Vieritutkimusohjeet

Vieritutkimustoiminta Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueella

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueella toimii v.2009 perustettu moniammatillinen vieritutkimustyöryhmä, jonka tavoitteena on lisätä vieritutkimusten vieritutkimus analytiikan laadukasta toteutumista toteuttamista ja tekijöiden koulutusta. Työryhmä osallistuu yhdessä hankintatoimen kanssa vieritutkimusten hankintaan ja kilpailutukseen. Työryhmän toiminnan tavoitteena on yhtenäistää alueen vieritutkimuslaitteet/testit, laadunvarmistuskäytännöt ja ohjeistus. Seinäjoen keskussairaalan kliinisen kemian ja mikrobiologian laboratoriossa toimii vieritutkimusyksikkö, josta koordinoidaan alueen vieritutkimuskäytänteitä.

Jokaiselle testille/määritykselle tulisi olla riittävä laadunvarmistus. Tämä toteutetaan sisäisen laaduntarkkailun ja ulkoisten laadunarviointi kierrosten avulla. Kontrolliliuosten käyttöohjeissa on mainittu viitteellinen sisäisen laaduntarkkailun tekotiheys. Lisätietoja kliinisen kemia vieritutkimusyksiköstä.

Mikrobiologiset tutkimuksia tekevällä yksiköllä on oltava toimilupa ja nimetty tukilaboratorio, lisätietoja aiheesta kliinisen mikrobiologian yksiköstä.

Yhteystiedot:

puh. 06 415 5495

vieritestit@hyvaep.fi

Vieritestauksesta hallinnollisesti vastuussa oleva henkilö (toimintayksikön ylilääkäri tai osastonhoitaja) on vastuussa siitä, että hänen henkilökuntansa on koulutettu ja perehdytetty lain ja direktiivin vaatimusten mukaisesti (laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista). Mikäli tarpeellista, koulutus voidaan järjestää portaittain, jolloin ensin koulutetaan toimintayksiköihin vastuuhenkilöt, jotka edelleen kouluttavat yksikön vieritestejä suorittavan henkilöstön. Annetusta koulutuksesta tulee pitää kirjanpitoa, johon sekä kouluttaja että koulutettava kuittaavat pidetyn koulutuksen.

Perehdytyskortti vieritutkimuksiin

Yleisperehdytyslomake

 

 

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Harkittaessa uuden vieritutkimuslaitteen tai testin käyttöönotto, tulisi miettiä vieritutkimuksen edut ja haitat. Jos tutkimuksia on vähän, kannattaa tapauskohtaisesti harkita, onko järkevää hankkia laitetta tai testiä käyttöön. Tarvittaessa ota yhteys paikalliseen laboratorioon tai alueesi vieritutkimuksista vastaaviin henkilöihin.

Jokaiselle uudelle laitteelle tulisi tehdä käyttöönottotarkistus hoitoyksikössä yhteistyössä paikallisen laboratorion kanssa. Laitteista ja niiden sijainnista tulee pitää rekisteriä jäljitettävyyden takia.

Luettelo hoitoyksiköiden vieritutkimusmittareista

Uuden vieritutkimuslaitteen käyttöönotto (verifiointi) hoitoyksikössä

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Kaikki ammattikäyttäjien määrittämät vieritutkimustulokset tulisi vastata Lifecare-järjestelmään. Välitietojärjestelmiin liitetyt laitteet siirtävät tulokset automaattisesti, muut vastataan vieritutkimusten syöttö valikon kautta Lifecare-järjestelmään. Laboratoriossa voidaan poistaa potilaalle vastatut väärät tulokset liitteenä olevan lomakkeen tietojen mukaisesti. Vastauksen yhteyteen vastattuja kommentteja voidaan muokata hoitoyksikössä ohjeen mukaisesti.

Lomake-Hoitoyksikön analysoiman virheellisen vieritutkimusvastauksen poisto laboratorion atk-järjestelmästä

Vieritutkimustulosten vastaaminen ja poistaminen Lifecare-järjestelmässä

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Näytteenä käytetään laitetoimittajan hyväksymiä tai laboratoriossa validoituja näytemuotoja. Näytteenotto tapahtuu laitetoimittajan tai yleisen alla olevan ohjeistuksen mukaisesti.

Huomioi vieritutkimusnäytettä otettaessa näytteenoton ajankohta (ruokailu, fyysinen rasitus, lääkitys), joilla voi olla vaikutusta tulokseen. Lisäksi potilaan kliininen tila, kuivuminen tai turvotus, shokki tai heikko ääreisverenkierto voivat vaikuttaa tulokseen siten, että ihopistonäytettä ei tule käyttää, vaan vastaava näyte otetaan laskimosta. Tippakädestä ei ihopistonäytettä saa infuusion aikana ottaa.

Ihopistoon käytettävät lansetit hankintakausi 1.5.2021–30.4.2025 1.3

Ihopistonäytteen ottaminen vieritutkimuksiin

Vitrex Flex 3 -lansetin käyttöohje

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Ulkoinen laadunarviointi toteutetaan Labqualityn toimittamilla kierroksilla 1–2 kertaa vuodessa. Näytteiden pitoisuutta ei tunneta etukäteen ja jälkikäteen saatavista raporteista voidaan tarkastella, antavatko kaikki saman merkkiset mittarit yhtenäistä tulostasoa. Ulkoinen laaduntarkkailunnäyte on keinotekoista, joten eri merkkisillä laitteilla saman määrityksen tulostaso saattaa vaihdella.

Kun omaan yksikköön saapuu keltamustaraidallinen paketti, avaa se ja merkitse ohjekirjeeseen pvm, koska avasit paketin. Paketit tulevat huoneenlämpökuljetuksena, mutta mikäli et ehdi analysoida näytettä samana päivänä, laita se jääkaappisäilytykseen. Ohjekirjeestä löydät sen, kuinka kauan näyte säilyy jääkaapissa.

Näytteestä pyritään tekemään määritykset mahdollisimman monella mittarilla. Voit hyödyntää mittausten kirjaamisessa alla olevaa lomaketta. Tulokset vastataan Labscala-järjestelmän sivuille (joko vastaat ne itse omalle asiakasnumerolle tai laboratorio vastaa ne puolestasi). Labscalaan voit vastata vain rajallisen määrän tuloksia. Ensimmäisellä kerralla laitteet luodaan järjestelmään, laboratorion henkilökunta voi auttaa laitteiden luomisessa ja vastaamisessa järjestelmään.

Muiden laitteiden tuloksia verrataan Labqualityn toimittaman raportin saamisen jälkeen raportissa tuleviin tavoitearvoihin. Mikäli tulokset ovat tavoitearvojen ulkopuolella, ota yhteys paikalliseen laboratorioon tai kliinisen kemian vieritutkimusyksikköön p. 06-4155495.

Perusta tulosteille oma kansio ja säilytä vastauslomakkeet siinä 3 vuoden ajan.

Lomake- Ulkoisten laaduntarkkailutulosten seuranta

 

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Sisäinen laaduntarkkailu toteutetaan sovituin väliajoin kontrollinesteellä, jonka pitoisuus tunnetaan. Kontrollin tekotiheys riippuu tehtävien määritysten tekotiheydestä. Kontrollin tavoitevälit löytyvät joko liuskapurkin kyljestä, kontrollipaketista tai erikseen toimitettavista taulukoista. Mikäli laitteet on yhdistetty välitietojärjestelmiin, kontrollitulokset voivat siirtyä automaattisesti eteenpäin välitietojärjestelmiin, muutoin tulokset merkitään niille laadituille lomakkeille.  Mikäli tulokset eivät ole tavoitealueen sisällä, mittarin käyttöä ei saa jatkaa ennen kuin syy tavoitearvojen ylitykseen on selvitetty.  Käytössä oleva lomake säilytetään yksikössä, täydet lomakkeet lähetetään paikalliseen laboratorioon, jossa niitä säilytetään 3 vuoden ajan.  Paikallinen laboratorio tarkistaa, että tulokset on tehty sovituin välein ja että tulokset ovat olleet tavoitealueella.

Mikäli yksikössä on sulkuja tai laite muuten pois käytöstä, kirjoita lomakkeeseen esim. yksikkö suljettu xx-xx välisen ajan.

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Alueellisten vieritutkimuskoulutusten 9.4. ja 7.5.2024 koulutusmateriaalit:

 

Koulutuksen ohjelma

Vieritutkimustoiminnan vaatimuksia

Ammattikäyttöglukoosimittarit

Vieritutkimuslaitteen hankinta, huolto ja poisto

Kliinisen mikrobiologian toimilupamenettely

Laaduntarkkailu

 

EPHVA:lla työskentelevä, voit halutessasi pyytää linkin koulutustallenteeseen sähköpostilla taina.rastas@hyvaep.fi

 

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Vieritutkimusohjeet