Arvonlisäverottomat yksityiset palvelut

Palvelut ovat pääsääntöisesti asiakkaalle omakustanteisia.

Kun yritys on hyväksytty hyvinvointialueen palveluntuottajaksi, palveluun liittyvät tiedot julkaistaan asiakkaiden hyödynnettäväksi.

Asiakas voi valita parastapalvelua.fi-verkkopalvelusta palveluntuottajan vertailusta ja saa sieltä tiedokseen palvelun hinnat. Järjestelmän kautta hänellä on käytettävissään muun muassa ajan tasalla olevat yhteystiedot.

Vapautus arvonlisäverosta

Yksityiset sosiaalihuoltopalvelut ovat arvonlisäverottomia seuraavilla edellytyksillä:

 1. Palvelujen tuottaja on rekisteröity yksityisten palvelujen antajien rekisteriin.
  Kotipalvelujen tukipalvelujen tuottajia ei merkitä yksityisten palvelujen antajien rekisteriin. Heidän on tehtävä toiminnastaan ilmoitus niihin hyvinvointialueisiin, joiden alueella he palveluja tuottavat.
 2. Sosiaalihuolto perustuu joko viranomaisen päätökseen tai palvelujen tuottajan ja asiakkaan väliseen kirjalliseen sopimukseen.
 3. Palvelujen tuottajalla on asiakkaan kanssa yhteistyössä tehty palvelu- tai muu vastaava suunnitelma.
 4. Palvelujen tuottajalla on omavalvontasuunnitelma, jonka toteutumista palvelujen tuottaja seuraa.

Lisätietoa sosiaalihuoltopalvelujen arvonlisäverotuksesta (vero.fi).

Palvelusuunnitelma ja -sopimus

Palvelusuunnitelma ja -sopimus asiakkaan ja palveluntuottajan välillä sisältää seuraavat asiat:

 • arvio tuen tarpeesta
 • arvio tarvittavista palveluista ja toimenpiteistä
 • arvio välttämättömistä sosiaalipalveluista, niiden alkamisajankohta ja kesto
 • kuinka usein asiakasta tavataan
 • arvio asiakkaan vahvuuksista ja voimavaroista
 • tavoitteet, johon sosiaalihuollon avulla pyritään
 • arvio asiakkuuden kestosta
 • tiedot eri alojen yhteistyötahoista, jotka osallistuvat tuen järjestämiseen
 • suunnitelman toteutumisen seurantaa koskevat tiedot.

Mallipohja palvelusuunnitelmasta ja -sopimuksesta (pdf)

Kotitalousvähennys

Jos verovelvollinen teettää työtä kotonaan, hän voi vähentää osan työn kustannuksista veroistaan kotitalousvähennyksenä. Kotitalousvähennys ei ole nimestään huolimatta kotitalouskohtainen vaan henkilökohtainen vähennys. Esimerkiksi molemmat puolisot voivat siis saada kotitalousvähennyksen, jos heillä on riittävästi kotitalousvähennykseen oikeuttavia kustannuksia.

Vähennykseen oikeuttaa tavanomainen kotitalous-, hoiva- tai hoitotyö sekä verovelvollisen asunnon ja vapaa-ajan asunnon kunnossapito- ja perusparannustyö. Tavanomaisuusvaatimus koskee sekä kotitaloustyötä että hoiva- ja hoitotyötä. Tavanomaisuudella tarkoitetaan työtä, jota tehdään yleisesti kodin ja siellä asuvien henkilöiden hyväksi.

Lisätietoa kotitalousvähennyksestä (vero.fi).