Omavalvonta

Hyvinvointialueiden ja useammassa kuin yhdessä palveluyksikössä palveluja antavien yksityisten sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajien pitää laatia toiminnastaan omavalvontaohjelma.

Ohjelmassa määritetään tavat, joilla varmistetaan, että palvelut järjestetään ja toteutetaan sopimusten ja lainsäädännön mukaisesti.

Omavalvontaohjelmaan kirjataan, miten palvelujen toteutumista, turvallisuutta ja laatua sekä yhdenvertaisuutta seurataan ja miten puutteellisuudet korjataan.

Omavalvontaohjelman osana ovat laissa erikseen säädetyt omavalvontasuunnitelmat ja lääkehoitosuunnitelmat.

Omavalvontasuunnitelma

Omavalvontasuunnitelmalla tarkoitetaan palveluyksiköittäin laadittavaa asiakirjaa, johon palveluntuottaja kirjaa kaikki keskeiset toimenpiteet, joilla palveluntuottaja ja henkilöstö valvoo palveluyksikköä, toimintaa ja henkilöstön riittävyyttä ja sen muutoksia sekä palvelujen laatua.

Omavalvontasuunnitelma on päivittäisen toiminnan työväline.

Omavalvontasuunnitelma tulee tehdä sähköisesti ja se on julkaistava julkisessa tietoverkostossa tai muulla sen julkisuutta edistävällä tavalla.

Omavalvontasuunnitelmalla vahvistetaan palvelujen laatua, asianmukaisuutta ja turvallisuutta ja asiakas- ja potilastyöhön osallistuvan henkilöstön riittävyyttä.

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Valvontakertomus

Valvontasuunnitelman toteutuminen raportoidaan vuosittain laadittavassa valvontakertomuksessa sekä osana hyvinvointialueen omavalvontaohjelman raportointia.

Omavalvonnan raportointi

Omavalvontaohjelma sekä omavalvontaohjelman toteutumisen seurantaan perustuvat havainnot ja niiden perusteella tehtävät toimenpiteet on julkaistava neljän kuukauden välein julkisessa tietoverkossa tai muilla niiden julkisuutta edistävillä tavoilla.