Vainajan tiedot

Kuolleen henkilön elinaikaisia potilas- ja asiakastietoja voidaan luovuttaa perustellusta syystä sille, joka tarvitsee tietoja tärkeiden etujensa tai oikeuksiensa selvittämistä tai toteuttamista varten.

Asiakirjojen luovutuksen perusteena voi tulla kyseeseen esimerkiksi perinnöllisen sairauden tai muun vastaavan ominaisuuden selvittäminen, vainajan eläessään tekemän testamentin tai muun oikeustoimen pätevyyden selvittäminen tai hoitovirhe-epäily.

Tietoja luovutetaan vain siinä määrin kuin se on hakemuksessa esitetyn käyttötarkoituksen kannalta välttämätöntä. Asiakas- ja potilasasiakirjat luovutetaan ainoastaan hakemuksessa mainittua käyttötarkoitusta varten.

Tietojen saajaa sitoo salassapitovelvollisuus.

Tietoja voi pyytää Hyvis-palvelussa tai alla olevalla lomakkeella

Asianosaisen tiedonsaantioikeutta potilasasiassa koskeva pyyntö (pdf)

Kuolintodistus terveydenhuollosta

Omainen, jonka suhde vainajaan on varmistettu, voi välittömästi tai kolmen kuukauden kuluessa vainajan kuolemasta pyytää kopiota kuolintodistuksesta suoraan viimeksi hoitaneesta yksiköstä. Tätä myöhemmin tulee toimia, kuten yllä on kuvattu potilastietojen luovuttamisesta.

Oikeuslääketieteellinen ruumiinavaus

Oikeuslääketieteellisen kuolemansyynselvittämisen yhteydessä syntyvistä asiakirjoista antaa tiedot poliisi.