Ikäihmisten palveluiden asiakasmaksut

Tukipalvelut

Hyvinvointialueen järjestämä kotiin kuljetettava ateriapalvelu on tarkoitettu kotona asuville asiakkaille, jotka eivät pysty sairauden tai alentuneen toimintakyvyn vuoksi valmistamaan aterioitaan itsenäisesti, läheisten turvin tai ruokailemaan kodin ulkopuolella.
Kotiin kuljetettujen aterioiden tilausmäärä tulee olla vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) ateriaa viikossa. Palvelun toteutuessa ainoana palveluna ruoan lämmityksestä ei voi syntyä kotihoidon asiakkuutta. Tällöin tulee pohtia muita vaihtoehtoja.

Kotiin kuljetettu lämmin ateria + kuljetus 8,50 € / ateria
Kotiin kuljetettu kylmä ateria 6,00 € / ateria
Kylmäaterian kuljetus 3,50 € / kuljetus

Ateria toimipisteessä, ulkopuoliset 7,00 € / ateria

Ateriamaksut toimintayksikössä
Asiakkaalta peritään joko kaikki ateriat (ateriapäivän hinta) tai yksilöllisesti hänen tilaamansa ateriat. Ympärivuorokautisen palveluasumisen osalta ateriamaksu sisältyy asiakkaan kuukausimaksuun.  Jos asiakas on kokonaan enteraalisessa ravitsemuksessa (letkuruokinta), niin ateriamaksua ei peritä.
Aamupala (12%) 2,00 €
Lounas (40%) 6,80 €
Välipala/Kahvi (6%)  1,10 €
Päivällinen (30%) 5,10 €
Iltapala (12%) 2,00 €
Koko ateriapäivä (100%)17,00 €

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Turva-auttamispalvelu tarkoittaa turvapuhelinta ja turvaranneketta, jolla asiakas voi hälyttää apua, mikäli hän sitä tarvitsee terveydentilastaan tai muusta syystä johtuen. Palveluun oikeutettuja ovat ensisijaisesti kotihoito-, omaishoito- ja vammaispalveluasiakkaat ja erityisellä harkinnalla myös muut asiakkaat. Palvelu voidaan myöntää myös määräajaksi. Asiakkaan hälyttäessä auttajakäynnit tekee ensisijaisesti asiakkaan läheinen tai muu sovittu henkilö.

Turva-auttamispalvelut 29,00 € /kk
Sisältää laitevuokran, laitteen sim-kortin, hälytysten vastaanoton ja laitteen huoltotyöt.

Turvapalveluiden lisälaitteista peritään yrityksen kanssa tehdyn sopimuksen mukaiset hinnat asiakkailta.

Turva-auttajan käynti 20,00 € / käynti
Turvalaitteiden asennus 20,00 €

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Kauppapalvelu sisältää päivittäistavaroiden tilaamisen kaupasta ja kauppatavaroiden kuljetuksen kaupasta kotiin. Palvelun tuottamisen tavassa voi olla aluekohtaisia eroja. Yhteistyökumppaneina toimivat kaupat huolehtivat kauppatavaroiden keräämisestä. Ensisijaisesti toivotaan kaupan huolehtivan myös tavaroiden kotiin kuljettamisesta. Ellei kuljetus toteudu, voidaan kuljetus järjestää hyvinvointialueen organisoimana.

Kauppapalvelu on tarkoitettu kotihoidon palveluiden piirissä oleville asiakkaille.

Ruokatarvikkeiden keräily 7,50 € / kerta
Kuljetus 3,50 € / kerta

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Asiointipalvelulla tarkoitetaan mm. asiakkaan vaateostoksista tai apteekkiasioinneista huolehtimista ensisijaisesti yhdessä asiakkaan kanssa. Asioinnit hoidetaan ensisijaisesti lähipiirin toimesta. Pankki ja raha-asiat hoitaa asiakas itse tai hänen läheisensä tai edunvalvoja. Kotihoito ei vastaanota asiakkaan maksukorttia tai käteistä rahaa.

Palvelu voidaan myöntää vasta kun kaikki muut auttavat tahot on kartoitettu, eikä niitä ole. Palvelua myönnettäessä otetaan huomioon asiakkaan kokonaistilanne ja palvelut voidaan myöntää myös määräaikaisena.

Asiointipalvelu on tarkoitettu kotihoidon palveluiden piirissä oleville asiakkaille.

Asiointipalvelu 12,00 € / kerta

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Vaatehuoltopalvelu voidaan myöntää tukipalveluna silloin kun se suoritetaan muualla kuin asiakkaan kotona tai kodin yhteydessä olevassa pyykkitilassa. Vaatehuollolla tarkoitetaan asiakkaiden käyttövaatteiden, vuodetekstiilien ja pyyhkeiden pyykinpesua, kuivausta ja viikkaamista. Vaatehuolto ei sisällä silittämistä, mankelointia. Vaatehuolto sisältyy ainoastaan kotihoidon palvelun piirissä oleville asiakkaille ja palvelu voi olla myös määräaikainen. Palveluun eivät sisälly sisustustekstiilien, juhlavaatteiden, mattojen, huopien tai erityistä huoltoa vaativien tekstiilien pesemistä.
Mikäli asiakkaan vaatehuoltopalvelu järjestetään pesulapalveluna, pesula laskuttaa ko. palvelun suoraan asiakkaalta.

Vaatehuolto 8,00 € / koneellinen
Vaatehuolto 23,00 € / kk

Vaatehuolto kilohinta, joka määräytyy Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen ja yrittäjän tekemän sopimuksen mukaisesti.

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Asiakkaalla on mahdollisuus saada tukipalveluna peseytymispalvelua, mikäli hänellä ei ole asianmukaisia peseytymistiloja tai hänen toimintakykynsä estää pääsyn oman kodin tai taloyhtiön pesutiloihin tai asiakkaalla on jokin erityistarve esimerkiksi sairaus, jonka vuoksi oman kodin peseytymistilojen käyttö ei ole asianmukaista. Palvelu sisältyy tarvittaessa kotihoidon palveluun tai voidaan myöntää harkinnanvaraisesti omaishoitajuuteen liittyvänä tukipalveluna. Palvelu voidaan myöntää erityisellä harkinnalla myös ilman kotihoidon asiakkuutta. Palvelu tuotetaan kodin ulkopuolella.

Peseytymispalvelu 8,00 € / kerta
Omaehtoinen peseytymismahdollisuus (esim. Palveluportti)  4,00 €/kerta
Kuljetus/edestakainen 8,00 €

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Osallisuutta ja sosiaalista kanssakäymistä edistävää tai tukevaa palvelua (ikääntyneiden kuntouttava päivätoiminta) toteutetaan ryhmätoimintana ikäihmisten palveluissa. Kuntouttava päivätoiminta on tavoitteellista ja määräaikaista kotona asuville ikääntyneille tarkoitettua päivätoimintaa, joka sisältää asiakkaan toimintakykyä tukevaa toimintaa mm. liikuntaa ja erilaisia toimintatuokioita sekä sosiaalista kanssakäymistä.

Kokopäiväryhmä (sis. lounaan ja päiväkahvin) 15,00 € / päivä
Osapäivä ryhmä (sis. päiväkahvin)   8,00 € / kerta
Osapäivä ryhmä (sis.kahvin ja lounaan) 13,00 €/kerta
Etäryhmä    3,00 € / kerta
Edestakainen kuljetus   8,00 €

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Kotihoito

Lyhytaikainen kotona annettava palvelu on satunnaista, tilapäiseen tarpeeseen. Mikäli palvelu jatkuu yli 2 kk tai sen ennakoidaan olevan pitkäaikaista, palvelusta peritään jatkuvan ja säännöllisen kotona annettavan palvelusta perittävä maksu.

Kotihoidon arviointijakso 18,00 € / hoitopäivä

Kotikuntoutusjakso 18,00 € / viikko

Tilapäinen kotihoito 13,40 € / kotikäynti

Tilapäinen kotisairaanhoito 13,40 € / käynti

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Kuukausimaksu määräytyy palvelupäätökseen kirjattujen keskimääräisten palvelutuntien määrän, asiakkaan maksukyvyn ja perheen koon mukaan. Maksuun ei sisälly asumiskustannuksia.

Kuukausimaksun määräytymisestä saat lisätietoa asiakasmaksuasiakirjasta kohdasta 4.2.3, sivu24,  jatkuva ja säännöllinen kotihoito.

Asiakasmaksuasiakirja

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Kuvapuhelinpalvelussa käytettävät etähoitolaitteet kuuluvat säännöllisen ja tilapäisen kotihoidon maksuun.

Lääkeautomaatti ei-säännöllisen kotihoidon asiakkaille 20,00 €/kuukausi,

sisältäen lääkkeiden koneellisen annosjakelupalvelun

Jos lääkehoito edellyttää lisäksi kotihoidon käyntejä, peritään niistä tilapäisen kotihoidon maksu.

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Tuettu ja yhteisöllinen asuminen

Hoito, hoiva ja yksikössä toteutettava kuntoutus 3,00 €

Ateriamaksu 17,00 € (aamupala, lounas, päiväkahvi, päivällinen ja iltapala)

Asunnon vuokra 5,00 €

Siivous-, pyykkihuolto- ja turvapalvelut 3,00 €

Yhteensä: 28,00 € / päivä

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Tuetun ja yhteisöllisen asumisen maksut koostuvat ateriamaksuista, tukipalvelumaksuista, säännöllisen kotihoidon maksusta ja muuna asumista tukevana maksuna.

Asiakassuunnitelmaan sisältyvistä yksilöllisistä tukipalveluista peritään niistä määritelty maksu.

Muuna vastaavana asumista tukevana palveluna peritään yhteisöllisessä asumisessa maksu kodin yhteisistä tarvikkeista ja yhteisten tilojen siivouksesta.

Maksuna peritään 35,00 € / kk

 

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Jos tilapäisasunnossa asumisen tarve pohjautuu pelkästään tilapäiseen asumisen tarpeeseen, niin palvelusta peritään vain asumisen kulut (vuokra ja mahdolliset siivous-, vesi- ja sähkölaskut, turvapuhelin). Mahdolliset turvarannekkeen auttamiskäynneistä syntyvät kulut laskutetaan asiakasmaksuasiakirjan kohta 4.1.2. mukaisesti.

Asukkaalta tullaan lisäksi asumisen jälkeen veloittamaan asunnon loppusiivouksen kustannukset. Siivouksen toteuttaa hyvinvointialueen tilaama palveluntuottaja.

Asumispäivä 11,00€

Asiakkaan tarvitessa asumisen lisäksi hoito- ja hoivapalveluita, asumisesta ja palveluista peritään seuraavasti:

Asumisjakso enintään 2 kuukautta:

asiakas maksaa vuorokausimaksuna vuokran, tarpeen mukaisen kotihoitopalvelun, turvapuhelimen käytön sekä yhden aterian/päivä. Turva-auttajakäynnit laskutetaan erikseen asiakasmaksuasiakirjan 4.1.2 mukaisesti.

Asumispäivä 28,00 €

Muut asiakkaan tarvitsemat ateriat asiakas maksaa omakustanteisesti tarpeensa mukaisesti (esim. aamupalatarvikkeet jne)

Mikäli asiakas muuttaa väliaikaisesti tilapäisasuntoon ja hänellä on jo säännöllisen kotihoidon palvelut, keskeytetään ne ja otetaan tilapäisen asumisen ajaksi käyttöön asumispäivän hinta.

Jos asumisjakso kotihoidon tilapäisasunnossa pitkittyy yli kahden kuukauden ajaksi, asiakas maksaa asunnon vuokran vuokrasopimuksen mukaisesti ja käyttämistään palveluista normaalisti asiakasmaksuasiakirjan mukaisesti.

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Ympärivuorokautinen palveluasuminen ja perhehoito

Hoito, hoiva ja yksikössä toteutettava kuntoutus 13,00 €

Ateriamaksu 17,00 €

(aamupala, lounas, päiväkahvi, päivällinen ja iltapala)

Asunnon vuokra 5,00 €

Siivous-, pyykkihuolto- ja turvapalvelut 3,00 €

Yhteensä: 38,00 € / päivä

Sovelletaan myös mahdollisessa laitoshoidossa.

Osavuorokautinen päivä- ja yöhoito 19,00 €/päivä

 

Omaishoidon lakisääteisen vapaan ajalta maksu on asiakasmaksulain mukainen 12,80 €/vrk.

 

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Palvelu on pitkäaikaista, jos sen arvioidaan sen alkamisesta lukien kestävän tai jos palvelu on tosiasiallisesti kestänyt vähintään kolme kuukautta.

Käyttövara 

Asiakkaan henkilökohtaiseen käyttöön jää käyttövara, joka on  ikäihmisten ympärivuorokautisessa palvelusasumisessa vähintään 182 €/kk

Maksun määräytyminen 

Maksu on enintään 85 prosenttia asiakkaan nettokuukausituloista. Lisäksi pitkäaikaisessa palveluasumisessa asukas tekee huoneenvuokralakiin perustuvan vuokrasopimuksen, jossa sovitaan vuokran suuruus ja muut vuokraehdot.

 

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Ikäihmisten lyhytaikaisen hoidon maksut perhehoidossa

Lyhytaikainen perhehoito 28,00 €/toteutunut päivä

Osavuorokautinen perhehoito 20,00 €/päivä (jatkuva ja lyhytaikainen)

Asiakkaan kodissa tapahtuva perhehoito:

12,00 € / päivä, alle 3 h/päivä

15,00 €/päivä, 3-6 h

18,00 €/päivä, >6 h/päivä

Omaishoidon lakisääteiden vapaan ajalta maksu on asiakasmaksulain mukainen 12,80 €/päivä.

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Sosiaalihuoltolain mukainen liikkumista tukeva palvelu

Peritään enintään paikkakunnalla käytettävissä olevan julkisen liikenteen maksua vastaava maksu. Käytännössä matkahuollon linja-autotaksan mukainen maksu. Maksun perii asiakkaalta palvelua tuottava taksiyrittäjä ja laskuttaa loput matkakulut hyvinvointialueelta. Asiakkaan tarvitsemista lisäpalveluista (mm. ns. invalisä) on etukäteen sovittava hyvinvointialueen kanssa ja asia tulee näkyä asiakkaan palvelupäätöksessä.

Jos matkasi pituus on alle 15,1 km, omavastuuosuus on 2 €. Matkat ajetaan suorinta reittiä.

Matkan pituus 15,1 km — 16 km 4,70 €

Matkan pituus 16,1 km ­— 20 km 5,50 €

Matkan pituus 20,1 km — 25 km 6,10 €

Matkan pituus 25,1 km — 30 km 6,80 €

Matkan pituus 30,1 km — 35 km 7,40 €

Matkan pituus 35,1 km — 40 km 8,20 €

Matkan pituus 40,1 km — 45 km 9,30 €

Matkan pituus 45,1 km — 50 km 10,10 €

jne.

Joupin neuvola

Hallituskatu 20