Kirjaamiskäytänteiden kehittäminen

Hankkeen tarkoituksena on edistää ja yhtenäistää hoitotakuun vaatimaa kirjaamista ja raportointia Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueella sekä kansallisesti. Hankkeella edistetään erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden perustason hoitotakuun toteutumista. Lisäksi hankkeella vahvistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusvaikuttavuutta, sitä tukevaa tietopohjaa ja vaikuttavuusperusteista ohjausta. Toimintakäytäntöjen yhtenäistäminen asiakkaiden palveluissa mahdollistaa myös vertailukelpoisen tiedon tuottamisen toisiokäyttöön, kuten johtamis- ja tutkimustarkoituksiin.  Potilastiedon kirjaamisessa hyödynnetään valtakunnallisesti yhtenäisiksi sovittuja tietorakenteita. Potilasasiakirjoihin määritellyt yhtenäiset tietorakenteet ovat edellytyksenä mm. valtakunnallisten sähköisten tietojärjestelmäpalvelujen (Kanta-palvelut) käyttöön ja hyödyntämiseen. 

Sosiaalihuollon kirjaamiskäytäntöjen kehittämisessä teemme yhteistyötä mm. SONet BOTNIA:n ja Kansakoulu-hankkeen kanssa. Kirjaamisen kehittämisen tiiviissä yhteistyössä toimimme myös hyvinvointialueemme tietohallinnon sekä sosiaali- ja terveydenhuollon kirjaamistyöryhmien kanssa. 

Lisäksi hankkeessa kartoitetaan ja pyritään edistämään kirjaamisen ja tilastoinnin osaamista, sujuvuutta ja yhtenäisyyttä. Kirjaamisen tarkoituksena on myös parantaa hyvinvointialueen henkilöstön työn näkyvyyttä mm. toimenpidekoodien laajamittaisen käyttöönoton yhteydessä. Keskeisessä roolissa ovat kansalliset kirjaamisohjeet, joita tulee soveltaa sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioissa. Kansallisista ohjeista ja kirjaamisen kehittämisen koordinaatiosta vastaa THL. 

 

Mari Hakalax
Kirjaamiskoordinaattori
Hyvinvoiva Etelä-Pohjanmaa -hanke
etunimi.sukunimi@hyvaep.fi