Muutoksenhaku terveydenhuollon asiakasmaksuun

Asiakasmaksun alentaminen tai perimättä jättäminen

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen tasasuuruisia asiakasmaksuja ei voida asiakkaan taloudellisen tilanteen perusteella alentaa tai jättää perimättä. Tasasuuruisia asiakasmaksuja ovat mm. poliklinikkamaksut, käyntimaksut, päivystysmaksut, sarjahoitomaksut ja lyhytaikaisen laitoshoidon maksut.

Mikäli asiakasmaksu koskee pitkäaikaista laitoshoitoa, pitkäaikaista palveluasumista tai pitkäaikaista perhehoitoa ja perustuu aiemmin tehtyyn asiakkaan maksukykyyn perustuvaan erilliseen päätökseen, voi asiakas hakea maksun alentamista tai perimättä jättämistä, mikäli maksun periminen vaarantaa asiakkaan tai perheen toimeentulon tai elatusvelvollisuuden toteuttamisen. Päätöksen liitteenä on muutoksenhakua koskevat ohjeet.

Terveydenhuollon asiakasmaksua koskeva muutoksenhaku

Laskuun tyytymättömällä asiakkaalla on oikeus hakea laskuun muutosta tekemällä kirjallinen oikaisuvaatimus Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen yksilöjaostolle.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena, päivättynä ja allekirjoitettuna. Siitä on lisäksi ilmettävä seuraavat asiat:

· oikaisuvaatimuksen tekijän nimi, postiosoite ja puhelinnumero, jos oikaisuvaatimuksen on laatinut muu kuin valittaja, myös asiamiehen nimi ja kotikunta

· lasku (päätös), johon vaaditaan oikaisua, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteella sitä vaaditaan

· jos oikaisuvaatimuksen laatii muu kuin asianosainen, on asianosaisen toimitettava valtakirja viranomaiselle

· liitteet: lasku (päätös) alkuperäisenä tai jäljennöksenä ja muut asiakirjat, joihin vedotaan vaatimuksen tueksi

Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä viranomaisella viimeistään 30. päivänä siitä, kun asiakas on saanut laskun. Lasku katsotaan saapuneeksi 7. päivänä laskun lähettämisestä, ellei muuta näytetä. Laskun saapumispäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa perille ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen kirjaamoon. Käsittelemme myös sähköpostilla saapuneet pyynnöt, mutta tietoturvasyistä emme suosittele suojaamattoman sähköpostin käyttöä.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot:

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue, yksilöjaosto
Hanneksenrinne 7
60220 SEINÄJOKI
sähköpostiosoite: kirjaamo@hyvaep.fi