Lasten ja nuorten maakunnallinen hyvinvointisuunnitelma

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma on kunnan tai useamman kunnan yhteinen lastensuojelulaissa (L417/2007, 12§) määritelty suunnitelma lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi sekä lastensuojelun järjestämiseksi ja kehittämiseksi. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman avulla ohjataan, johdetaan ja kehitetään lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointityötä kunnissa ja maakunnassa. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma on strateginen toimintaa linjaava asiakirja, joka sisältää konkreettiset tavoitteet ja toimenpiteet lasten, nuorten, lapsiperheiden ja opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämiseksi. Suunnitelman avulla ohjataan päätöksentekoa, kehitetään käytännön asukas- ja asiakastyötä sekä palveluja. Suunnitelman sisällön, tavoitteiden ja toimenpiteiden tarkoituksena on ohjata kuntien ja hyvinvointialueen talousarvioita- ja suunnitelmaa eri vuosille ja näin varmistaa riittävät resurssit lasten, nuorten lapsiperheiden hyvinvoinnin edistämiseksi.

Etelä-Pohjanmaalla ensimmäinen maakunnallinen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma laadittiin Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen toimesta yhdistämään alueen toimintatapoja ja tavoitteita lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi. Suunnitelman tarkoituksena on toimia työkaluna kaikille lasten ja nuorten kanssa toimiville toimijoille. Tavoitteena on luoda Laatua Lakeuksin lapsille ja nuorille, jotta turvallinen ja hyvinvointia tukeva arki mahdollistuu. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma laadittiin vuosille 2022–2025.

Etelä-Pohjanmaan maakunnallisen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman laadintaan osallistui monialainen työryhmä, joka koostui kuntien edustajista sekä muista toimijoista. Työryhmässä olivat edustettuina kuntien eri toimialat, poliisi, evankelisluterilainen seurakunta, lapsi- ja perhejärjestöt, nuorisovaltuustot, alueen ammatilliset oppilaitokset (Sedu ja SeAMK), kehittämisorganisaationa SONet BOTNIA ja TE-toimiston Ohjaamo-toiminta sekä käynnissä olevat ajankohtaiset hankkeet (esimerkiksi MONNI-hanke, Tulevaisuuden sote-keskus -hanke, Rakenneuudistus-hanke).

Etelä-Pohjanmaan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma koostuu kahdesta osasta: I strategiaosasta ja II toimenpideosasta. Strategiaosa (OSA I) sisältää kuvauksen Etelä-Pohjalaisten lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin nykytilasta sekä lasten ja nuorten parissa työskentelevien toimijoiden strategista kumppanuudesta. Strategiaosassa esitellään kolme päätavoitetta lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi sekä kuvataan Etelä-Pohjanmaan palvelurakenteet ja toimintamallit, jotka tukevat tavoitteiden saavuttamista.

Toimenpideosassa (Osa II) kuvataan maakuntatason alatavoitteet, jotka mahdollistavat päätavoitteiden saavuttamisen. Nämä tavoitteet saavuttaakseen on laadittu toimenpiteet niin maakunnan kuin kunnan, kuntayhtymän tai muun toimijan taholta. Maakuntatason toimenpiteissä tuodaan esiin ne toimenpiteet, jotka koskevat maakuntaa ja hyvinvointialuetta. Lisäksi jokainen kunta, kuntayhtymä tai toimiala, lapsi- ja perhejärjestöt, Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu, poliisi ja evankelisluterilaiset seurakunnat, suun terveydenhuolto ja ehkäisevä päihdetyö ovat laatineet oman toimialansa toimenpiteet maakunnallisten pää- ja alatavoitteiden saavuttamiseksi. Jokainen kunta, kuntayhtymä tai toimiala voi tuoda esiin myös yhteisistä tavoitteista poikkeavia painopisteitä ja niihin tekemiään toimenpide-ehdotuksia, jos näkevät sen tarpeelliseksi.

Omat näkemyksenä maakunnallisten tavoitteiden suhteen tuovat suunnitelmaan Etelä-Pohjanmaan Maakunnalliset Vaikuttaja Nuoret, Invalidiliiton nuoret vaikuttajat ja Seinäjoen ammattikorkeakoulu yhteistyössä Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan osaamiskeskus SONetBOTNIA:n kanssa sekä Etelä-Pohjanmaan liitto. Toimenpideosassa esitellään myös ne indikaattorit, joilla tullaan seuraamaan ja arvioimaan tehtyjen toimenpiteiden ja valintojen toteutumista sekä vaikuttavuutta jokaisella toimialalla niin kuntatasolla kuin maakuntatasolla.

Laatua Lakeuksien lapsille ja nuorille! – Hyvinvointisuunnitelma 2022–2025

Hyvinvointisuunnitelma 2022–2025 – Laatua Lakeuksien lapsille ja nuorille!

Laatua Lakeuksien lapsille ja nuorille! Hyvinvointisuunnitelma (PDF-tiedosto)

Toimenpideosio

Laatua lakeuksien lapsille ja nuorille – toimenpideosio