Muutoksenhaku sosiaalihuollon asiakasmaksuun

Asiakasmaksun alentamisesta ja perimättä jättämisestä säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksusta annetussa laissa (734/1992), jäljempänä asiakasmaksulaki, 11 §:ssä.

Asiakasmaksulain 11 § sosiaalihuollon palveluista määrätty maksu ja terveydenhuollon palveluista henkilön maksukyvyn mukaan määrätty maksu on jätettävä perimättä tai sitä on alennettava siltä osin kuin maksun periminen vaarantaa

 • henkilön tai perheen toimeentulon edellytyksiä tai
 • henkilön lakisääteisen elatusvelvollisuuden toteuttamista.

Maksun alentamisen ja perimättä jättämisen on oltava ensisijaista toimeentulotuesta annetussa laissa (1412/1997) tarkoitettuun toimeentulotukeen nähden.

Näin voit hakea asiakasmaksun alentamista tai siitä vapauttamista

Voit hakea asiakasmaksun alentamista tai siitä vapauttamista

 • lomakkeella (hakemus asiakasmaksun alentamiseen)
 • vapaamuotoisella lomakkeella
 • suullisesti, mikäli et korkean iän tai muunn vastaavan syyn vuoksi pysty hakemusta muulla tavoin toimittamaan.

Asiakasmaksuissa sinun on ensisijaisesti sovittava laskuttajan kanssa maksusuunnitelmasta tavanomaista suurempien laskujen osalta, mikäli laskun maksaminen kerralla ei ole mahdollista.

Voit hakea asiakasmaksun alentamista tai vapautusta maksusta takautuvasti korkeintaan kahden kalenterikuukauden ajalta.

Päätös asiakasmaksun alentamisesta tai siitä vapauttamisesta tehdään määräajaksi, enintään vuodeksi kerrallaan. Päätöksessä voidaan huomioida vain menot, jotka on esitetty tositteilla hakemuksen liitteenä.

Ulosottoviranomaisen maksusuunnitelman mukainen maksettu kuukausierä huomioidaan vähennyksenä. Jo ennalta määritellyn velkajärjestelyn osalta voidaan käyttää erityistä harkintaa.

Toimita kohtuullistamista varten tiliotteet kaikista tileistä koko siltä ajalta, jolta haet alennusta sekä hakemisjaksoa edeltävän 2 kuukauden ajalta. Laskelman avulla selvitetään toimeentulon vaarantuminen. Hakemuksessa otetaan huomioon hakijan ja hänen samassa taloudessa asuvan puolisonsa tulot ja varallisuus.

Kotona ja yhteisöllisessä asumisessa asuvilla asiakkailla asiakasmaksujen alentamiseen tai vapautukseen liittyvä laskelma tehdään huomioiden asiakkaan nettotulot ja välttämättömät menot.

Hakijan menoina huomioidaan toimeentulotuen (7§) perusosaa vastaava summa, joka sisältää laskelmassa:

 • ravintomenot
 • vaatemenot
 • vähäiset terveydenhuoltomenot
 • henkilökohtaisesta ja kodin puhtaudesta aiheutuvat menot
 • paikallisliikenteen käytöstä aiheutuvat menot
 • sanomalehden tilauksesta aiheutuvat menot
 • puhelimen käytöstä aiheutuvat menot
 • harrastus– ja virkistystoiminnasta aiheutuvat menot
 • vastaavat henkilön ja perheen jokapäiväiseen toimeentuloon kuuluvat menot.

Edellä olevista menoista ei tarvitse toimittaa tositteita.

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Ikäihmisten ympärivuorokautisessa palveluasumisessa asuvien henkilöiden asiakasmaksujen alentamiseen tai vapautukseen liittyvä laskelma perustuu käyttövaralaskelmaan, joka pohjautuu asiakasmaksulain määräyksiin.

Harkinnanvaraisessa päätöksessä huomioidaan perustellut muut asukkaan säännölliset kohtuulliset kulut (esim. muut terveydenhuollon menot, lainamenot), joista hän joutuu vastaamaan nykyisessä asumisessa.

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Vammaispalveluissa asumispalvelussa ei peritä erillistä palvelumaksua, joten asiakasmaksun alentaminen tai vapautus tehdään asiakkaan tulojen suhteessa ylläpito- ja/tai ateriamaksuihin.

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Muut toistuvat henkilökohtaisista tarpeista johtuvat tavanomaista suuremmat kustannukset voidaan ottaa harkinnanvaraisena vähennyksenä huomioon, jos ne pohjautuvat asiakkaan kanssa tehtyyn kuntoutus- tai hoitosuunnitelmaan.

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Mikäli toimeentulosi vaarantuu pääsääntöisesti tilapäisten menojen vuoksi, hae ensisijaisesti perustoimeentulotukea Kelasta (esim. proteesit, silmälasit). Näihin ei ole mahdollista hakea asiakasmaksun alennusta tai poistamista.

Toimeentulon vaarantumista arvioitaessa huomioidaan myös hakijan säästöt ja omaisuus harkinnan mukaan. Pääsääntöisesti arvioinnissa noudatetaan samoja periaatteita kuin Kelan perustoimeentulotukilaskelmassa. Omassa asumiskäytössä olevan kodin arvoa ei oteta huomioon.

Vaikeasti realisoitavissa olevan omaisuuden huomioiminen harkitaan tapauskohtaisesti, esimerkiksi asunto-osake, jossa on useita omistajia tai vanha omakotitalo haja-asutusalueella. Pelto- ja metsämaa ovat realisoitavissa olevaa omaisuutta, jonka myymiseen annetaan aikaa kolme kuukautta.

Pääsääntöisesti asiakkaan lainoja ei huomioida asiakasmaksun kohtuullistamisessa. Erityisellä harkinnalla voidaan huomioida sellaisen asunnon asuntolaina suhteessa vuokrakustannuksiin, jossa asiakas itse asuu.  Edelleen viranhaltijalla on mahdollisuus käyttää harkintaa myös huollollisten syiden perusteella.

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Sosiaalihuollon tasasuuruisia maksuja alennetaan vain erityistä harkintaa käyttäen. Päätös pohjautuu asiakasmaksulain 11 pykälään. Ensisijaisesti tulisi hakea toimeentulotukea.

Joupin neuvola

Hallituskatu 20