Terveydenhuollon asiakasmaksut

Käyttämättä tai peruuttamatta jätetystä palvelusta peritään 18 vuotta täyttäneeltä 56,70 €:n sakkomaksu.

Perusterveydenhuolto

Käyntimaksu 23,00 €

 • Käyntimaksu peritään 18-vuotta täyttäneiltä kolmelta (3) ensimmäiseltä käynniltä Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen sote-keskuksissa kalenterivuoden aikana ja koskee myös lääkärikäynnin korvaavaa etävastaanottoa tai lääkärin chat-vastaanottoa.

Päivystysmaksu 31,60 €

 • Päivystysmaksu peritään 18 vuotta täyttäneiltä arkisin klo 20 jälkeen sekä lauantaisin, sunnuntaisin ja pyhäpäivinä ja koskee myös kiireellistä ajanvarauskäyntiä.

Erikoislääkärin vastaanottokäyntimaksu 46,00 €

 • Erikoislääkärin vastaanottokäynnistä sotekeskuksessa peritään 18 vuotta
  täyttäneiltä poliklinikkamaksu.

Sarjahoitomaksu  12,80 €

 • peritään 18 vuotta täyttäneeltä

Fysioterapia 12,80 €

 • peritään 18 vuotta täyttäneeltä

Ryhmätoimintamaksut

 • ryhmätoiminta fysioterapia 1-3 kertaa (9,00 €), 4-6 kertaa (18,00 €) ja 7 – kertaa (27,00 €)
 • ryhmätoiminta vesiterapia 10 kertaa (35,00 €), 15 kertaa (50,oo €)
 • ryhmätoiminta muut 8 kertaa (25,00 €), 10 kertaa (30,00 €), 15 kertaa (38,00 €)
 • omatoiminen kuntosalimaksu 3 kk (30,00 €)

Toimintaterapiamaksu 12,80 €

 • peritään 18 vuotta täyttäneeltä
Joupin neuvola

Hallituskatu 20

 • hoitopäivämaksu 54,60 €
 • lyhytaikaisen laitoshoidon ylläpitomaksu maksukaton ylittymisen jälkeen 25,10 €
 • kuntoutushoidon maksu 18,80 €
 • päivä- ja yöhoidon maksu 25,10 €
 • päivämaksu omaishoitajan vapaan ajalta 12,80 €
Joupin neuvola

Hallituskatu 20

 • lääkäri 21,10 €
 • muu henkilö 13,40 €
Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Maksulliset todistukset 57,60 €

Todistusmaksun lisäksi lääkärikäynnistä peritään myös käyntimaksu 23,00 €.

 • lääkärinlausunto vammaistukea varten = C-lausunto (lapsen hoitotuki, omaishoidon tuki, eläkkeensaajan hoitotuki, kuljetustuki, vammaistuki)
 • lääkärinlausunto työkyvyttömyydestä / kuntoutustuesta (B2LAUS)
 • lääkärinlausunto Nuoren Kuntoutusrahaa varten
 • lääkärinlausunto harkinnanvaraista potilaan omasta ehdotuksesta lähtevää kuntoutusta varten
 • potilaan itsensä (tai huoltajan) pyytämät vapaamuotoiset lääkärintodistukset (ja todistuksenomiset kopiot) erilaisia tarkoituksia varten (erityisruokavalio, matkatoimistoa varten, kuntosali jne.)
 • todistus vapaaehtoisena armeijaan tai erikoisjoukkoihin hakua varten
 • lääkärinlausunto ase-, lento- tai sukelluslupaa (SSLY:n oma kaavake, potilas tuo tullessaan) varten
 • lääkärinlausunto oikeutta varten (pahoinpitely, holhous, testamentti yms. vapaamuotoinen lausunto)
 • lääkärinlausunto edunvalvontavaltuutusta ja edunvalvontaa varten
 • T-todistus ja vastaavat terveystodistukset
 • todistus tai tieto syntymäajan kellonajasta
 • vieraskielinen lääkärintodistus (esim. diabeetikoille todistus insuliinien käytöstä: Diabetesliitto >D-elämää > matkustaminen > Medical Certificate)
 • lääkärinlausunto verottajaa varten
 • E-lausunto, vapaaehtoisissa tapaturmavakuutuksissa
 • hammaslääkärin todistus
 • kansainvälinen rokotustodistus
 • lääkärinlausunto liikkumisesteisen pysäköintitunnusta varten (inva-todistus)
 • lääkärinlausunto työkyvyttömyydestä/ kuntoutustuesta (B2LAUS)
 • lääkärinlausunto Nuoren Kuntoutusrahaa varten

Lääkärintodistus ajo-oikeutta varten, hinta 68,10 €

 • Ajokorttilaissa säädetyn ajo-oikeuden saamiseksi tai säilyttämiseksi tarvittava lääkärintodistus (myös opintoihin liittyvä).

Maksuttomat todistukset

 • todistus käynnistä
 • todistus lapsen sairastumisesta (SE-todistus)
 • todistus sairastumisesta (sairaanhoitajan antama todistus, SE-todistus)
 • todistus sairauslomaa varten (A-TOD, B1LAU (sairasloma yli 60pv))
 • matkatodistus/koulukyytitodistus sairauden perusteella (SV67)
 • terveystarkastus kutsuntaa varten (PVTLL, kutsuntaikäiset miehet, vapaaehtoiset naiset)
 • lääkärintodistuksen kaltaiset lähetteet (maksusitoumus, veteraanikuntoutus)
 • kuolintodistus (EXITUS)
 • todistus äitiys- ja vanhempainrahaa varten (SV75S)
 • todistus kouluruokailua varten, koululiikunnasta vapautus (esim. SV-A – todistukselle laadittuna)
 • lääkärinlausunto erityiskorvattavasta lääkkeestä (B1LAU)
 • lääkärinlausunto hoitoon liittyvästä KELA:n kuntoutuksesta, mukaan lukien LAKU, Omaväylä, sopeutumisvalmennus (B1LAU)
 • lääkärinlausunto Ylioppilastutkintolautakuntaa varten (YTLL)
 • Lausunto ajoterveydentilan muutoksesta poliisille (AJOMUU)
Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Erikoissairaanhoito

Poliklinikkamaksu 46,00 €

 • 18 vuotta täyttäneeltä, peritään myös etävastaanotosta ja käyntiä korvaavasta puhelinvastaanotosta sekä asiantuntijasairaanhoitajan vastaanotosta, myös yhteispäivystyksestä.

Sarjahoitomaksu  12,80 €

 • 18 vuotta täyttäneeltä, peritään enintään 45 kertaa/vuosi.

Päiväkirurgian maksu 150,80 €

 • mikäli asiakas joutuu hoidollisin perustein jäämään hoitopaikkaan toimenpidettä seuraavaan vuorokauteen, peritään päiväkirurgisen maksun lisäksi hoitopäivämaksu 54,60 €.
 • päiväkirurgiamaksu peritään alle 18-vuotiaalta, ellei päiväkirurgista toimenpidettä tehdä poliklinikalla.

 

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

 • hoitopäivämaksu 54,60 €
 • psykiatrian hoitopäivämaksu 25,10 €
 • lyhytaikaisen laitoshoidon ylläpitomaksu maksukaton ylittymisen jälkeen 25,10 €
 • kuntoutushoidon maksu 18,80 €
 • päivä- ja yöhoidon maksu 25,10 €
Joupin neuvola

Hallituskatu 20

 • pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevilta peritään maksukyvyn mukainen maksu
 • pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevalta 18 vuotta täyttäneeltä potilaalta peritään viideltä loma- tai muulta poissaolopäivältä maksu, yli viisi päivää ylittäviltä poissaolopäiviltä ei peritä maksua
 • Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue laskuttaa Vanhan Vaasan sairaalassa ja Niuvanniemen sairaalassa pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevien maksukyvyn mukaiset asiakasmaksut potilailta, joiden kotikunta on Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueella.
Joupin neuvola

Hallituskatu 20

 • kotisairaalakäynti 46,00 €
 • sarjahoitokäynti 12,80 €
Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Suun terveydenhuolto

 • perusmaksu suuhygienisti 11,30 €
 • perusmaksu hammaslääkäri 14,60 €
 • perusmaksu erikoishammaslääkäri 21,50 €.
 • Ehkäisevä hoito: SC-ryhmän suun terveyden edistämisen toimenpiteet 9,40 €.
Joupin neuvola

Hallituskatu 20

 • vaativuusluokka 0-2, 9,40 €
 • vaativuusluokka 3-4. 21,10 €
 • vaativuusluokka 5-7, 41,80 €
 • vaativuusluokka 8-10, 61,20 €
 • vaativuusluokka 11-, 85,90 €

Suun ja hampaiden tutkimus

 • 9,40 – 21,10 €

Hampaan paikkaus

 • yhden pinnan täyte 21,10 €
 • kahden pinnan täyte 41,80 €
 • kolmen pinnan täyte 41,80 €
 • terä tai kruunu 61,20 €

Juurihoito

 • juurikanavien avaus 21,10 – 61,20 €
 • lääkkeen vaihto 21,10 €
 • juurikanavan täyttö 21,10 – 41,80 €

Puudutus 9,40 €

Kiinnityskudosten / ientulehduksen hoito / käynti 9,40 – 61,20 €

Hampaan poisto 21,10 – 41,80 €

Hampaan leikkauksellinen poisto 61,20 – 85,90

Sote-keskuksessa annettu suun ja leukojen erikoissairaanhoito

 • poliklinikkamaksu 46,00 €
 • päiväkirurgiamaksu 150,80 €

Kuvantamistutkimukset

 • Hammaskuva 9,40 €
 • Panoraamaröntgen 21,10 €

Protetiikka

Protetiikan hintoihin tulee lisäksi hammaslaboratoriokulut

 • proteesin pohjaus 61,20 €
 • proteesin korjaus 41,80 €
 • levyproteesit (akryyli osa- ja kokoproteesit) 204,80 €
 • kruunut ja sillat hampaalta 204,80 €
 • rankaproteesi 248,60 €
 • hammaslaboratoriossa teetetty purentakisko kaikkine kuluineen n. 280 – 350 €

Jos potilas annettujen käyttöohjeiden vastaisen menettelyn tai ilmeisen huolimattomuuden vuoksi on aiheuttanut oikomislaitteen häviämisen tai vahingoittumisen, häneltä peritään uuden oikomislaitteen hankkimisesta tai vahingoittuneen laitteen korjaamisesta aiheutuneet hammastekniset kulut todellisten kustannusten mukaisina.

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Maksukatto ja vapaakortti

Maksukatto on 1.1.2024 alkaen 762,00 €, maksukaton kertymäkausi on kalenterivuosi.

Alle 18-vuotiaiden käyttämistä palveluista perityt maksut lasketaan yhteen hänen huoltajansa maksujen kanssa.

Maksujen seuranta ja kertyneiden maksujen määrän selvittäminen on palvelujen käyttäjän vastuulla.

Maksukattoon lasketaan mukaan

 • terveyskeskuksen avosairaanhoidon lääkäripalvelujen maksut
 • fysioterapiamaksut
 • sarjahoidon maksut
 • sairaalan poliklinikkamaksut
 • päiväkirurgian maksut
 • lyhytaikaisen laitoshoidon ja laitospalvelun maksut terveydenhuollon ja sosiaalihuollon laitoksissa
 • yö- ja päivähoidon maksut
 • kuntoutushoidon maksut
 • suun terveydenhuollon käynti- ja toimenpidemaksut (hammasteknisiä kuluja, kuten proteeseista, purentakiskoista, oikomiskojeista ja uniapneakiskoista aiheutuvia hammasteknisiä kuluja lukuun ottamatta)
 • tilapäisen kotisairaanhoidon ja kotisairaalan maksut
 • terapioista perityt maksut sekä
 • toimeentulotuella maksetut maksut.

Maksukattoa kerryttävät myös ostopalveluina tuotetut palvelut, jos ne kuuluvat hyvinvointialueen järjestämisvastuulle.

Maksukattoon ei lasketa mukaan maksuja

 • sairaankuljetuksesta
 • lääkärintodistuksista
 • yksityislääkärin lähetteellä tehdyistä laboratorio- ja kuvantamistutkimuksista
 • sosiaalihuollon palveluista (lukuun ottamatta lyhytaikaista laitospalvelua)
 • tulosidonnaisista palveluista
 • palvelusetelin omavastuista
 • kuljetuspalvelujen omavastuista
 • täysin yksityisistä palveluista, joiden järjestämisestä hyvinvointialue ei vastaa.
Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Kun maksukatto täyttyy, palvelun käyttäjälle annetaan vapaakortti. Vapaakortin myöntää se hyvinvointialue, jossa todetaan palvelun käyttäjän maksukaton, 762,00 euroa täyttyvän.
Vapaakortin voimassaoloaikana poliklinikkakäynnit ovat maksuttomia, lyhytaikaisen laitoshoidon ylläpitomaksu on 25,10 euroa.

Jos asiakas on kalenterivuoden aikana maksanut maksukattoon sisältyvistä palveluista maksuja enemmän kuin 762,00 euroa, hänellä on oikeus saada liikaa suoritetut maksut takaisin. Vaatimus liikaa suoritettujen maksujen palauttamisesta tulee tehdä rajan ylittymistä seuraavan kalenterivuoden aikana.

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Ensihoito

Ensihoidon ambulanssikuljetuksesta peritään sairausvakuutuslain mukainen omavastuuosuus 25,00 €.
Kun potilas hoidetaan kohteessa lääkärin konsultaation perusteella, peritään sairausvakuutuslain mukainen omavastuuosuus 25,00 €.

Näin Kela korvaa matkoja 1.1.2023 alkaen (kela.fi, linkki avautuu uuteen välilehteen).

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Onko sinulla kysyttävää laskutukseen tai  maksukattoon liittyvistä asioista?

Voit ottaa yhteyttä puhelimitse numeroon 06 415 4108 (takaisinsoitto).

Poliklinikkamaksua, sarjahoitomaksua, käyntimaksua tai päivystysmaksua ei peritä Seinäjoen keskussairaalassa ja sote-keskuksissa asiakkaalta, jolla on rintamasotilastunnus, rintamapalvelustunnus, rintamatunnus tai joka on osallistunut Lotta Svärd-järjestön pikkulotta-toimintaan.