Lähisuhdeväkivallan ehkäisy

YouTube-video “Riko hiljaisuus”

Lähisuhdeväkivalta on ihmisoikeusloukkaus 

Lähisuhdeväkivallalla tarkoitetaan väkivaltaa, joka tapahtuu lähisuhteessa esimerkiksi nykyisen tai entisen kumppanin, perheenjäsenen tai muun läheisen henkilön toteuttamana. Väkivallan muotoja on monia; fyysinen, henkinen ja taloudellinen väkivalta, kaltoinkohtelu ja laiminlyönti, kulttuuriin tai uskontoon liittyvä väkivalta sekä seksuaalinen väkivalta. Harvoin on kyse vain yhdestä väkivallan muodosta vaan väkivallan kierteeseen kytkeytyy usein useita eri väkivallan muotoja. Väkivalta ei lopu itsestään – päinvastoin se raaistuu ajan myötä. Lähisuhdeväkivaltaa luonnehditaan yhdeksi Suomen kansantaudeista, jopa 75% 16 – 74 -vuotiaista on kokenut ainakin kerran joko fyysistä, henkistä tai seksuaalista väkivaltaa lähisuhteessa. Suomi on lisäksi yksi väkivaltaisimmista EU:n maista naisia ja lapsia kohtaan ja Suomi on saanut huomautuksia kansainvälisiltä sopimusvalvontaelimiltä naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisyn teemoista. Suomi on ratifioinut kansainvälisen Istanbulin sopimuksen elokuussa 2015 ja sitoutunut sen myötä ehkäisemään erityisesti naisiin kohdistuvaa väkivaltaa.  

THL on antanut ohjeet kunnille ja hyvinvointialueille vuonna 2022 lähisuhdeväkivallan vastaiselle työlle. THL:n ohjeet sisältävät vaatimuksen koordinoidusta lähisuhdeväkivallan ehkäisystä sekä poikkihallinnollisesta lähisuhdeväkivallan ehkäisytyöryhmästä. Tähän työhön on Etelä-Pohjanmaalla ryhdytty maaliskuussa 2023 kun Hyvinvoiva Etelä-Pohjanmaa -hankkeessa aloitti kehittäjäsosiaalityöntekijä/väkivaltatyön koordinaattori. 

Etelä-Pohjanmaalla on jo hyviä elementtejä väkivallan uhrien auttamiseen. Alueellamme toimii moniammatillinen MARAK-työryhmä, joka ottaa vastaan väkivallan uhreja, tekee moniammatillista riskinarviointia ja tarjoaa uhrille turvallisuutta parantavia palveluita. Keskussairaalan yhteydessä toimii SERI-tukikeskus, joka palvelee kaikkia yli 16-vuotiaita seksuaaliväkivallan uhreja. Kolmannen sektorin toimijat ovat työlleen omistautuneita ja tarjoavat väkivaltaerityisiä avopalveluita, turvakotipalvelua sekä tukea rikoksen uhrille rikosprosessin eri vaiheissa. 

 

Lisää koulutusta ja tukea ammattilaisille 

Väkivaltatyön koordinaattori on aloittanut työnsä kouluttaen hyvinvointialueen ammattilaisia lähisuhdeväkivallan ilmiöstä, tunnistamisesta sekä väkivallan puheeksi ottamisesta ja palveluohjauksesta. Lisäksi yhdessä Barnahus-hankkeen kanssa on luotu ammattilaisille toimintaohje lapsiin kohdistuvissa väkivaltaepäilyissä. Ammattilaisille on myös julkaistu yhdessä substanssiosaajien kanssa laadittu toimintaohje aikuisten väliseen lähisuhdeväkivaltaan. Toimintaohjeita tullaan laatimaan myös vielä ikäihmisiin ja vammaisiin kohdistuvan väkivallan osalta. Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueelle on muodostunut konsultaatiorakenne, joka tukee ammattilaisia haastavissa väkivaltaan liittyvissä kysymyksissä. Väkivaltatyön koordinaattorilla on kaikille avoin konsultaatiomahdollisuus aikuisten väliseen lähisuhdeväkivaltaan liittyen (ml. ikäihmiset ja vammaiset).  Vuonna 2024 pilotoidaan jalkautuvaa konsultaatiotukea aikuissosiaalityössä, jolloin väkivaltatyön koordinaattori tapaa asiakkaita yhdessä asiakkaan oman ammattilaisverkoston kanssa.  

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue on myös vuonna 2024 mukana Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen avainhenkilöpilotissa, jossa pyritään laajentamaan väkivaltatyön osaamista organisaatioissa avainhenkilötoiminnan avulla. Kevään 2024 aikana THL kouluttaa avainhenkilökouluttajat ja Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen ensimmäinen avainhenkilökoulutus alkaa syksyllä 2024. Avainhenkilöitä tullaan kouluttamaan lisää 1–2 kertaa vuodessa ja he muodostavat avainhenkilöverkoston, jota luotsaa koordinaattori. Avainhenkilöt toimivat oman työyksikkönsä väkivaltatyön osaajina. He ottavat vastaan väkivallan eri osapuolia, tekevät ns. ensivaiheen väkivaltatyötä, täyttävät tarvittavat lomakkeet ja tekevät palveluohjausta. Lisäksi avainhenkilö huolehtii oman työyksikkönsä lähisuhdeväkivallan perehdytyksestä sekä puheeksiottokoulutuksista.  

Ammattilaiset ja hyvinvointialueen asukkaat ovat saaneet käyttöönsä ajantasaisen tietopaketin lähisuhdeväkivallasta sekä tukea tarjoavista palveluista hyvinvointialueen nettisivuille. Lisäksi ammattilaiset löytävät alueellisen “Väkivallasta turvallisuuteen”-oppaan, päivitetyt toimintaohjeet, lomakkeet ja paljon lisälukemistoa hyvinvointialueen intrasta.  

 

Vaikuttamistyö alueen asukkaisiin monikanavaisesti 

Viestintä myös alueen asukkaiden suuntaan on erittäin tärkeää ehkäisytyötä. Väkivallan eri muotojen, väkivaltatyön palveluiden ja väkivallan seurausten tunnetuksi tekeminen voivat ehkäistä väkivaltaa tai vaikuttaa palveluihin hakeutumiseen oma-aloitteisesti. Vuonna 2023 hyvinvointialueen some-kanavilla pyöri “Väkivallan monet muodot”-julkaisusarja. Vuoden 2024 aikana pyritään erilaisilla kampanjoilla tekemään lähisuhdeväkivallan teemaa näkyvämmäksi. Äitiysneuvoloissa on meneillään Nämä ovat minun rajani -kampanja, juuri on valmistumassa Riko hiljaisuus -videokampanja ja alkamassa nuorten seksuaaliväkivallan vastainen “Onks ok sanoa ei? -kampanja opiskeluhuollossa.  

 

Lähisuhdeväkivallan ehkäisy vaatii monialaista yhteistyötä 

Yhteistyötä pyritään virittelemään jatkuvasti myös kuntien kanssa. Lapset ja nuoret ovat arkisin kunnan palveluiden piirissä ja siellä tulisi olla yhtä lailla tietoa lähisuhdeväkivallasta ja erityisesti lapsiin kohdistuvasta väkivallasta, siihen liittyvistä riskitekijöistä ja sen tunnistamisesta. 

Yhdessä me luomme väkivallattomuuden kulttuuria, kun muistamme, että väkivalta ei ole kenenkään yksityisasia ja väkivaltatyö kuuluu kaikille ammattilaisille. Välitetään, eikä suljeta silmiä ja vaieta. Jokaisella meistä on oikeus puolustaa ihmisoikeutta koskemattomuuteen ja turvalliseen elämään. 

 

Meri Ala-Huikku
Kehittäjäsosiaalityöntekijä/väkivaltatyön koordinaattori
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue, sosiaali- ja kriisipäivystys
Hyvinvoiva Etelä-Pohjanmaa -hanke
etunimi.sukunimi@hyvaep.fi