Perhe- ja sosiaalipalveluiden asiakasmaksut

Perhe- ja sosiaalipalveluiden asiakasmaksut sisältävät vammaispalveluiden, lapsiperheiden palveluiden ja työikäisten palveluiden asiakasmaksut.

Vammaispalvelut

Vammaispalveluiden asiakasmaksut sisältävät päivä- ja työtoiminnan, asumispalvelut, pitkäaikaisen ja ympärivuorokautisen palveluasumisen (sosiaalihuoltolaki) ja perhehoidon, kuljetuspalvelut ja ateriamaksut.

 • Vammaispalvelulain 8 §:n 1 momentissa tarkoitetut palvelut: kuntoutus- ohjaus ja sopeutumisvalmennus sekä muut vammaispalvelulain tarkoituksen toteuttamiseksi tarpeelliset palvelut
 • Vammaispalvelulain 8 § 2 momentissa tarkoitettu päivätoiminta kuljetusta ja aterioita lukuun ottamatta
 • Vammaispalvelulain ja -asetuksen nojalla myönnetty henkilökohtainen apu ja palveluasumiseen liittyvät erityispalvelut. Henkilökohtaisesta avusta ja palveluasumisen erityiskustannuksista voidaan kuitenkin periä maksu silloin, kun henkilö saa niihin korvausta muun lain kuin vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain (380/1987) nojalla, kuten tapaturma- tai liikennevakuutuslakiin perustuen
 • Vammaispalvelulain 11 §:n mukaiset tutkimukset (tutkimukset, joita tarvitaan sen selvittämiseksi, onko henkilö oikeutettu vammaispalvelulain mukaisiin palveluihin ja tukitoimiin)
Joupin neuvola

Hallituskatu 20

 • Erityishuolto (hoiva ja huolenpito)
 • Kuljetus erityishuollon palveluihin (perusopetuksen matkat, kehitysvammaisten päivätoimintamatkat, aamu- ja iltapäivätoiminnan matkat, erityishuoltona annettavaa tilapäishoitoa koskevat matkat, erityishuoltona järjestettäviin tutkimuksiin kuuluvat matkat, mm. kuntoutussuunnitelma, kehitysarviotutkimukset)
 • Osittainen ylläpito alle 16-vuotiaalta ja oppivelvolliselta nuorelta sen lukuvuoden loppuun, jonka aikana hän täyttää 16 vuotta
Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Päivä- ja työtoiminta

Kuljetuksesta päivätoimintaan peritään omavastuuosuus, joka vastaa enintään paikkakunnalla käytettävissä olevan julkisen liikenteen vastaavan mittaisesta matkasta perittävää maksua (Asiakasmaksuasetus 6 §).

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Erityishuoltolain mukaiseen toimintaan liittyvät kuljetukset ovat maksuttomia. Erityishuoltolain mukaisessa työ- ja päivätoiminnassa asiakasmaksuna peritään 16 vuotta täyttäneiltä ateriamaksu toteutuman mukaan.

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Asumispalvelut

Lyhytaikainen asuminen ja asumisen arviointijaksot, joiden kesto on enintään 1 kk. Kotiin annettava tilapäinen hoito ja perhelomitus.

Lyhytaikaisen hoidon asiakasmaksu sisältää asumis- ja ateriakulut sekä ylläpidon.

 • Yli 16-vuotiailta 25,00 €/pv
 • Alle 16-vuotiailta peritään ateriamaksu 17,00 € /pv
 • Lakisääteisen omaishoidontuen vapaan ajalta peritään lapsilta ja aikuisilta 12,80 €/vrk.
 • Mikäli omaishoidon vapaa toteutuu esim. perhehoidossa peritään 12,80 €/vrk.
Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Asiakas maksaa itse vuokran, sähkö- ja vesimaksut (voivat sisältyä vuokraan), ateriat ja muut jokapäiväiseen elämään liittyvät kustannukset sekä ylläpitomaksun. Vuokraan sisältyy kiinteistön huoltomenot ja asukkaiden käytössä olevien yhteisten tilojen jyvitetty osuus.

Ylläpidonmaksu koostuu asumispalveluyksikön yhteisiin tiloihin ja yhteiskäyttöön tarkoitetuista, ylläpitoon liittyvistä aineista, tarvikkeista ja tavaroista.

Ylläpitomaksu määrittyy lisäksi myös asiakkaan tarvitsemien, hoivaan ja huolenpitoon sekä tukeen ja ohjaukseen kuulumattomista palveluista.

Asiakkaan ylläpitomaksu määritellään yksilöllisen tarpeen mukaisesti.

Ylläpitoon kuuluvia aineita, tarvikkeita ja tavaroita ovat:

 • Siivousvälineet ja puhdistusaineet sekä paperit
 • Viriketoimintaan liittyvät materiaalit (pelit, askartelutarvikkeet)
 • Informaatiokulut (lehtimaksut, tv-maksut, kaapeli-tv, ICT, puhelin)
 • Yhteisten tilojen sisustus (kalustus, juhlapyhäkoristeet, kukat ja kukkamullat)
 • Yhteisten tilojen ruokailuvälineet, tarjoiluastiat ja ruuanvalmistuksen välineistö
 • Yleiset perushygieniatarvikkeet ja saunan käyttö

Jos asiakas on poissa yhtäjaksoisesti palveluasumisesta, poissaolon kuudennesta poissaolopäivästä alkaen ylläpitomaksua ei peritä.

Ylläpitomaksun päivähinta lasketaan jakamalla kuukausihinta 30:llä. Sairaala- tai laitoshoitojakson ajalta ei peritä ylläpitomaksua.

1. Maksuluokka 25,00 €/kk

Yhteisten tilojen ylläpito, yhteiset materiaalit

2. Maksuluokka 70,00 €/kk

 • Edellisen lisäksi vaatehuolto, omalla pyykinpesukoneella ja -aineilla tai yksikön koneilla. Henkilökunta kantaa päävastuun vaatehuollon toteutumisesta
 • Pyykin viimeistely asiakkaan kanssa toteutuu hoitotyönä

3. Maksuluokka 115,00 €/kk

 • Edellisen lisäksi vaatehuolto toteutetaan aina yksikön pyykinpesukoneella ja -aineilla tai käytetään pesulapalvelua. Pyykkiä syntyy päivittäin normaalia enemmän, joka sitoo henkilökunnan työpanosta
 • Pyykkihuolto tehdään asiakkaan puolesta
Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Lyhytaikaisen hoidon maksu työikäisten ympärivuorokautisessa palveluasumisessa (ml. vammaisten palvelualueen asiakkaat, joilla asuminen on myönnetty sosiaalihuoltolain mukaan)

 • Hoito, hoiva ja yksikössä toteutettava kuntoutus 5,00 €
 • Ateriamaksu (aamupala, lounas, päiväkahvi, päivällinen, iltapala) 17,00 €
 • Asunnon vuokra 5,00 €
 • Siivous-, pyykkihuolto- ja turvapalvelut 3,00 €

Yhteensä 30,00 €/pv.

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Pitkäaikainen ja ympärivuorokautinen palveluasuminen (sosiaalihuoltolaki) ja perhehoito

Palvelu on pitkäaikaista, jos sen arvioidaan sen alkamisesta lukien kestävän tai jos palvelu on tosiasiallisesti kestänyt vähintään kolme kuukautta.

Asiakasmaksua määritettäessä tulee huolehtia, että asiakkaan maksut ovat kohtuulliset ja, että asiakkaalle jää riittävästi varoja käyttöön. Kun palvelulla pyritään tukemaan asiakkaan omatoimisuutta, osallisuutta, kuntoutumista ja siirtymistä kohti kevyempiä palveluja, on perusteltavaa huomioida käyttövara suurempana.

Asiakkaan henkilökohtaiseen käyttöön jää käyttövara, joka on

 • ikäihmisten ympärivuorokautisessa palvelusasumisessa vähintään 182,00 €/kk
 • mielenterveys- ja päihdekuntoutujien pitkäaikaisessa ympärivuorokautisessa palveluasumisessa vähintään 240,00 €/kk
 • pitkäaikaisessa perhehoidossa vähintään 182,00 €/kk
Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Pitkäaikaisessa ympärivuorokautisessa palveluasumisessa, perhehoidossa ja laitoshoidossa olevalta peritään maksukyvyn mukaan määräytyvä kuukausimaksu. Maksu on enintään 85 % asiakkaan nettokuukausituloista, joista on tehty myöhemmin tässä luvussa mainitut vähennykset.

Jos asiakas on välittömästi ennen edellä mainittua palvelun alkamista elänyt yhteistaloudessa avioliitossa tai avoliitossa ja hänen tulonsa ovat suuremmat kuin puolison tulot, maksu määräytyy puolisojen yhteenlaskettujen kuukausitulojen perusteella. Tällöin maksu saa olla enintään 42,5 % puolisojen yhteenlasketuista nettokuukausituloista, joista on tehty tässä luvussa myöhemmin mainitut vähennykset.

Jos kuitenkin kumpikin puolisoista on pitkäaikaisessa ympärivuorokautisessa palveluasumisessa, pitkäaikaisessa perhehoidossa tai pitkäaikaisessa laitoshoidossa, maksu on enintään 85 % asiakkaan nettokuukausituloista. Asiakkaan henkilökohtaiseen käyttöön jää käyttövara, joka on pitkäaikaisen ympärivuorokautisen palveluasumisen ja pitkäaikaisen perhehoidon asiakkaalle vähintään 182 ,00€/kk ja iäkkäiden pitkäaikaisen laitosasumisen asiakkaalle vähintään 122,00 €/kk.

Maksukyvyn mukaan määräytyvän maksun suuruutta määrättäessä otetaan huomioon palvelua käyttäneiden henkilöiden tulot siten kuin asiakasmaksulaissa tai -asetuksessa tarkemmin säädetään.

Pitkäaikaisessa ympärivuorokautisessa palveluasumisessa ja perhehoidossa asiakas maksaa asumisestaan myös asumiskulut. Pitkäaikaisessa palveluasumisessa asukas tekee huoneenvuokralakiin perustuvan vuokrasopimuksen, jossa sovitaan vuokran suuruus ja muut vuokraehdot. Asiakkaalla tulee olla voimassa kyseiseen asuntoon kohdistuva kotivakuutus vastuuvakuutusosineen.

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

 • Jatkuvat tai vuosittain toistuvasti saadut ansio- ja pääomatulot ennakonpidätyksen ja ennakonkannon jälkeen tulonhankkimisesta aiheutuneilla kustannuksilla vähennettynä sekä verosta vapaat tulot
 • Jos maksu määräytyy asiakkaan ja tämän puolison yhteenlaskettujen kuukausitulojen perusteella, kuukausitulona otetaan lisäksi huomioon puolison vastaavat tulot
 • Laskennallinen metsätulo (asiakasmaksulaki 10 i §)
 • Vammaistuki (alle 16-vuotiaan ja 16 vuotta täyttäneen)
 • Jatkuvat tai vuosittain toistuvasti opintojen johdosta saadut apurahat tai tunnustuspalkinto otetaan tulona huomioon siltä osin kuin ne ovat veronalaista tuloa
 • Opintoraha ja aikuiskoulutustuki
 • Lasten kotihoidon tuki
 • Eläkettä saavan hoitotuki (siihen sisältyvää veteraanilisää ei huomioida tulona)

Jos asiakkaan tai hänen puolisonsa tulot vaihtelevat, kuukausitulona otetaan huomioon viimeksi kuluneiden 12 kk keskimääräinen kuukausitulo.

Tulona ei oteta huomioon

 • lapsen elatuksesta annetun lain 4 §:ssä tarkoitettua lapsen elatusapua
 • tuloverolain 92 §:ssä tarkoitettuja verovapaita sosiaalietuuksia (lukuun ottamatta vammaistukea ja eläkettä saavan hoitotukea)

Näitä tuloverolain 92 §:ssä tarkoitettuja tuloja ovat esimerkiksi:

 • lapsilisä
 • kansaneläkelain mukainen lapsikorotus
 • asumistuki (tämä huomioidaan kuitenkin vuokran vähennyksenä perustuen asiakasmaksulakiin 10 d §)
 • sotilasavustus ja asevelvollisen päiväraha
 • toimeentulotuki
 • veteraanien etuuksia (ml. ylimääräinen rintamalisä ja veteraanilisä)
Joupin neuvola

Hallituskatu 20

 • Asiakkaan suoritettavaksi vahvistettu elatusapu sekä hänen tosiasiallisista perhesuhteistaan johtuvat muut vastaavat kustannukset
 • Elatusapua ei vähennetä, jos elatusavun saajana on asiakkaan aviopuoliso, jonka kanssa asiakas on elänyt yhteistaloudessa välittömästi ennen asumispalvelun alkamista
 • Avopuolisoiden yhteistalouden purkamisessa annetussa laissa tarkoitettu hyvitys kiinteistön luovutuksen yhteydessä määräajaksi tai elinkaudeksi pidätetty etuus, joka hänen on suoritettava rahana
 • Edunvalvojan palkkion perusmaksu (myös edunvalvontavaltuutetun palkkio enintään em. perusmaksun suuruisena)

Lisäksi asiakkaan kuukausituloista vähennetään todelliset asumismenot ennen pitkäaikaiseen ympärivuorokautiseen palveluasumiseen, pitkäaikaiseen perhehoitoon ja iäkkäiden pitkäaikaiseen laitosasumiseen siirtymistä enintään

 • omistusasunnosta aiheutuvat välttämättömät ja kohtuulliset kulut viimeisten kuuden kuukauden ajalta (huomioidaan asiakkaan osuus esimerkiksi kiinteistövero ja kohtuulliset lämmityskulut, asunto-osakkeen hoitovastike, pakollinen kotivakuutus)
 • vuokra-asunnon vuokra ja muut asumisesta aiheutuvat välttämättömät ja kohtuulliset kulut asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain (481/1995) 52 §:ssä tarkoitetulta vuokralaisen irtisanomisajalta (muina välttämättöminä kustannuksina huomioidaan esimerkiksi pakollinen kotivakuutus)
 • asumisoikeusasunnoista annetun lain 393/2021, 32 §, tarkoitettu käyttövastike ja muut asumisesta aiheutuvat välttämättömät ja kohtuulliset kulut kolmelta kuukaudelta (muina välttämättöminä kustannuksina huomioidaan esimerkiksi pakollinen kotivakuutus vastuuvakuutusosineen)

Tuloista tehtävät erityiset vähennykset maksun perusteena olevista tuloista pitkäaikaisessa ympärivuorokautisessa hoidossa ja pitkäaikaisessa perhehoidossa ja iäkkäiden pitkäaikaisessa laitosasumisessa

 • kohtuulliset asumismenot, joita pitkäaikaisesta palveluasumisesta tai asumisesta ammatillisessa perhehoitokodissa aiheutuu (vähennettynä asumistuella)
 • vuokra, sekä lisäksi mahdolliset muut pakolliset asumismenot (erikseen perittävät sähkö, vesi ja saunamaksu)
 • vähennyksinä huomioitavat muiden asumiskulujen määrät, mikäli eivät sisälly vuokraan
 • terveydenhuollon ammattihenkilön määräämien lääkkeiden, kliinisten ravintovalmisteiden ja perusvoiteiden kustannukset, joihin asiakas on oikeutettu saamaan korvausta sairausvakuutuslain nojalla. Lääkekustannukset vähennetään asiakkaan tai hänen edustajansa antaman selvityksen perusteella maksun määräämisen perusteena olevista tuloista asiakkaalle aiheutuvien lääkekustannusten mukaan, kuitenkin enintään sairausvakuutuslain 5 luvun 8 §:ssä tarkoitetun vuosiomavastuun suuruisena.
 • muiden kuin sairausvakuutuslain mukaan korvattavien lääkkeiden, kliinisten ravintovalmisteiden ja perusvoiteiden kustannukset vähennetään asiakkaan tai hänen edustajansa hakemuksesta siltä osin kuin lääkemääräyksen tehnyt terveydenhuollon ammattihenkilö on arvioinut ne asiakkaan terveydelle tarpeellisiksi.

Pitkäaikaisessa ympärivuorokautisessa palveluasumisessa, pitkäaikaisessa perhehoidossa tai pitkäaikaisessa iäkkäiden laitosasumisessa olevalta asiakkaalta ei peritä päällekkäin muita sosiaalihuollon avohoidon palvelumaksuja, kuten kotihoidon tai päivätoiminnan maksua.

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Laitoshoito

Täydestä ylläpidosta peritään ylläpitomaksu (Asiakasmaksuasetus 21 §).

Pitkäaikaisesta laitoshoidosta peritään asiakkaan tulojen mukainen kuukausimaksu. Maksu on enintään 85 % hoidossa olevan nettotuloista.

Asiakkaalle jätetään käyttövaraa 15 % nettotuloista, kuitenkin vähintään 122,00 € kuukaudessa.

Kuljetuspalvelut

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen 6 §:n mukaan vammaispalvelulain 8 §:n 2 momentissa tarkoitetuista vaikeavammaisille järjestettävistä kuljetuspalveluista voidaan periä enintään paikkakunnalla käytettävissä olevan julkisen liikenteen maksua vastaava maksu tai siihen verrattavissa oleva kohtuullinen maksu.

Omavastuuosuus on 2,00 € alle 15 kilometrin yhdensuuntaisella matkalla. Asiakas saa ottaa mukaan maksutta yhden avustajan. Asiakkaalta peritään taksissa omavastuuosuus. Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue laskuttaa asiakkaalta omavastuuosuudet aikaisintaan syksyllä 2024.

Omavastuuosuus

Jos matkan pituus on alle 15,1 km, omavastuuosuus on 2,00 €. Matkat ajetaan suorinta reittiä.

Matkan pituus 15,1 km — 16 km 4,70 €

Matkan pituus 16,1 km — 20 km 5,50 €

Matkan pituus 20,1 km — 25 km 6,10 €

Matkan pituus 25,1 km — 30 km 6,80 €

Matkan pituus 30,1 km — 35 km 7,40 €

Matkan pituus 35,1 km — 40 km 8,20 €

Matkan pituus 40,1 km — 45 km 9,30 €

Matkan pituus 45,1 km — 50 km 10,10 €
jne.

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Asiakkaan omavastuuosuudeksi valitaan liikkumisalueesta riippuen edullisin saatavilla oleva julkisen joukkoliikenteen lipputuote. Asiakas saa ottaa mukaan maksutta yhden avustajan.

Vammaispalvelulain mukaisia opiskelumatkoja suorittavat 18-vuotta täyttäneet ja vanhemmat maksavat kuukausilipusta omavastuuosuuden 35 €.

Vammaispalvelulain mukaisista työmatkoista asiakkaan oman asuinkunnan alueella peritään julkisen liikenteen hinnaston mukaisesti kuukausilipun hinta 35,00 €.

Vammaispalvelulain mukaisista työmatkoista oman asuinkunnan alueen ulkopuolelle peritään kuukausilipusta omavastuuosuus 86,00 €.

Vammaispalvelulain mukaisia työmatkoja Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntien alueen ulkopuolisiin kuntiin (esimerkiksi Vaasa) suorittavat asiakkaat maksavat kuukausilipun omavastuuosuuden 86,00 € korotettuna +30 %:lla.

Hyvinvointialue laskuttaa asiakkaalta työmatkojen omavastuuosuudet jälkikäteen kuukausittain.

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Maksuttomaan koulutukseen oikeutetun opiskelijan on mahdollista saada Kelan koulumatkatukea, jos hänellä on vähintään 10 matkapäivää kalenterikuukaudessa ja jos koulumatka on vähintään 7 km yhteen suuntaan. 0–7 km koulumatkoista opiskelijat maksavat matkan itse.

Matkalipun hinta ei vaikuta tuen saamiseen. Koulumatkatuki korvaa koulumatkojen kustannuksia. Opiskelija voi saada koulumatkatukea ensisijaisesti julkisella liikenteellä matkustamiseen tai koulukuljetukseen.

Jos opiskelija ei voi käyttää julkista liikennettä tai koulukuljetusta, hän voi saada tukea itse järjestettyyn kulkutapaan, esimerkiksi omalla autolla kulkemiseen. Koulumatkatukea ei voi saada vammaispalvelulain mukaiseen kuljetuspalveluun tai sen asiakasmaksuihin.

Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) näkemyksen mukaan silloin, kun koulumatkatuen saamisen edellytykset täyttyisivät koulumatkatukilain perusteella yli 7 km:n matkojen osalta, mutta vammainen opiskelija ei voi vammansa vuoksi esimerkiksi käyttää joukkoliikennettä, eikä näin hyödyntää koulumatkatukea, vaan saa kuljetuspalvelut vammaispalvelulain perusteella, olisi yhdenvertaisuuden vuoksi perusteltua jättää häneltä omavastuu perimättä vammaispalvelulain mukaisista yli 7 km:n kuljetuspalvelumatkoista. Näiden matkojen omavastuuosuudeksi jää 7 km saakka 2,00 €/matka. Yli 7 km:n ylimenevältä osuudelta asiakasta ei laskuteta.

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Peritään enintään paikkakunnalla käytettävissä olevan julkisen liikenteen maksua vastaava maksu. Käytännössä matkahuollon linja-autotaksan mukainen maksu. Maksun perii asiakkaalta palvelua tuottava taksiyrittäjä ja laskuttaa loput matkakulut hyvinvointialueelta. Asiakkaan tarvitsemista lisäpalveluista (mm. invalisä) on etukäteen sovittava hyvinvointialueen kanssa ja asia tulee näkyä asiakkaan palvelupäätöksessä.

Omavastuuosuus

Jos matkan pituus on alle 15,1 km, omavastuuosuus on 2,00 €. Matkat ajetaan suorinta reittiä.

Matkan pituus 15,1 km — 16 km 4,70 €
Matkan pituus 16,1 km — 20 km 5,50 €
Matkan pituus 20,1 km — 25 km 6,10 €
Matkan pituus 25,1 km — 30 km 6,80 €
Matkan pituus 30,1 km — 35 km 7,40 €
Matkan pituus 35,1 km — 40 km 8,20 €
Matkan pituus 40,1 km — 45 km 9,30 €
Matkan pituus 45,1 km — 50 km 10,10 €
jne.

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Terveydenhoitomatkat eivät kuulu vammaispalvelulain mukaan järjestettäviksi.

Kuljetuspalvelumatkoja ei saa käyttää terveydenhoitomatkoihin, joiden korvaus perustuu sairasvakuutuslakiin tai korvaus tulee vakuutusyhtiöltä.

Näitä Kelan korvattaviksi säädettyjä matkoja ovat esimerkiksi

 • lääkäri-, laboratorio- ja terapiakäynnit
 • lääkinnällisen kuntoutuksen maksusitoumuksella hankittavien apuvälineiden sovitus
 • lääkärin määräämät tutkimus- ja hoitokäynnit
Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Ateriamaksut

Vammaisten asumispalveluissa peritään kaikilta sama ateriamaksu. Ateriamaksu on kaikissa asumispalveluissa samansuuruinen.

Ateriamaksut pitävät sisällään ruuan valmistamiseen liittyvät välilliset ja välittömät kustannukset (elintarvikkeet, työ, energia, kuljetukset, valmistusvälineistö). Pääosin ateriat valmistetaan keskuskeittiöillä, josta ne kuljetetaan asumisyksikköihin.

Asiakkaalta peritään joko kaikki ateriat (ateriapäivähinta) tai yksilöllisesti hänen tilaamansa ateriat.

Vammaispalvelulain mukaisessa asumisessa peritään ateriamaksu toteutuman mukaan. Jos asiakas on kokonaan enteraalisessa ravitsemuksessa (letkuruokinta), niin ateriamaksua ei peritä.

 • Aamupala (12 %)  2,00 €
 • Lounas (40 %)  6,80 €
 • Välipala (6 %)  1,10 €
 • Päivällinen (30 %)  5,10 €
 • Iltapala (12 %)  2,00 €

Kaikki päivän ateriat 17,00 €

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Lapsiperheiden palvelut

Lapsiperheiden kotipalvelu on tilapäistä, erikseen sovittuna ajankohtana annettua palvelua.

Tilapäinen kotipalvelu

Asiakasmaksulaki 10 e §, 10 f § ja 10 g §.

Lapsiperheiden kotipalvelu on sosiaalihuoltolain 18 a § mukainen palvelu. Kotipalvelua tuotetaan hyvinvointialueen omana palveluna.

Tilapäisestä kotona annettavasta palvelusta voidaan palvelun käyttäjältä periä hyvinvointialueen päättämä kohtuullinen maksu. Maksut perustuvat käynnin pituuteen (Asiakasmaksuasetus 3 §).

Lapsiperheiden kotipalvelusta peritään tilapäisen kotipalvelun maksu, mikäli palveluntarve on enimmillään 1 käynti viikossa.

Maksu määräytyy tilapäisen lapsiperheiden kotipalvelun päivittäisen käynnin pituuden mukaan alla olevan taulukon mukaisesti.

Käynnin kesto
0 – 2 tuntia 15,00 €
3 – 5 tuntia 20,00 €
5-     tuntia 30,00 €

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Tilapäisen lapsiperheiden kotipalvelun maksua ei peritä, jos perheen bruttotulot alittavat perhekoon mukaisen maksuttomuuden ylärajan alla olevan taulukon mukaan tai perhe saa säännöllistä toimeentulotukea.

Sosiaalihuoltolain tai lastensuojelulain nojalla laadittuun lapsen asiakassuunnitelmaan perustuva lapsiperheiden kotipalvelu voidaan myöntää asiakasperheelle maksuttomana perheen taloudellisen tilanteen tai kokonaistilanteen perusteella.

Kun kotipalvelu on säännöllistä, enemmän kuin 1 käynti viikossa, määritellään kuukausimaksu asiakasmaksulain mukaisen taulukon perusteella asiakasmaksulain 10 f §:n mukaan huomioon otettavista tuloista. Tuloista tehdään asiakasmaksulain 10 g §:n mukaiset vähennykset.

Kun henkilömäärä on suurempi kuin kuusi, tulorajaa korotetaan 389,00 €:lla ja maksuprosenttia alennetaan yhdellä prosenttiyksiköllä jokaisesta seuraavasta henkilöstä.

Mikäli asiakas ei säännöllisen palvelun kuukausimaksun määrittelemiseksi toimita vaadittavia tulotietoja, asiakasmaksu on 25,00 €/h. Maksu perustuu toiminnasta aiheutuviin arvioituihin kustannuksiin.

Tulorajat

Perheen koko (henkilömäärä), tuloraja €/kk

Perhekoko 1      653 €
Perhekoko 2    1205 €
Perhekoko 3    1891 €
Perhekoko 4    2338 €
Perhekoko 5    2830 €
Perhekoko 6     3251 €

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Työikäisten palvelut

Työikäisten palvelut tarjoavat tukea erilaisissa arjen haasteissa. Tavoitteena on sujuva arki ja osallisuuden mahdollistaminen kaikille.

Pääasiassa työikäisten palvelut ovat maksuttomia, mutta asiakasmaksua peritään asumisen palveluissa.

Myös työikäisille voidaan järjestää sosiaalihuoltolain mukaisia tukipalveluja kotona asumisen tukemiseksi kun henkilön palvelutarve ja toimintakyvyn alenema niin edellyttää. Tukipalveluja järjestetään pääosin tuetun tai yhteisöllisen asumisen osana, esimerkiksi ateriapalvelut.

Osallisuutta ja sosiaalista kanssa käymistä edistävät palvelut ovat toistaiseksi työikäiselle maksuttomia.

Tukipalveluista peritään samat maksut kuin ikäihmisten palveluissa. Maksut löytyvät ikäihmisten asiakasmaksuista kohdasta tukipalvelut.

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Työikäisellä on oikeus kotihoidon palveluihin arvioidun palvelutarpeen perusteella. Kotihoidolla huolehditaan, että henkilö suoriutuu jokapäiväiseen elämään kuuluvista toiminnoista kodissaan ja asuinympäristössään, kun hänen toimintakykynsä on alentunut.

Työikäisten kotihoidossa erityinen painopiste on kuntouttavassa toimintatavassa, jossa asiakasta ohjataan hoitamaan asioitaan itsenäisesti. Kotihoitoa järjestetään pääasiassa tuetun tai yhteisöllisen asumisen osana.

Kotihoitoa järjestetään lyhytaikaisena tai säännöllisenä palveluna.

Maksut löytyvät ikäihmisten asiakasmaksuista kohdasta kotihoito.

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Tuettu asuminen tarkoittaa itsenäistä asumista omassa kodissa, jota tuetaan maksuttomalla sosiaaliohjauksella sekä tuki- ja/tai kotihoidon palveluilla.
Tukipalvelusta ja kotihoidosta peritään palvelutarpeen mukainen maksu.

Maksut löytyvät ikäihmisten asiakasmaksuista kohdasta tukipalvelut ja kotihoito.

 

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Yhteisöllinen asuminen tarkoittaa asumista omassa vuokra-asunnossa yhteisötilan tarjoavassa asumisyksikössä. Yhteisötilassa järjestetään asukkaille yhteistä toimintaa, johon on mahdollista osallistua.

Yhteisöllisen asumisen maksut koostuvat tukipalvelumaksuista ja säännöllisen kotihoidon maksuista asiakkaan palvelutarpeen mukaisesti.

Maksut löytyvät ikäihmisten asiakasmaksuista kohdasta tukipalvelut ja kotihoito.

Lisäksi peritään maksu muuna asumista tukevana palveluna kodin yhteisistä tarvikkeista ja yhteisten tilojen siivouksesta 35,00 €/kk.

Lyhytaikaisesta hoidosta yhteisöllisessä asumisessa ja perhehoidossa peritään yhteensä 28,00 €/pv, sisältäen:

 • Hoito, hoiva ja yksikössä toteutettava kuntoutus 3,00 €
 • Ateriamaksu 17,00 €
  (aamupala, lounas, päiväkahvi, päivällinen ja iltapala)
 • Asunnon vuokra 5,00 €
 • Siivous-, pyykkihuolto- ja turvapalvelut 3,00 €

 

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Ympärivuorokautista palveluasumista on asuminen yhteisöllistä toimintaa tarjoavassa turvallisessa palveluyksikössä, jossa henkilöllä on asunto ja jossa hän saa asumisyksikön henkilöstöltä viipymättä ja vuorokaudenajasta riippumatta hoitoa ja huolenpitoa myös äkilliseen tarpeeseensa.

Ympärivuorokautinen palveluasuminen sisältää henkilön yksilöllisen tarpeen mukaisen vuorokaudenajasta riippumattoman hoidon ja huolenpidon, toimintakykyä ylläpitävän ja edistävän toiminnan, ateriat, vaatehuollon, siivouksen sekä osallisuutta ja sosiaalista kanssakäymistä edistävän toiminnan. Sitä järjestetään henkilölle, joka tarvitsee päivittäin vuorokaudenajasta riippumatta jatkuvaa hoitoa ja huolenpitoa tai vaativaa ammatillista hoitoa.

Pitkäaikaisesta ympärivuorokautisesta asumisesta perittävät maksut löytyvät ikäihmisten palveluiden kohdasta ympärivuorokautinen maksu. Työikäisten kohdalla käyttövarana huomioidaan kuitenkin 240,00 €.

Lyhytaikaisen hoidon maksu työikäisten ympärivuorokautisessa palveluasumisessa (mukaan lukien vammaisten palvelualueen asiakkaat, joilla asuminen myönnetty sosiaalihuoltolain mukaan):

 • Hoito, hoiva ja yksikössä toteutettava kuntoutus 5,00 €
 • Ateriamaksu 17,00 €
  (aamupala, lounas, päiväkahvi, päivällinen ja iltapala)
 • Asunnon vuokra 5,00 €
 • Siivous-, pyykkihuolto- ja turvapalvelut 3,00 €

Yhteensä: 30,00 €/pv

Joupin neuvola

Hallituskatu 20