Tieteellinen tutkimus ja opinnäytetyöt

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue haluaa luoda edellytyksiä, kannustaa ja tukea monitieteistä TKI-toimintaa Etelä-Pohjanmaalla. Tutkimuslupia voidaan myöntää eriasteisiin opinnäytetöihin, postdoc-tutkimuksiin tai tutkimusryhmänä toteutettaviin laajempiin tutkimushankkeisiin. Hakemuksia toivotaan erityisesti Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue- ja palvelustrategian mukaisiin sisältöalueisiin (mm. asiakaslähtöisyys, hoidon ja palvelujen laatu, ennaltaehkäisy, hoidon vaikuttavuus ja kustannustehokkuus, johtaminen ja henkilökunnan työhyvinvointi) ja eri potilasryhmien hoitoa edistävään tutkimukseen.

Opinnäytetöiden ja tutkimusten tekemisessä on noudatettava tutkimustyötä koskevaa lainsäädäntöä, eettisiä periaatteita ja Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen antamia ohjeita.

Hyvinvointialueella suoritettavien kliinisten lääketutkimusten järjestäminen ja organisointi (ulkopuolinen rahoitus) on keskitetty Mediwest Research Centeriin, joka on terveyden edistämiseen ja sairauksien ennaltaehkäisyyn keskittyvä tutkimus- ja kehittämistoimintaa harjoittava yhtiö. Yhtiön omistaa Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue.

Tutkimusetiikasta

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue on sitoutunut noudattamaan toiminnassaan lääketieteellistä tutkimusta koskevia ohjeita ja tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) seuraavia ohjeita:

Ihmiseen kohdistuvan tutkimuksen eettiset periaatteet ja ihmistieteiden eettinen ennakkoarviointi Suomessa (Tutkimuseettinen neuvottelukunta,TENK, 2019)

Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa (Tutkimuseettinen neuvottelukunta, TENK, 2023)

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueella ei ole omaa eettistä toimikuntaa. Jos tutkimukseesi liittyy eettistä problematiikkaa, on hyvä pyytää lausunto esim. TAYS:n eettiseltä toimikunnalta.

Tutkimuslupaa koskeva hakuprosessi on kuvattu ja tarvittavat asiakirjat on lueteltu oheisessa kuviossa (kuvio 1). Hakemukset lähetetään opetusylihoitaja Merja Sankelolle joko sähköpostitse tai postitse. Päätöksen tutkimusluvasta tekee johtajaylihoitaja / hoitotieteen professiojohtaja Kaija-Riitta Suonsyrjä.

Valmiit opinnäytetyöt ja tutkimusraportit / linkit julkaisuihin toimitetaan lupapäätöksessä mainittuun yksikköön / yhteyshenkilölle. On suositeltavaa, että opinnäytetöiden tekijät käyvät pitämässä myös suullisen esityksen tuloksistaan henkilöstöryhmälle, joka on osallistunut opinnäytetyön tai tutkimuksen toteutukseen.

Mikäli tutkimuksessa käytetään potilaiden sairauskertomustietoja ja tutkimus kohdistuu useampaan ammattiryhmään (esim. hoitajiin ja lääkäreihin) päätöksen tutkimusluvasta tekee johtajaylilääkäri.

Sopimus opinnäytetyöstä ja sen hankkeistamisesta (amk)

Tutkimuslupahakemus

Hoitotieteellisten tutkimusten ja opinnäytetöiden päätöksentekoprosessi, (kuvio 1)

Yhteystiedot: Merja Sankelo, opetusylihoitaja, THT, Dosentti, puh. 050 474 4976, sähköposti: merja.sankelo@hyvaep.fi, Hanneksenrinne 7, 60220 Seinäjoki

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Jos olet hyvinvointialueen viran- tai toimenhaltijana aloittamassa lääketieteellistä tutkimusta, laitetutkimusta tai vastaavaa, sinun tulee toimittaa tutkimuslupahakemus liitteineen ensin oman palveluyksikkösi johtajalle, joka ensisijaisesti arvioi tutkimuksen toteuttamisen mahdollisuudet ko. palveluyksikössä. Jos palveluyksikkö- tai palvelualue-, tai toimialuejohtaja itse on vastuunalainen tutkija tai tutkimusluvan hakija tai hakija on HYVAEP:n ulkopuolinen henkilö, päätöksen tutkimusluvasta tekee johtajaylilääkäri.

Tutkimuslupahakemus

Tutkimuslupahakemukset lähetetään johtajaylilääkärille, lääketieteen professiojohtaja Kirsti Kähärälle, joka tekee niistä päätöksen. Hakemukset voi lähettää myös hallintosihteeri Taina Näykille.

Yhteystiedot: Kirsti Kähärä, puh. 0400 495 435, sähköposti: kirsti.kahara@hyvaep.fi ja Taina Näykki, puh. 050 474 4115, sähköposti: taina.naykki@hyvaep.fi

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Mikäli tutkimuksesi kohdistuu perhekeskuspalveluihin, lapsiperheiden sosiaalityöhön, lastensuojeluun, sijaishuoltoon, vammaispalveluihin, aikuisten työikäisten sosiaalipalveluihin tai ikäihmisten palveluihin, on tutkimuslupahakemus lähetettävä sosiaalijohtaja, sosiaalityön professiojohtaja Tanja Penninkankaalle, joka tekee niistä päätöksen.

Tutkimuslupahakemus

Sopimus opinnäytetyöstä ja sen hankkeistamisesta

Yhteystiedot: Tanja Penninkangas, puh: 050 474 2181, sähköposti: tanja.penninkangas@hyvaep.fi
Päivi Lähdemäki, puh: 050 474 4179, sähköposti: paivi.lahdemaki@hyvaep.fi

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Mikäli olet tekemässä Pelastustoimea koskevaa tutkimusta (riskien hallinta, pelastustoiminta, resurssien hallinta, johtaminen, työhyvinvointi jne.), on tutkimuslupahakemus lähetettävä pelastusjohtaja Harri Setälälle tai pelastuspäällikkö Petri Järvensivulle.

Hakemukseen liitetään hakijan organisaation tutkimuslupalomake tai avoin hakemus allekirjoituksineen, tutkimussuunnitelma tai sen tiivistelmä, ONT-sopimuslomake (amk), aineiston keruuinstrumentit sekä muut tutkimuksen toteutuksen kannalta keskeiset dokumentit.

Sopimus opinnäytetyöstä ja sen hankkeistamisesta

Yhteystiedot: Harri Setälä, puh. 050 345 9891, sähköposti: harri.setala@hyvaep.fi
Petri Järvensivu, puh. 040 5820 979, sähköposti: petri.jarvensivu@hyvaep.fi

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Valtio myöntää rahoitusta yliopistotasoiseen terveyden tutkimukseen kerran vuodessa. Sisä-Suomen yhteistyöalueella, johon Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue kuuluu, valtion tutkimusrahoituksen osoittamisesta terveydenhuollon organisaatioille päättää Pirkanmaan hyvinvointialueen/yhteistyöalueen tutkimustoimikunta. Yhteistyöalueen tutkimustoimikunta päättää myös rahoituksen kohdentamisesta hanke-esitysten tekijöille.

Rahoitusta voi hakea tutkimushankerahoituksena, joka on tarkoitettu tutkimusryhmää johtaville, vanhemmille tutkijoille. Pienin myönnettävä summa on 10 000 euroa ja suurin mahdollinen myöntö 60 000 euroa.

Rahoitusta voi hakea myös starttirahoituksena väitöskirjatutkimukseen. Tohtoriopiskelijoille, joiden väitöskirja on rekisteröity Tampereen yliopistoon, on varattu 10 x 5 000 euroa.

Tutkijatoimia varten myönnetään tutkijapalkkaa täysipäiväiseen tai osa-aikaiseen työskentelyyn väitöskirja- tai postdoc-tutkijana. Myöntösummat kattavat keskimäärin 1–2 kuukauden pituisen tutkijajakson palkkauskulut. Tutkijatoimen hakijalla on oltava osoitettavissa oleva ja vähintään kuuden kuukauden mittainen yhtäjaksoinen palvelusuhde hakijaorganisaatioon.

Hanke-esitykset jätetään sekä sähköisesti Tays Tutkimuspalvelujen järjestelmässä että toimitetaan Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueella paperiversiona hakuaikana erikseen tiedotettavalla tavalla. Vuoden 2023 hakuaika oli helmi-maaliskuussa.

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

HYVAEP julistaa vuosittain haettavaksi hyvinvointialueen oman tutkimusrahoituksen terveystieteellisen tutkimuksen tekoon.

Tutkimustyön tulee liittyä Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueella ja/tai sen kanssa kiinteässä yhteistyössä tehtävään tutkimukseen, joka kohdistuu terveyden edistämiseen, diagnostiikan, hoidon, kuntoutuksen tai terveydenhuoltojärjestelmän kehittämiseen. Hakijan on oltava pysyvässä tai määräaikaisessa virassa tai toimessa Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueella. Määräaikaisessa työsuhteessa olevalta edellytetään vähintään 6 kuukauden pituista työsuhdetta organisaatioon. Palkkaus määräytyy edellä mainitun oman viran tai toimen mukaan.

Hyvinvointialueen oman tutkimusrahoituksen hakuaika on joulu-tammikuussa ja rahoituksen käyttöaika on yksi kalenterivuosi.

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Valtion tutkimusrahoitusta tai hyvinvointialueen omaa tutkimusrahoitusta saanut tutkija on tutkijajaksollaan työsuhteessa Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueeseen. Tutkijoille on varattuna työskentelyä varten tutkijahuoneita, joita voi tiedustella koulutusvastaava Anne Isoniemeltä. Hänen yhteystietonsa ovat: puh. 050 474 5919, anne.isoniemi@hyvaep.fi.

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue on mukana Seinäjoen yliopistokeskuksen toiminnassa. Yliopistokeskuksen tehtävänä on vahvistaa yliopistojen yhteiskunnallista ja alueellista vaikuttavuutta Etelä-Pohjanmaalla. Seinäjoen yliopistokeskuksessa toimivien ryhmien työtä johtaa professori tai tutkimusjohtaja. Tutkijoita on yhteensä vuosittain runsas 80, mukaan lukien lyhytaikaiset, määräaikaiset tutkijat. Heistä hieman yli puolet työskentelee Etelä-Pohjanmaalla ja loput yhteistyöyliopistojen tiloissa. Yliopistokeskuksen tutkimustyötä tehdään verkostomaisella yhteistyöllä ns. Epanet -verkostolla. Se on suomalaisten korkeakoulujen yhteistyöverkosto, jossa tutkijat toimivat itsenäisinä ja tasavertaisina, toisistaan hyötyen. Verkoston toiminnan tukemisessa Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistyksellä on tärkeä rooli.

Seinäjoen yliopistokeskuksessa toimivia yliopistoja ovat Helsingin yliopisto, Taideyliopisto, Tampereen yliopisto ja Vaasan yliopisto. Myös Turun yliopisto tekee yhteistyötä Epanet-verkoston kanssa. Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen professorit ja tutkijat ovat verkostoituneet erityisesti Tampereen yliopiston kanssa.

HYVAEP on mukana sopimus-ja rahoittajaosapuolena myös Tampereen yliopistollisen keskussairaalan biopankin toiminnassa. Biopankkeihin kootaan näytteitä ja tietoja suostumuksen antaneilta henkilöiltä lääketieteellistä tutkimusta ja tuotekehitystä varten.

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Jos osana opinnäytetyötäsi teet esimerkiksi esitteitä tai oppaita, joita on tarkoitus käyttää Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueella, niin teethän materiaalit hyvinvointialueen brändi-ilmeen mukaisesti. Brändiohjeistuksen ja opastusta sen käyttöön voit pyytää viestinnästä: viestinta@hyvaep.fi.

Jos materiaalia jaetaan sähköisessä muodossa, tulee sen olla saavutettavuusvaatimusten mukainen. Lisätietoja voit kysyä hyvinvointialueen viestinnästä: viestinta@hyvaep.fi.

Joupin neuvola

Hallituskatu 20