Blogikirjoitukset – kehittämistyö

Yhteisenä tavoitteena toimivat kuntoutuspalvelut Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueella

Elämme ensimmäisiä viikkoja Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueella. Yhteinen matkamme on vasta alussa. Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueella kuntoutuksen palvelut järjestäytyvät uudelleen. Vaikka nyt kaikki olisi vielä hieman sekavaa ja reittimme epäselvä, on päämäärämme selkeä – toimivat kuntoutuspalvelut Etelä-Pohjanmaalla.

Mitä kuntoutus oikein on? Mitä olemme kehittämässä?

Sosiaali- ja terveysministeriö määrittelee kuntoutuksen seuraavasti:

”Kuntoutus on kuntoutujan tarpeista ja tavoitteista lähtevä, suunnitelmallinen prosessi, jossa kuntoutuja ylläpitää ja edistää toiminta- ja työkykyään ammattilaisten tuella. Kuntoutukseen kuuluu kuntoutujan toimintaympäristöjen kehittäminen. Kuntoutus tukee kuntoutujan ja hänen lähipiirinsä voimavaroja, itsenäistä elämää, työllistyvyyttä ja sosiaalista osallisuutta. Kuntoutus on osa hyvinvointipalvelujärjestelmää ja edellyttää useiden toimijoiden oikea-aikaisia ja saumattomia palveluja ja etuuksia.”

Kuntoutus on käsitteenä hyvin laaja-alainen – tämä blogiteksti keskittyy lääkinnällisen kuntoutuksen palveluiden tilanteen ja kehittämistyön kuvaamiseen.

Kartat kulkemisen helpottamiseksi ja tavoitteen saavuttamiseksi

Kuntoutuksen palveluita on kehitetty ja uudistettu Etelä-Pohjanmaalla jo aikaisemminkin. Viime keväänä kehittämisen ja uudistamisen eteenpäin vieminen alkoi myös Tulevaisuuden sosiaali- ja terveys -keskus -hankkeessa. Kehittämistyön karttana eli toimintaa ohjaavina työkaluina toimivat kuntoutuksen uudistamiskomitean ehdotukset kuntoutusjärjestelmän uudistamiseksi (STM 2017) ja ehdotusten perusteella laadittu kuntoutuksen uudistamisen toimintasuunnitelma vuosille 2020–2022 (STM 2020). Lisäksi työtä ohjaavat Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hankkeen tavoitteet ja alueelliset tarpeet.

Miten päin karttaa tulee pitää ja missä olemme – nykytilanteen kartoitusta

Moni asia meillä täällä Etelä-Pohjanmaalla on jo hyvin. Meillä on osaavia kuntoutusalan ammattilaisia, jotka jatkuvasti arjen työssään tuottavat laadukkaita kuntoutuspalveluita alueemme asukkaille ja pohtivat työnsä kehittämisen paikkoja ja hiovat toimintaa sujuvammaksi. Arjen kehittämistyön tulee edelleen jatkua laadukkaiden palveluiden takaamiseksi ja se tulee turvata myös johtamisen näkökulmasta. Alueemme asukkaat saavat ja heidän tulee saada jatkossakin kuntoutuspalvelunsa sujuvasti toisaalta vuosien kokemuksen ja toisaalta tuoreiden silmäparien sekä kouluttautuneen henkilökunnan tuottamana.

Kuntoutuspalveluiden tilannetta kartoitettiin Etelä-Pohjanmaan terveyskeskuksissa työskenteleviltä kuntoutusalan ammattilaisilta syksyllä elo-syyskuun taitteessa. Tilannekartoituksessa selvitettiin yhdessä ammattilaisten kanssa, miten ihmiset ohjautuvat kuntoutuspalveluihin. Kartoituksen pohjalta nousi esiin esimerkiksi asiakasryhmiä, jotka eivät ohjaudu kuntoutuspalveluihin oikea-aikaisesti. Suunnitteilla on nyt koulutusta ja muuta tukea kuntoutustarpeiden oikea-aikaiseen tunnistamiseen.

Reittisuunnitelmia

Syksyn aikana on selvitetty kuntoutuksen osalta lasten palvelujärjestelmää. Mukana työskentelyssä on ollut asiantuntijoita eri organisaatioista. Työ jatkuu tänä vuonna ja tavoitteena on rakentaa työkalu lasten asiakas- ja palveluohjaukseen ammattilaisille.

Tänä vuonna aloitamme kuntoutustyöryhmien toiminnan kehittämisen ja uudistamisen. Kuntoutustyöryhmissä tehdään päätöksiä kuntoutusten myöntämisestä hyvinvointialueen varoilla. Lasten kuntoutustyöryhmät jatkavat kokoontumista jokaisessa sote-keskuksessa, mutta yhtenäistämme kuntoutuksen suunnittelua ja päätöksentekoa. Kehittämistyöllä pyrimme takaamaan alueemme lapsille yhdenvertaiset mahdollisuudet kuntoutukseen. Aikuisten osalta kuntoutustyöryhmätoiminnassa tapahtuu isompi muutos. Kuntoutustyöryhmät kokoontuvat kolmella alueella. Tavoitteena aikuisten kohdallakin on yhtenäistää mahdollisuutta kuntoutukseen ja kehittää toimintaa.

Tänä vuonna nostetaan pöydälle myös siirtyminen sairaalapalveluista kotiin tai kotia kohden; osastokuntoutuksen ja kotiin annettavien palveluiden sekä osastolta kotiin siirtymisen kehittäminen aloitetaan.

Tässä joitakin reittisuunnitelmia matkalla kohti yhteistä tavoitetta – toimivia kuntoutuspalveluita Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueella. Kaikki kehittämistoiminta toteutuu tiiviisti ammattilaisten kanssa yhteistyössä ja heidän osaamistaan hyödyntäen.

Maria Katajamäki, kehittämissuunnittelija
maria.katajamaki@hyvaep.fi

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Miksi palautteen antaminen on niin vaikeaa?

Helpotusta luvassa monipuolisista palautekanavista sekä yhtenäisestä asiakaspalautejärjestelmästä

Tekstiviesti kilahtaa entistä useammin eri palvelutuottajilla käynnin jälkeen riippumatta siitä tapahtuiko yhteydenotto kasvokkain, puhelimitse tai verkon välityksellä. Kun palvelu on vastannut toiveita, odotuksia ja tarpeita, tekstiviestin tulee helposti poistettua tai viesti voi tuntua turhalta. Kun asiat eivät ole menneet toivotulla tavalla voi käydä samoin: ei ole energiaa valita hymynaama alaspäin kun tietää, että sitten ”joutuu” kirjoittamaan perustelut. Miksi palautteen antaminen on niin vaikeaa?

Kun käytämme julkisia sosiaali- tai terveyspalveluja palautekulttuurin voi sanoa olevan olematonta. Keväällä 2021 kysyttiin eteläpohjalaisilta milloin he antavat palautetta sote-palveluista ja jos antavat, miten sen mieluiten tekevät. Vastauksia saatiin nimettömään kyselyyn yli 160 ja kolmen kärki oli selkeä:

  • Vain silloin kun palautetta pyydetään”
  • Vain silloin kun jokin ei ole mennyt toivotulla tavalla”
  • En koskaan”

Kolmen kärjen perusteella voi tehdä päätelmän, että kannattaa panostaa palautteen keräämiseen, toisin sanoen pyytää sitä. Vastaajat kertoivat antavansa palautetta mieluiten sähköisen palautelomakkeen avulla, mobiilisti tai palauteautomaatilla. Lähes kolmannelle vastanneista suullinen palaute oli paperista palautetta helpompi. Monipuoliset keinot palautteen antamiseen on siis kaikkien etu.

Miten edistäisit palautekulttuurin muutosta?

Riippumatta roolista peräänkuulutamme asiakaskokemuksen huomioimista sosiaali- ja terveyspalveluissa. Mitä teemme itse sen eteen? Mahdollistaako ja kannustaako ammattilainen palautteen antamiseen? Entä palvelun käyttäjinä: olemmeko oma-aloitteisia ja aktiivisia? Annammeko laiskuuden tai kiireen hiipiä iholle? Vai kenties rajoittaako mahdollinen ajatusvinouma, että jää ilman huolenpitoa epäkohtia nostaessa?

Tiedostamme niin ammattilaisina kuin palvelunkäyttäjinä miten tärkeää olisi näkyvästi kiittää palvelusta tai nostaa esiin havaittuja epäkohtia tai tyytymättömyyttä. Tunnistamme, että kokemuksen ilmaiseminen palvelusta kertoo myös omaa vastuullisuutta laadusta ja sen kehittymisestä. Jostain syystä palautteen antaminen tuntuu olevan helpompaa jälkikäteen kahvikämpässä, lehtien yleisönosastolla tai sosiaalisessa mediassa. Voisiko toimintakulttuurimme muuttua sellaiseksi, että saadessa huolenpitoa, tukea ja hoitoa annamme siitä palautetta? Miten muutamme palautekulttuuria luontevaksi ja luonnolliseksi osaksi hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalveluja? Kerro nimettömästi mikä mielestäsi edistää muutosta. Klikkaa tätä linkkiä tai nappaa QR-koodi. Hyödynnämme vastauksia myönteisen palautekulttuurin edistämisessä.

Miten kehittää palveluja ilman asiakkaiden, potilaiden tai läheisten antamaa kokemustietoa?

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden asiakaslähtöinen johtaminen ja kehittäminen edellyttävät asiakkaiden ja potilaiden sekä heidän läheistensä tuottamaa tietoa sekä palautetiedon tehokasta hyödyntämistä päätöksenteon kaikilla tasoilla. Yhtenäistä asiakaspalautetta on edistetty monitoimijaisen työryhmän vankalla tuella. Kehittämistyö on linjassa kansallisen (THL) koordinoiman asiakaspalautetyön kanssa. Tavoitteena on asiakaskokemuksen systemaattinen kerääminen, tiedon näkyväksi tekeminen ja hyödyntäminen palvelujen kehittämisessä ja johtamisessa. Asiakaspalautteiden perusteella voidaan kehittää palveluja, palveluprosesseja sekä toimintaohjeita. Yhtenäinen asiakaspalautetieto tuottaa vertailukelpoista tietoa ja antaa käsityksen palvelujärjestelmän toimivuudesta ja laadusta.

Miten asiakaspalautetta kerätään hyvinvointialueella?

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueella asiakas- ja potilaslähtöisyys on yksi keskeinen, toimintaa ohjaava arvo. Arvona toimintatapa lisää ja vahvistaa asiakkaiden, potilaiden ja heidän läheisten osallistumista sekä heidän kokemustensa ja asiantuntemuksensa huomioimista osana palvelukokonaisuutta. Asiakaspalvelun laatua seurataan asiakaspalautteiden ja laadun seurannan mittareiden avulla.

Asiakaspalautetta kerätään monikanavaisesti, riippumatta palveluyksiköstä tai siitä, miten palvelu tuotetaan, mukaan lukien kotona. Palautetta voi antaa suullisesti suoraan henkilökunnalle, paperisella palautelomakkeella tai hyvinvointialueen kotisivuilla olevalla verkkolomakkeella. Verkkokyselyn kautta tapahtuvaa palautteen keruuta tehostetaan QR-koodien avulla. Etä- ja chat-palveluissa asiakas saa automaattisesti palautelinkin. Vuoden 2023 aikana laajennetaan yhtenäisen tiedonkeruu- ja käsittelyjärjestelmän asiakaspalautejärjestelmän (QPro) käyttöönottoa kaikkiin sosiaali- ja terveyspalveluihin. Lisäksi edistetään tekstiviestiherätteen käyttöönottoa asiakaspalautteen keräämisessä. Ammattilaisten ja johdon perehdytyksen kautta varmistetaan yhdenmukainen ymmärrys asiakaspalautteen keräämisestä, käsittelyn prosessista ja hyödyntämiskäytännöistä.

Tuula Peltoniemi
tuula.peltoniemi@hyvaep.fi

Etelä-Pohjanmaan Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hanke

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Mielenterveydestä ja hyvinvoinnista tulee huolehtia elämän eri vaiheissa

WHO:n määritelmän (2013) mukaan mielenterveys on hyvinvoinnin tila, jossa ihminen pystyy näkemään omat kykynsä ja selviytymään elämään kuuluvissa haasteissa sekä työskentelemään ja ottamaan osaa yhteisönsä toimintaan. Tähän päästäksemme hyvinvoinnista ja mielenterveydestä on huolehdittava läpi elämän. Ihmisellä tulee eri elämänvaiheita, joissa huolehtimisen painopisteet muuttuvat. Meidän tulisi kuitenkin muistaa, että jokaisessa vaiheessa tarvitaan arjen hyvinvointia vaalivia valintoja. Kansallinen mielenterveysstrategia on rakennettu vuosille 2020−2030, jonka pohjalta mielenterveysstrategiaa on toteutettu ja rakennetaan myös Etelä-Pohjanmaalla.

Perusta aikuisuuden hyvinvoinnille rakennetaan lapsuudessa, joten ei ole yhdentekevää, millaiseen maailmaan synnymme. Pieni lapsi tarvitsee ympärilleen turvallisia ihmissuhteita sekä kasvuympäristön, jossa hän voi nauttia vanhempien huolenpidosta, kuulluksi tulemisesta ja tunnetarpeisiin vastaamisesta. Mielenterveystaitoja voi harjoitella kotona, päiväkodissa, koulussa ja harrastuksissa ja näitä lapselle ovat muun muassa tunnetaidot sekä kaveritaidot. Lapsen mielenterveyden positiivista kehittymistä voidaan tukea riittävällä jokapäiväisellä hoivalla ja huolenpidolla, ikätasonsa mukaista elämää elämällä, tuntea itsensä rakastetuksi ja hyväksytyksi sekä aikuiseen luottaen elämän ilojen ja surujen keskellä. Lapsen tulisi saada olla mahdollisimman pitkään lapsi ja lupa onnistua sekä erehtyä turvallisessa ympäristössä.

Nuoruusiällä tulee useita nopeita kehitysaskelia lyhyessäkin aikaa, mikä voi hämmentää niin nuorta itseään kuin hänen vanhempiaankin. Fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen kehitys menevät jokaisella yksilöllisesti eteenpäin ja muutokset suhteessa omaan seksuaalisuuteen, vanhempiin, kaveripiiriin ja omaan persoonaan tulisi hyväksyä tähän ikävaiheeseen kuuluvaksi kehitysjaksoksi. Mielenterveyden ja hyvinvoinnin näkökulmasta suotuinen kehitys tarvitsee myös nuoruusiällä turvallista vanhemmuutta ja huolenpitoa. Murrosiän alkaessa ja edetessä nuorelle tulee antaa tilaa itsenäistyä, ottaa vastuuta ja antaa luottamusta sopivissa mittasuhteissa. Nuorikin tarvitsee rajoja ja rakkautta, lupaa onnistua sekä erehtyä turvallisessa ympäristössä.

Olavi Virta lauloi Kultaisesta nuoruudesta, jota usein aikuisena muistellaan. Elämäntilanteesta riippumatta aikuisen on tärkeää muistaa oma hyvinvointinsa. Aikuisuus on varsin pitkä ajanjakso ja siihen mahtuu monenlaisia käänteitä, mitkä vaikuttavat mielenterveyteemme. Terveys, perhetilanne, ammatillinen tai taloudellinen asema ovat esimerkkejä siitä, miten yksilöllistä tietä jokaisen polku menee. Jokaisen tulisi muistaa välillä pysähtyä, analysoida, tehdä johtopäätöksiä ja jatkaa matkaansa eteenpäin. Mitä enemmän tulee kilometrejä alle, sitä tärkeämmäksi tulee huolehtia itsestään, jotta voisi huolehtia myös läheisistään. Millaisia ovat päivittäiset omaa hyvinvointia vaalivat teot tai huolehdimmeko perustarpeista kuten unesta, ravinnosta ja liikunnasta? Kaipaamme arkeemme säännöllistä lepoa ja palautumista, ihmissuhteita, iloa tuottavia asioita ja tukea elämän kolhuissa. Jokainen päivä on uusi mahdollisuus rakentaa juuri omanlaisensa mestariteos ja heittäytyä täysillä mukaan tarjolla olevaan hetkeen.

Jokainen meistä ikääntyy ja se tuo mukanaan sekä myönteisiä että ei-toivottuja muutoksia. Elämänkokemuksen tuoma viisaus, voimavarat ja erilaiset taidot vahvistuvat, vaikka toimintakyky heikkenee ja mahdolliset sairaudet lisääntyvät. Kuitenkin voimme luoda hyvää perustaa hyvälle mielenterveydelle sekä hyvinvoinnille koko elämänkaaren ajan ja nauttia siitä myös ikääntyessä. Mielekäs tekeminen, sosiaaliset suhteet, terveelliset elämäntavat, taloudellinen turvallisuus ja oman elämän päätöksiin vaikuttaminen pitävät yllä hyvää mielenterveyttä. Monesti mietitään sitä, että mikä on pitkän elämän salaisuus. Siihen voi vaikuttaa perimä, ympäristö, elintavat, yhteisöllisyys ja sattuma. Ikääntymisessä muun muassa myönteinen asenne, huumorintaju, hyvät ihmissuhteet ja avoin suhtautuminen asioihin vaikuttavat päivittäiseen mielenterveyteen. Hyvinvointiin panostaminen kannattaa, sillä menestystä elämässä voidaan pitää hyvinvoinnin sivutuotteena! Oman mielenterveyden ja hyvinvoinnin junaan kannattaa hypätä jo tänään sekä ottaa kaveritkin laiturilta kyytiin mukaan.

Toni Ranta
asiantuntija
toni.ranta@hyvaep.fi

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Tuntuuko siltä, että arjen pyöritys vie mennessään? Työelämä voi olla usein täynnä kiirettä ja stressiä. Samalla avaimet ovat hukassa ja nimet eivät heti muistu mieleen. Useinkaan kyse ei ole sen vakavammasta. Mistä sitten oikeasti pitäisi olla huolissaan? Miten erottaa ohimenevät muistioireet alkuvaiheen muistisairaudesta? Mitä jos huomaan työkaverissa muutoksia, miten otan asian puheeksi? Näitä asioita pohtivat varsin monet meistä. Tämä nousi esiin Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueella tänä keväänä järjestettävän Työikäisen muisti -webinaarisarjan ennakkokyselyyn liittyen. Ennakkokyselyssä kartoitettiin, mikä asia työikäisen muistiin liittyen huolestuttaa. Esille nousi eniten juuri tunnistaminen ja puheeksiottaminen. Näitä teemoja käsitellään seuraavassa webinaarissa 16.3.2023, jonka teemana on TUNNISTAMISELLA. Työterveyslaitoksen johtava psykologi Teemu Paajanen alustaa aiheella: Tunnistanko varhain alkavan muistisairauden? Hän korostaa, että työikäisten tiedonkäsittelyn vaikeuksien taustalla on monia syitä, joista valtaosa on onneksi tilapäisiä tai syyt hoidettavissa. Varhain alkavan muistisairauden mahdollisuus kuitenkin pidettävä mielessä jos toimintakyky heikentyy. Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistyksen toiminnanjohtaja Minna Huhtamäki-Kuoppala nostaa esille puheenvuorossaan puheeksiottoa ja sen tärkeyttä niin töissä kuin vapaa-ajalla. Kokemusasiantuntija Kaija Hautala avaa puheenvuorossaan omia kokemuksiaan juurikin polun tästä vaiheesta.

Lisää kalenteriisi myös webinaarisarjan kolmas osa 18.4., jolloin aiheena on PALVELUILLA, jolloin pääset tutustumaan Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen Muistisairaan palveluketjuun: Muistisairaan palveluketju / Etelä-Pohjanmaa – Palvelupolku-epshp (hyvaep.fi). Kelan palveluista kuulet webinaarissa työkykyneuvoja Hanna-Maria Raittiselta. Kokemuksia palveluiden toimivuudesta antaa vuorostaan kokemusasiantuntija Marja Hannula.

Webinaarisarja mahdollistaa osallistujan tarkastelemaan työikäisen arkea muistisairaan, hänen läheisten ja eri sektoreilla toimivien ammattilaisten näkökulmasta. Webinaarissa saa tietoa myös muistisairauden tunnistamiseen työssä ja vapaa-ajalla. Lisäksi osallistuja kuulee millaista tukea, apua ja hoitoa työikäinen muistisairas ja hänen läheisensä saa Etelä-Pohjanmaalla. Tarkoitus on samalla herätellä miettimään, mitä voisimme entistä enemmän tehdä yhdessä muistiasioiden eteen? Miten voisimme vähentää edelleen muistiin helposti liittyvää stigmaa ja häpeää? Ensimmäinen osa KOKEMUKSELLA järjestettiin helmikuulla.  Silloin kuulimme kokemusasiantuntija Petri Lampisen tarinan ja Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistyksen toiminnanjohtaja Minna Huhtamäki-Kuoppala avasi läheisen näkökulmaa. Petri Lampisen puheenvuoro toi esille sen, miten työikäisen diagnoosin saaminen voi kestää pitkään. Miten tärkeää olisi, että työikäinen muistisairas saisi tarvittavia palveluita ja tukea olisi tarjolla myös koko perheelle. Petrin puheenvuoro nostin esille myös sen, että avoimuus on äärimmäisen tärkeää. Avoimuudella voimme vähentää muistiin liittyvää stigmaa ja häpeää ja tuoda esille myös sen, että muistisairaudenkin kanssa voi elää hyvää elämää.

Kuinka voin itse pitää muististani huolta?

Emme saa aivoihimme varaosia, joten niistä on pidettävä huolta koko elämämme ajan. Muisti- ja tiedonkäsittelytaidot ovat edellytys oppimiselle, työkyvylle ja itsenäiselle elämälle. ​Voit vaikuttaa aivojesi terveyteen läpi elämän! Edistämällä aivoterveyttäsi edistät myös terveyden muita osa-alueita eli pääasiallisena tavoitteena on kokonaisvaltainen terveyden edistäminen. ​Terveellisillä elintavoilla vähennät siis riskiä sairastua esimerkiksi muistisairauksiin tai vaikka syöpäsairauksiin. ​Aivoterveyttäsi edistää viiden sormen eli Fingerin mallin mukaisesti: liikkuminen, terveellinen ravitsemus, aktiivinen aivojen käyttäminen, sosiaalinen aktiivisuus ja sydän- ja verisuonisairauksien hyvä hoito. Unohtamatta myöskään riittävää lepoa ja unta!

Lisätietoja työikäisen muistisairaan palveluketjusta sekä webinaarisarjasta saat Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueelta:

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Oletko jo tavannut Konstin, hyvinvointialueen oman chatbotin? Konsti tarjoaa yhdessä soteammattilaisten chatin kanssa hyvinvointialueen asukkaille uuden, ajasta ja paikasta riippumaton matalan kynnyksen yhteydenottokanavan.

Chatin tavoitteena on poistaa turhaa asiointia ja matkustamista, mikä säästää niin asiakkaan kuin ammattilaisenkin aikaa. Perinteiset yhteydenottokanavat eivät kuitenkaan häviä minnekään. Chat on uusi, vaihtoehtoinen palvelukanava entisten kanavien rinnalle. Jos haluaa asioida puhelimitse tai henkilökohtaisesti, se on jatkossakin mahdollista.

HyvaEP:n sivuilla ensimmäisenä asukas kohtaa tekoälyä hyödyntävän chatbot Konstin. Konstilta vastauksen saa nopeasti, ja tieto on aina luotettavaa, ammattilaisen kouluttamaa. Konstin ura alkoi Seinäjoen kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluissa toukokuussa 2022. Tämän vuoden alussa botin työnkuva laajeni palvelemaan koko hyvinvointialuettamme. Kevään aikana Konsti saa ihmiskollegoita, kun sote-ammattilaisista koostuva chat-tiimi aloittaa.

Konsti vastaa yleisimmin kysyttyihin kysymyksiin ja tarvittaessa se voi ohjata sähköiseen ajanvaraukseen, Omaolon oirearvioon tai ammattilaischatiin. Kun ammattilainen ei ole paikalla, asiakas voi jättää tälle kiireettömän viestin ja saa näin asian vireille 24/7. Omaolossa saa toimintaohjeita myös ilta- ja yöaikaan.

Sosiaaliohjaaja Merja Paulasaari oli mukana Seinäjoen chat-projektissa ja on mukana myös hyvinvointialueen chat-palvelun kehittäjätiimissä.

”Konsti on loistava tapa yleisohjaukseen ja neuvontaan. Botti mahdollistaa neuvonnan ympäri vuorokauden ja tietoa voi tarjota monimuotoisesti tekstin lisäksi esimerkiksi kuvin ja videoin. Yhteydenottokynnyksen madaltuessa päästään tarttumaan asioihin jo varhaisemmassa vaiheessa, jolloin ne ovat usein helpommin ratkaistavissa”, Paulasaari sanoo.

Myös ammattilaischatia kokeiltiin viime vuonna Seinäjoen ikä- ja sosiaalipalveluissa. Ammattilaischatissa voi asioida nimettömästi, mutta jos haluat hoitaa henkilökohtaisempia asioita, vaati se vahvaa tunnistautumista pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

”Ammattilaischat tarjoaa meillä hyvin matalan kynnyksen tavan asioida sosiaalipalveluissa. Osalle kirjoittaminen on luontevampi tapa kommunikoida ja toisen voi olla helpompi asioida chatissä esim. kuulon aleneman vuoksi tai siksi että aihe, josta haluaa kysyä, aiheuttaa niin voimakasta häpeän tunnetta”, Paulasaari kertoo.

Chat-projektissa terveydenhuollon digiasiantuntijana toimiva sairaanhoitaja Elina Nummikoski on Paulasaaren kanssa samoilla linjoilla.

“Ammattilaischat mahdollistaa reaaliaikaisen viestinnän ammattilaisen ja asukkaan välillä. Chatissa voit äänettömästi asioida myös arkaluontoisista asioistasi.”

Chatin kautta on mahdollista lähettää ja vastaanottaa liitteitä ja kuvia tai vaihtaa chat videokeskusteluksi. Chat-palvelu on nykyaikainen tapa kommunikoida, sen käyttö helppoa ja asioiminen onnistuu kaiken ikäisiltä.

“Keski-Suomen OmaKS-kokemuksissa vuoden 2022 aikana ikäihmisten (74–85-vuotiaiden) asiointi lisääntyi kahdeksalla prosentilla”, Nummikoski kertoo.

Myös JIKissä kokeiltiin viime vuonna hoitaja- ja lääkärichatia ja siihen olivat tyytyväisiä sekä asiakkaat että ammattilaiset.

Työskentely chat-palvelussa tuo myös ammattilaisille uutta vaihtelevuutta työnkuvaan. Chatissa voi toteuttaa kevennettyä työnkuvaa silloin kun oma elämäntilanne sitä vaatii.

Yksi tärkeä periaate hyvinvointialueen digipalveluiden kehittämisessä on asiakaslähtöisyys. Asukkaiden ajatuksia chat-palvelusta on kysytty jo ennen käyttöönottoa ja nyt kun palvelu on jo käytössä, haluamme kuulla teidän kokemuksianne. Juuri sinun ajatuksesi ja mielipiteesi ovat meille tärkeitä. Vastaa kyselyyn nimettömästi tästä: https://link.webropol.com/s/chat23

Kyselyyn vastaaminen on vapaaehtoista ja tapahtuu nimettömästi. Kyselyyn vastaaminen vie noin viisi (5) minuuttia. Kyselyn tuloksia hyödynnetään tulevan hyvinvointialueen digitaalisten asiakaspalveluratkaisujen kehittämisessä. Kysely on avoinna 30.4.2023 asti.

Chat-palvelun käyttöönottoprojektin rahoittaa Hyvinvoiva Etelä-Pohjanmaa -hanke, joka on osa Suomen kestävän kasvun hanketta. Hanke on EU rahoitteinen.

Joupin neuvola

Hallituskatu 20