Blogikirjoitukset – kehittämistyö

Yhteisenä tavoitteena toimivat kuntoutuspalvelut Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueella

Elämme ensimmäisiä viikkoja Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueella. Yhteinen matkamme on vasta alussa. Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueella kuntoutuksen palvelut järjestäytyvät uudelleen. Vaikka nyt kaikki olisi vielä hieman sekavaa ja reittimme epäselvä, on päämäärämme selkeä – toimivat kuntoutuspalvelut Etelä-Pohjanmaalla.

Mitä kuntoutus oikein on? Mitä olemme kehittämässä?

Sosiaali- ja terveysministeriö määrittelee kuntoutuksen seuraavasti:

”Kuntoutus on kuntoutujan tarpeista ja tavoitteista lähtevä, suunnitelmallinen prosessi, jossa kuntoutuja ylläpitää ja edistää toiminta- ja työkykyään ammattilaisten tuella. Kuntoutukseen kuuluu kuntoutujan toimintaympäristöjen kehittäminen. Kuntoutus tukee kuntoutujan ja hänen lähipiirinsä voimavaroja, itsenäistä elämää, työllistyvyyttä ja sosiaalista osallisuutta. Kuntoutus on osa hyvinvointipalvelujärjestelmää ja edellyttää useiden toimijoiden oikea-aikaisia ja saumattomia palveluja ja etuuksia.”

Kuntoutus on käsitteenä hyvin laaja-alainen – tämä blogiteksti keskittyy lääkinnällisen kuntoutuksen palveluiden tilanteen ja kehittämistyön kuvaamiseen.

Kartat kulkemisen helpottamiseksi ja tavoitteen saavuttamiseksi

Kuntoutuksen palveluita on kehitetty ja uudistettu Etelä-Pohjanmaalla jo aikaisemminkin. Viime keväänä kehittämisen ja uudistamisen eteenpäin vieminen alkoi myös Tulevaisuuden sosiaali- ja terveys -keskus -hankkeessa. Kehittämistyön karttana eli toimintaa ohjaavina työkaluina toimivat kuntoutuksen uudistamiskomitean ehdotukset kuntoutusjärjestelmän uudistamiseksi (STM 2017) ja ehdotusten perusteella laadittu kuntoutuksen uudistamisen toimintasuunnitelma vuosille 2020–2022 (STM 2020). Lisäksi työtä ohjaavat Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hankkeen tavoitteet ja alueelliset tarpeet.

Miten päin karttaa tulee pitää ja missä olemme – nykytilanteen kartoitusta

Moni asia meillä täällä Etelä-Pohjanmaalla on jo hyvin. Meillä on osaavia kuntoutusalan ammattilaisia, jotka jatkuvasti arjen työssään tuottavat laadukkaita kuntoutuspalveluita alueemme asukkaille ja pohtivat työnsä kehittämisen paikkoja ja hiovat toimintaa sujuvammaksi. Arjen kehittämistyön tulee edelleen jatkua laadukkaiden palveluiden takaamiseksi ja se tulee turvata myös johtamisen näkökulmasta. Alueemme asukkaat saavat ja heidän tulee saada jatkossakin kuntoutuspalvelunsa sujuvasti toisaalta vuosien kokemuksen ja toisaalta tuoreiden silmäparien sekä kouluttautuneen henkilökunnan tuottamana.

Kuntoutuspalveluiden tilannetta kartoitettiin Etelä-Pohjanmaan terveyskeskuksissa työskenteleviltä kuntoutusalan ammattilaisilta syksyllä elo-syyskuun taitteessa. Tilannekartoituksessa selvitettiin yhdessä ammattilaisten kanssa, miten ihmiset ohjautuvat kuntoutuspalveluihin. Kartoituksen pohjalta nousi esiin esimerkiksi asiakasryhmiä, jotka eivät ohjaudu kuntoutuspalveluihin oikea-aikaisesti. Suunnitteilla on nyt koulutusta ja muuta tukea kuntoutustarpeiden oikea-aikaiseen tunnistamiseen.

Reittisuunnitelmia

Syksyn aikana on selvitetty kuntoutuksen osalta lasten palvelujärjestelmää. Mukana työskentelyssä on ollut asiantuntijoita eri organisaatioista. Työ jatkuu tänä vuonna ja tavoitteena on rakentaa työkalu lasten asiakas- ja palveluohjaukseen ammattilaisille.

Tänä vuonna aloitamme kuntoutustyöryhmien toiminnan kehittämisen ja uudistamisen. Kuntoutustyöryhmissä tehdään päätöksiä kuntoutusten myöntämisestä hyvinvointialueen varoilla. Lasten kuntoutustyöryhmät jatkavat kokoontumista jokaisessa sote-keskuksessa, mutta yhtenäistämme kuntoutuksen suunnittelua ja päätöksentekoa. Kehittämistyöllä pyrimme takaamaan alueemme lapsille yhdenvertaiset mahdollisuudet kuntoutukseen. Aikuisten osalta kuntoutustyöryhmätoiminnassa tapahtuu isompi muutos. Kuntoutustyöryhmät kokoontuvat kolmella alueella. Tavoitteena aikuisten kohdallakin on yhtenäistää mahdollisuutta kuntoutukseen ja kehittää toimintaa.

Tänä vuonna nostetaan pöydälle myös siirtyminen sairaalapalveluista kotiin tai kotia kohden; osastokuntoutuksen ja kotiin annettavien palveluiden sekä osastolta kotiin siirtymisen kehittäminen aloitetaan.

Tässä joitakin reittisuunnitelmia matkalla kohti yhteistä tavoitetta – toimivia kuntoutuspalveluita Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueella. Kaikki kehittämistoiminta toteutuu tiiviisti ammattilaisten kanssa yhteistyössä ja heidän osaamistaan hyödyntäen.

Maria Katajamäki, kehittämissuunnittelija
maria.katajamaki@hyvaep.fi

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Miksi palautteen antaminen on niin vaikeaa?

Helpotusta luvassa monipuolisista palautekanavista sekä yhtenäisestä asiakaspalautejärjestelmästä

Tekstiviesti kilahtaa entistä useammin eri palvelutuottajilla käynnin jälkeen riippumatta siitä tapahtuiko yhteydenotto kasvokkain, puhelimitse tai verkon välityksellä. Kun palvelu on vastannut toiveita, odotuksia ja tarpeita, tekstiviestin tulee helposti poistettua tai viesti voi tuntua turhalta. Kun asiat eivät ole menneet toivotulla tavalla voi käydä samoin: ei ole energiaa valita hymynaama alaspäin kun tietää, että sitten ”joutuu” kirjoittamaan perustelut. Miksi palautteen antaminen on niin vaikeaa?

Kun käytämme julkisia sosiaali- tai terveyspalveluja palautekulttuurin voi sanoa olevan olematonta. Keväällä 2021 kysyttiin eteläpohjalaisilta milloin he antavat palautetta sote-palveluista ja jos antavat, miten sen mieluiten tekevät. Vastauksia saatiin nimettömään kyselyyn yli 160 ja kolmen kärki oli selkeä:

 • Vain silloin kun palautetta pyydetään”
 • Vain silloin kun jokin ei ole mennyt toivotulla tavalla”
 • En koskaan”

Kolmen kärjen perusteella voi tehdä päätelmän, että kannattaa panostaa palautteen keräämiseen, toisin sanoen pyytää sitä. Vastaajat kertoivat antavansa palautetta mieluiten sähköisen palautelomakkeen avulla, mobiilisti tai palauteautomaatilla. Lähes kolmannelle vastanneista suullinen palaute oli paperista palautetta helpompi. Monipuoliset keinot palautteen antamiseen on siis kaikkien etu.

Miten edistäisit palautekulttuurin muutosta?

Riippumatta roolista peräänkuulutamme asiakaskokemuksen huomioimista sosiaali- ja terveyspalveluissa. Mitä teemme itse sen eteen? Mahdollistaako ja kannustaako ammattilainen palautteen antamiseen? Entä palvelun käyttäjinä: olemmeko oma-aloitteisia ja aktiivisia? Annammeko laiskuuden tai kiireen hiipiä iholle? Vai kenties rajoittaako mahdollinen ajatusvinouma, että jää ilman huolenpitoa epäkohtia nostaessa?

Tiedostamme niin ammattilaisina kuin palvelunkäyttäjinä miten tärkeää olisi näkyvästi kiittää palvelusta tai nostaa esiin havaittuja epäkohtia tai tyytymättömyyttä. Tunnistamme, että kokemuksen ilmaiseminen palvelusta kertoo myös omaa vastuullisuutta laadusta ja sen kehittymisestä. Jostain syystä palautteen antaminen tuntuu olevan helpompaa jälkikäteen kahvikämpässä, lehtien yleisönosastolla tai sosiaalisessa mediassa. Voisiko toimintakulttuurimme muuttua sellaiseksi, että saadessa huolenpitoa, tukea ja hoitoa annamme siitä palautetta? Miten muutamme palautekulttuuria luontevaksi ja luonnolliseksi osaksi hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalveluja? Kerro nimettömästi mikä mielestäsi edistää muutosta. Klikkaa tätä linkkiä tai nappaa QR-koodi. Hyödynnämme vastauksia myönteisen palautekulttuurin edistämisessä.

Miten kehittää palveluja ilman asiakkaiden, potilaiden tai läheisten antamaa kokemustietoa?

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden asiakaslähtöinen johtaminen ja kehittäminen edellyttävät asiakkaiden ja potilaiden sekä heidän läheistensä tuottamaa tietoa sekä palautetiedon tehokasta hyödyntämistä päätöksenteon kaikilla tasoilla. Yhtenäistä asiakaspalautetta on edistetty monitoimijaisen työryhmän vankalla tuella. Kehittämistyö on linjassa kansallisen (THL) koordinoiman asiakaspalautetyön kanssa. Tavoitteena on asiakaskokemuksen systemaattinen kerääminen, tiedon näkyväksi tekeminen ja hyödyntäminen palvelujen kehittämisessä ja johtamisessa. Asiakaspalautteiden perusteella voidaan kehittää palveluja, palveluprosesseja sekä toimintaohjeita. Yhtenäinen asiakaspalautetieto tuottaa vertailukelpoista tietoa ja antaa käsityksen palvelujärjestelmän toimivuudesta ja laadusta.

Miten asiakaspalautetta kerätään hyvinvointialueella?

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueella asiakas- ja potilaslähtöisyys on yksi keskeinen, toimintaa ohjaava arvo. Arvona toimintatapa lisää ja vahvistaa asiakkaiden, potilaiden ja heidän läheisten osallistumista sekä heidän kokemustensa ja asiantuntemuksensa huomioimista osana palvelukokonaisuutta. Asiakaspalvelun laatua seurataan asiakaspalautteiden ja laadun seurannan mittareiden avulla.

Asiakaspalautetta kerätään monikanavaisesti, riippumatta palveluyksiköstä tai siitä, miten palvelu tuotetaan, mukaan lukien kotona. Palautetta voi antaa suullisesti suoraan henkilökunnalle, paperisella palautelomakkeella tai hyvinvointialueen kotisivuilla olevalla verkkolomakkeella. Verkkokyselyn kautta tapahtuvaa palautteen keruuta tehostetaan QR-koodien avulla. Etä- ja chat-palveluissa asiakas saa automaattisesti palautelinkin. Vuoden 2023 aikana laajennetaan yhtenäisen tiedonkeruu- ja käsittelyjärjestelmän asiakaspalautejärjestelmän (QPro) käyttöönottoa kaikkiin sosiaali- ja terveyspalveluihin. Lisäksi edistetään tekstiviestiherätteen käyttöönottoa asiakaspalautteen keräämisessä. Ammattilaisten ja johdon perehdytyksen kautta varmistetaan yhdenmukainen ymmärrys asiakaspalautteen keräämisestä, käsittelyn prosessista ja hyödyntämiskäytännöistä.

Tuula Peltoniemi
tuula.peltoniemi@hyvaep.fi

Etelä-Pohjanmaan Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hanke

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Mielenterveydestä ja hyvinvoinnista tulee huolehtia elämän eri vaiheissa

WHO:n määritelmän (2013) mukaan mielenterveys on hyvinvoinnin tila, jossa ihminen pystyy näkemään omat kykynsä ja selviytymään elämään kuuluvissa haasteissa sekä työskentelemään ja ottamaan osaa yhteisönsä toimintaan. Tähän päästäksemme hyvinvoinnista ja mielenterveydestä on huolehdittava läpi elämän. Ihmisellä tulee eri elämänvaiheita, joissa huolehtimisen painopisteet muuttuvat. Meidän tulisi kuitenkin muistaa, että jokaisessa vaiheessa tarvitaan arjen hyvinvointia vaalivia valintoja. Kansallinen mielenterveysstrategia on rakennettu vuosille 2020−2030, jonka pohjalta mielenterveysstrategiaa on toteutettu ja rakennetaan myös Etelä-Pohjanmaalla.

Perusta aikuisuuden hyvinvoinnille rakennetaan lapsuudessa, joten ei ole yhdentekevää, millaiseen maailmaan synnymme. Pieni lapsi tarvitsee ympärilleen turvallisia ihmissuhteita sekä kasvuympäristön, jossa hän voi nauttia vanhempien huolenpidosta, kuulluksi tulemisesta ja tunnetarpeisiin vastaamisesta. Mielenterveystaitoja voi harjoitella kotona, päiväkodissa, koulussa ja harrastuksissa ja näitä lapselle ovat muun muassa tunnetaidot sekä kaveritaidot. Lapsen mielenterveyden positiivista kehittymistä voidaan tukea riittävällä jokapäiväisellä hoivalla ja huolenpidolla, ikätasonsa mukaista elämää elämällä, tuntea itsensä rakastetuksi ja hyväksytyksi sekä aikuiseen luottaen elämän ilojen ja surujen keskellä. Lapsen tulisi saada olla mahdollisimman pitkään lapsi ja lupa onnistua sekä erehtyä turvallisessa ympäristössä.

Nuoruusiällä tulee useita nopeita kehitysaskelia lyhyessäkin aikaa, mikä voi hämmentää niin nuorta itseään kuin hänen vanhempiaankin. Fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen kehitys menevät jokaisella yksilöllisesti eteenpäin ja muutokset suhteessa omaan seksuaalisuuteen, vanhempiin, kaveripiiriin ja omaan persoonaan tulisi hyväksyä tähän ikävaiheeseen kuuluvaksi kehitysjaksoksi. Mielenterveyden ja hyvinvoinnin näkökulmasta suotuinen kehitys tarvitsee myös nuoruusiällä turvallista vanhemmuutta ja huolenpitoa. Murrosiän alkaessa ja edetessä nuorelle tulee antaa tilaa itsenäistyä, ottaa vastuuta ja antaa luottamusta sopivissa mittasuhteissa. Nuorikin tarvitsee rajoja ja rakkautta, lupaa onnistua sekä erehtyä turvallisessa ympäristössä.

Olavi Virta lauloi Kultaisesta nuoruudesta, jota usein aikuisena muistellaan. Elämäntilanteesta riippumatta aikuisen on tärkeää muistaa oma hyvinvointinsa. Aikuisuus on varsin pitkä ajanjakso ja siihen mahtuu monenlaisia käänteitä, mitkä vaikuttavat mielenterveyteemme. Terveys, perhetilanne, ammatillinen tai taloudellinen asema ovat esimerkkejä siitä, miten yksilöllistä tietä jokaisen polku menee. Jokaisen tulisi muistaa välillä pysähtyä, analysoida, tehdä johtopäätöksiä ja jatkaa matkaansa eteenpäin. Mitä enemmän tulee kilometrejä alle, sitä tärkeämmäksi tulee huolehtia itsestään, jotta voisi huolehtia myös läheisistään. Millaisia ovat päivittäiset omaa hyvinvointia vaalivat teot tai huolehdimmeko perustarpeista kuten unesta, ravinnosta ja liikunnasta? Kaipaamme arkeemme säännöllistä lepoa ja palautumista, ihmissuhteita, iloa tuottavia asioita ja tukea elämän kolhuissa. Jokainen päivä on uusi mahdollisuus rakentaa juuri omanlaisensa mestariteos ja heittäytyä täysillä mukaan tarjolla olevaan hetkeen.

Jokainen meistä ikääntyy ja se tuo mukanaan sekä myönteisiä että ei-toivottuja muutoksia. Elämänkokemuksen tuoma viisaus, voimavarat ja erilaiset taidot vahvistuvat, vaikka toimintakyky heikkenee ja mahdolliset sairaudet lisääntyvät. Kuitenkin voimme luoda hyvää perustaa hyvälle mielenterveydelle sekä hyvinvoinnille koko elämänkaaren ajan ja nauttia siitä myös ikääntyessä. Mielekäs tekeminen, sosiaaliset suhteet, terveelliset elämäntavat, taloudellinen turvallisuus ja oman elämän päätöksiin vaikuttaminen pitävät yllä hyvää mielenterveyttä. Monesti mietitään sitä, että mikä on pitkän elämän salaisuus. Siihen voi vaikuttaa perimä, ympäristö, elintavat, yhteisöllisyys ja sattuma. Ikääntymisessä muun muassa myönteinen asenne, huumorintaju, hyvät ihmissuhteet ja avoin suhtautuminen asioihin vaikuttavat päivittäiseen mielenterveyteen. Hyvinvointiin panostaminen kannattaa, sillä menestystä elämässä voidaan pitää hyvinvoinnin sivutuotteena! Oman mielenterveyden ja hyvinvoinnin junaan kannattaa hypätä jo tänään sekä ottaa kaveritkin laiturilta kyytiin mukaan.

Toni Ranta
asiantuntija
toni.ranta@hyvaep.fi

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Tuntuuko siltä, että arjen pyöritys vie mennessään? Työelämä voi olla usein täynnä kiirettä ja stressiä. Samalla avaimet ovat hukassa ja nimet eivät heti muistu mieleen. Useinkaan kyse ei ole sen vakavammasta. Mistä sitten oikeasti pitäisi olla huolissaan? Miten erottaa ohimenevät muistioireet alkuvaiheen muistisairaudesta? Mitä jos huomaan työkaverissa muutoksia, miten otan asian puheeksi? Näitä asioita pohtivat varsin monet meistä. Tämä nousi esiin Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueella tänä keväänä järjestettävän Työikäisen muisti -webinaarisarjan ennakkokyselyyn liittyen. Ennakkokyselyssä kartoitettiin, mikä asia työikäisen muistiin liittyen huolestuttaa. Esille nousi eniten juuri tunnistaminen ja puheeksiottaminen. Näitä teemoja käsitellään seuraavassa webinaarissa 16.3.2023, jonka teemana on TUNNISTAMISELLA. Työterveyslaitoksen johtava psykologi Teemu Paajanen alustaa aiheella: Tunnistanko varhain alkavan muistisairauden? Hän korostaa, että työikäisten tiedonkäsittelyn vaikeuksien taustalla on monia syitä, joista valtaosa on onneksi tilapäisiä tai syyt hoidettavissa. Varhain alkavan muistisairauden mahdollisuus kuitenkin pidettävä mielessä jos toimintakyky heikentyy. Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistyksen toiminnanjohtaja Minna Huhtamäki-Kuoppala nostaa esille puheenvuorossaan puheeksiottoa ja sen tärkeyttä niin töissä kuin vapaa-ajalla. Kokemusasiantuntija Kaija Hautala avaa puheenvuorossaan omia kokemuksiaan juurikin polun tästä vaiheesta.

Lisää kalenteriisi myös webinaarisarjan kolmas osa 18.4., jolloin aiheena on PALVELUILLA, jolloin pääset tutustumaan Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen Muistisairaan palveluketjuun: Muistisairaan palveluketju / Etelä-Pohjanmaa – Palvelupolku-epshp (hyvaep.fi). Kelan palveluista kuulet webinaarissa työkykyneuvoja Hanna-Maria Raittiselta. Kokemuksia palveluiden toimivuudesta antaa vuorostaan kokemusasiantuntija Marja Hannula.

Webinaarisarja mahdollistaa osallistujan tarkastelemaan työikäisen arkea muistisairaan, hänen läheisten ja eri sektoreilla toimivien ammattilaisten näkökulmasta. Webinaarissa saa tietoa myös muistisairauden tunnistamiseen työssä ja vapaa-ajalla. Lisäksi osallistuja kuulee millaista tukea, apua ja hoitoa työikäinen muistisairas ja hänen läheisensä saa Etelä-Pohjanmaalla. Tarkoitus on samalla herätellä miettimään, mitä voisimme entistä enemmän tehdä yhdessä muistiasioiden eteen? Miten voisimme vähentää edelleen muistiin helposti liittyvää stigmaa ja häpeää? Ensimmäinen osa KOKEMUKSELLA järjestettiin helmikuulla.  Silloin kuulimme kokemusasiantuntija Petri Lampisen tarinan ja Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistyksen toiminnanjohtaja Minna Huhtamäki-Kuoppala avasi läheisen näkökulmaa. Petri Lampisen puheenvuoro toi esille sen, miten työikäisen diagnoosin saaminen voi kestää pitkään. Miten tärkeää olisi, että työikäinen muistisairas saisi tarvittavia palveluita ja tukea olisi tarjolla myös koko perheelle. Petrin puheenvuoro nostin esille myös sen, että avoimuus on äärimmäisen tärkeää. Avoimuudella voimme vähentää muistiin liittyvää stigmaa ja häpeää ja tuoda esille myös sen, että muistisairaudenkin kanssa voi elää hyvää elämää.

Kuinka voin itse pitää muististani huolta?

Emme saa aivoihimme varaosia, joten niistä on pidettävä huolta koko elämämme ajan. Muisti- ja tiedonkäsittelytaidot ovat edellytys oppimiselle, työkyvylle ja itsenäiselle elämälle. ​Voit vaikuttaa aivojesi terveyteen läpi elämän! Edistämällä aivoterveyttäsi edistät myös terveyden muita osa-alueita eli pääasiallisena tavoitteena on kokonaisvaltainen terveyden edistäminen. ​Terveellisillä elintavoilla vähennät siis riskiä sairastua esimerkiksi muistisairauksiin tai vaikka syöpäsairauksiin. ​Aivoterveyttäsi edistää viiden sormen eli Fingerin mallin mukaisesti: liikkuminen, terveellinen ravitsemus, aktiivinen aivojen käyttäminen, sosiaalinen aktiivisuus ja sydän- ja verisuonisairauksien hyvä hoito. Unohtamatta myöskään riittävää lepoa ja unta!

Lisätietoja työikäisen muistisairaan palveluketjusta sekä webinaarisarjasta saat Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueelta:

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Oletko jo tavannut Konstin, hyvinvointialueen oman chatbotin? Konsti tarjoaa yhdessä soteammattilaisten chatin kanssa hyvinvointialueen asukkaille uuden, ajasta ja paikasta riippumaton matalan kynnyksen yhteydenottokanavan.

Chatin tavoitteena on poistaa turhaa asiointia ja matkustamista, mikä säästää niin asiakkaan kuin ammattilaisenkin aikaa. Perinteiset yhteydenottokanavat eivät kuitenkaan häviä minnekään. Chat on uusi, vaihtoehtoinen palvelukanava entisten kanavien rinnalle. Jos haluaa asioida puhelimitse tai henkilökohtaisesti, se on jatkossakin mahdollista.

HyvaEP:n sivuilla ensimmäisenä asukas kohtaa tekoälyä hyödyntävän chatbot Konstin. Konstilta vastauksen saa nopeasti, ja tieto on aina luotettavaa, ammattilaisen kouluttamaa. Konstin ura alkoi Seinäjoen kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluissa toukokuussa 2022. Tämän vuoden alussa botin työnkuva laajeni palvelemaan koko hyvinvointialuettamme. Kevään aikana Konsti saa ihmiskollegoita, kun sote-ammattilaisista koostuva chat-tiimi aloittaa.

Konsti vastaa yleisimmin kysyttyihin kysymyksiin ja tarvittaessa se voi ohjata sähköiseen ajanvaraukseen, Omaolon oirearvioon tai ammattilaischatiin. Kun ammattilainen ei ole paikalla, asiakas voi jättää tälle kiireettömän viestin ja saa näin asian vireille 24/7. Omaolossa saa toimintaohjeita myös ilta- ja yöaikaan.

Sosiaaliohjaaja Merja Paulasaari oli mukana Seinäjoen chat-projektissa ja on mukana myös hyvinvointialueen chat-palvelun kehittäjätiimissä.

”Konsti on loistava tapa yleisohjaukseen ja neuvontaan. Botti mahdollistaa neuvonnan ympäri vuorokauden ja tietoa voi tarjota monimuotoisesti tekstin lisäksi esimerkiksi kuvin ja videoin. Yhteydenottokynnyksen madaltuessa päästään tarttumaan asioihin jo varhaisemmassa vaiheessa, jolloin ne ovat usein helpommin ratkaistavissa”, Paulasaari sanoo.

Myös ammattilaischatia kokeiltiin viime vuonna Seinäjoen ikä- ja sosiaalipalveluissa. Ammattilaischatissa voi asioida nimettömästi, mutta jos haluat hoitaa henkilökohtaisempia asioita, vaati se vahvaa tunnistautumista pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

”Ammattilaischat tarjoaa meillä hyvin matalan kynnyksen tavan asioida sosiaalipalveluissa. Osalle kirjoittaminen on luontevampi tapa kommunikoida ja toisen voi olla helpompi asioida chatissä esim. kuulon aleneman vuoksi tai siksi että aihe, josta haluaa kysyä, aiheuttaa niin voimakasta häpeän tunnetta”, Paulasaari kertoo.

Chat-projektissa terveydenhuollon digiasiantuntijana toimiva sairaanhoitaja Elina Nummikoski on Paulasaaren kanssa samoilla linjoilla.

“Ammattilaischat mahdollistaa reaaliaikaisen viestinnän ammattilaisen ja asukkaan välillä. Chatissa voit äänettömästi asioida myös arkaluontoisista asioistasi.”

Chatin kautta on mahdollista lähettää ja vastaanottaa liitteitä ja kuvia tai vaihtaa chat videokeskusteluksi. Chat-palvelu on nykyaikainen tapa kommunikoida, sen käyttö helppoa ja asioiminen onnistuu kaiken ikäisiltä.

“Keski-Suomen OmaKS-kokemuksissa vuoden 2022 aikana ikäihmisten (74–85-vuotiaiden) asiointi lisääntyi kahdeksalla prosentilla”, Nummikoski kertoo.

Myös JIKissä kokeiltiin viime vuonna hoitaja- ja lääkärichatia ja siihen olivat tyytyväisiä sekä asiakkaat että ammattilaiset.

Työskentely chat-palvelussa tuo myös ammattilaisille uutta vaihtelevuutta työnkuvaan. Chatissa voi toteuttaa kevennettyä työnkuvaa silloin kun oma elämäntilanne sitä vaatii.

Yksi tärkeä periaate hyvinvointialueen digipalveluiden kehittämisessä on asiakaslähtöisyys. Asukkaiden ajatuksia chat-palvelusta on kysytty jo ennen käyttöönottoa ja nyt kun palvelu on jo käytössä, haluamme kuulla teidän kokemuksianne. Juuri sinun ajatuksesi ja mielipiteesi ovat meille tärkeitä. Vastaa kyselyyn nimettömästi tästä: https://link.webropol.com/s/chat23

Kyselyyn vastaaminen on vapaaehtoista ja tapahtuu nimettömästi. Kyselyyn vastaaminen vie noin viisi (5) minuuttia. Kyselyn tuloksia hyödynnetään tulevan hyvinvointialueen digitaalisten asiakaspalveluratkaisujen kehittämisessä. Kysely on avoinna 30.4.2023 asti.

Chat-palvelun käyttöönottoprojektin rahoittaa Hyvinvoiva Etelä-Pohjanmaa -hanke, joka on osa Suomen kestävän kasvun hanketta. Hanke on EU rahoitteinen.

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Sähköisen perhekeskuksen tuoteperheen ensimmäinen tulokas www.omaperhe.fi on nähnyt jo päivänvalon. Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen palvelut saadaan sivustolle näkyville 15.5.2023.  Omaperhe on hyvinvointialueiden perhekeskusten sähköinen asiointikanava perhettä perustaville ja perheellisille. Sivustolta löytyy luotettavaa tietoa raskaudesta ja synnytyksestä, lasten eri ikäkausista, vanhemmuuden ja parisuhteen tuesta sekä huolia ja kysymyksiä herättävistä asioista. Omaperhe ei ole kuitenkaan vain tietoportaali, vaan se hyödyntää aivan uudenlaisella tavalla Palvelutietovarantoa (PTV) antaessaan palvelusuosituksia hyvinvointialueen, kuntien, järjestöjen sekä kansallisten toimijoiden palveluihin.

Lukeudun itse niiden joukkoon, jotka pian mieleen nousseen kysymyksen jälkeen googlettaen surfaillee tiedon äärelle. Nettimaailma on runsauden sarvi tiedon suhteen ja nykypäivä haastaa meitä niin luotettavan tiedon etsimisessä kuin digitaalisessa terveyden lukutaidossa. Kansallisessa Sähköisessä perhekeskuksessa on lähdetty luomaan digipalvelua, mikä on luotettavan ja yhdenmukaisen tiedon lähde perheille ja nuorille. Lisäksi Sähköisen perhekeskuksen visiona on olla avoin, toivottu kumppani matalan kynnyksen yhteydenottoon lasten, nuorten ja perheiden asioissa.

Omaperheen kehitystä tehdään ketterästi. Sivuston sisältöä sekä toiminnallisuuksia kehitetään jatkuvasti. Omaperhe-sivuston lisäksi DigiFinlandin kehitystyössä on tulossa 13-29-vuotiaille nuorille suunnattu Helpperi-sivusto sekä ammattilaisille oma tietoportaali vuoden 2023 loppupuolella. Kehittämistyössä on mukana laajasti ympäri Suomen sote- ja kunta-alan ammattilaisia, järjestöjä sekä kansallisia toimijoita.

 

Omaperhe kokoaa laajasti perheiden palvelujen verkostoa

Omaperhe kokoaa palveluohjauksessa yhden katon alle perhekeskustoimijoita julkisilta palvelujen tuottajilta, järjestöiltä ja seurakunnilta. Perhekeskus ei ole vain Perhekeskus -nimeä kantava kivijalkarakennus kunnassa. THL määrittelee perhekeskusta verkostona, joka vastaa lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin ja avun tarpeisiin. Perhekeskuksen palveluverkostoon kuuluvat:

 • hyvinvointialueiden lapsiperheiden sosiaali- ja terveyspalvelut
 • järjestöjen ja seurakuntien toiminta ja palvelut
 • varhaiskasvatuspalvelut, perusopetus ja nuorisopalvelut
 • avoin kohtaamispaikka lapsille, nuorille ja perheille
 • kuntien terveyttä ja hyvinvointia edistävä toiminta
 • opiskeluhuoltopalvelut
 • erityis- ja vaativan tason palvelut.

Palveluohjaus perhekeskustoimijoiden palveluihin nousee Omaperheessä perheiden mielenkiinnon kohteiden mukaan. Omaperhe-sivustolla on lukuisia artikkeleita sekä videoita eri elämäntilanteisiin.  Vanhempien etsiessä tietoa tietystä aihealueesta, sivusto ohjaa käyttäjää kyseiseen aihealueeseen liittyviin palveluihin PTV:n avulla. Lukiessaan sivustolta esimerkiksi lapsen kasvusta ja kehityksestä vanhemmat löytävät kuntahaku-toiminnolla oman kunnan alueella toimivan lastenneuvolan palvelukuvauksen ja siihen liittyvät asiointikanavat.


Mikä ihmeen Palvelutietovaranto?

Tätä kysymystä pähkäilin vuosi sitten keväällä aloittaessani Sähköisen perhekeskuksen projektissa alueellisena koordinaattorina. Kuluneen vuoden aikana olen huomannut, että en ole ollut ainoa ihmettelijä. Vaikka julkisilla palveluntuottajilla on ollut jo vuodesta 2017 lähtien lakisääteinen velvollisuus kuvata palvelunsa Palvelutietovarantoon, niin asia on jäänyt vieraaksi monelle sote-alan ja kuntien ammattilaiselle. Hyvinvointialueiden organisaatiomuutos on nostanut laajemmin taas PTV-asiaa esille, sillä useilla kotisivuilla hyödynnetään PTV-tietoja esimerkiksi asiointikanavien nostoissa.

Suomi.fi -palvelutietietovaranto (PTV) on Digi- ja väestötietoviraston tuottama valtakunnallinen keskitetty tietopankki, johon organisaatiot tuottavat tiedot tarjoamistaan palveluista ja asiointikanavista. Asiointikanavia ovat puhelinnumerot, palvelupaikan osoite, sähköinen asiointi sekä tulostettava lomake. PTV:ssa oleva tieto on avointa dataa, mitä pystyvät hyödyntämään mm. organisaatioiden verkkosivut, chat-palvelut ja kansalliset palvelut kuten Omaperhe, Terveyskirjasto.fi, Hoidonperusteet.fi ja Suomi.fi.

Julkisten palvelujen lisäksi järjestöillä ja seurakunnilla on mahdollisuus kuvata palvelunsa PTV:oon. Etelä-Pohjanmaan alueella on muutamia järjestöjä, jotka ovat jo tehneet PTV-kuvauksia. Hyvinvoiva Etelä-Pohjanmaa -hankkeessa tuemme järjestöjen PTV-asioiden edistämistä koulutustilaisuuksilla sekä digiagentin antaman käytännön tuen avulla. Kunnille olemme myös järjestäneet infotilaisuuksia.

Palvelutietovarannosta hyötyy sekä asiakas että organisaatio

On myönnettävä, että palvelutietovaranto on haastava kokonaisuus hahmottaa, eikä se aukea välttämättä ensimmäisellä eikä toisellakaan lukukerralla. Se on tulevaisuudessa kuitenkin yhä enenevässä määrin tärkeä osa organisaatioiden viestintää ja sen ylläpitoon on hyvä panostaa.  PTV mahdollistaa palvelujen näkyvyyttä ja löytämistä eri sähköisissä kanavissa. Kuvaavasti kirjoitettu teksti palvelusta kertoo asiakkaalle mitä palvelua hän voi kyseisestä palvelusta saada ja antaa selkeät toimintaohjeet. Tämä helpottaa oikean palvelun löytämistä ja vähentää turhia yhteydenottoja palvelupaikkoihin. PTV mahdollistaa myös sähköisen asioinnin lisäämistä, jos sähköiset asiointikanavat ja ajanvaraukset ovat liitetty palvelukuvauksiin. Organisaation näkökulmasta hyötynä on myös se, että tietoja ei tarvitse syöttää moneen paikaan. Nähdään siis Palvelutietovaranto mahdollisuutena!

Jos olet kiinnostunut kuulemaan lisää Omaperheestä ja Sähköisestä perhekeskuksesta, tule kuulemaan info-tilaisuutta.

Hyvinvoiva Etelä-Pohjanmaa -hanke järjestää kaksi samansisältöistä Teams info-tilaisuutta:
Pe 12.5.2023 klo 9-10.30
Ke 24.5.2023 klo 14-15.30

Tilaisuuksiin ei ole ilmoittautumista.
Pääset liittymään Teams -tapahtumiin tästä linkistä:  Liity kokoukseen napsauttamalla tästä
Tilaisuus tallennetaan.

Marjo Köykkä
Aluekoordinaattori, Sähköinen perhekeskus
Hyvinvoiva Etelä-Pohjanmaa -hanke
marjo.koykka@hyvaep.fi

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Etelä-Pohjanmaan nuoret haluavat parempia mielenterveys- ja päihdepalveluita

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen (HYVAEP) järjestämässä Digiraadissa keskustelimme nuorten kokemuksista mielenterveys- ja päihdepalveluista Etelä-Pohjanmaalla. Raadin tavoitteena oli kartoittaa nuorten mielipiteitä mielenterveys- ja päihdepalveluiden saatavuudesta ja niihin hakeutumisesta sekä digipalveluiden mahdollisuuksista. Digiraati suunnattiin 13−18-vuotiaille eteläpohjalaisille nuorille. Se toteutettiin 13.−24.2.2023 välisenä aikana yhteistyössä Kohti nuorten hyvinvointialueita -hankkeen, Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen, Hyvinvoiva Etelä-Pohjanmaa -hankkeen sekä HYVAEP:n kehityspalveluiden kanssa. Loppulausumaa hyödynnetään Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen nuorten mielenterveys- ja päihdepalveluiden kehittämisessä.

Eteläpohjalaiset nuoret tietävät, mitä hyvä mielenterveys on

“Hyvä mielenterveys koostuu siitä, että itsestä tuntuu, että pystyy hengittää. Ja että ei tunne ahdistusta. Tuntee pystyvänsä tekemään asioita ja on positiivinen, toki joskus saa olla negatiivinen:)”

Digiraadissa kartoitettiin nuorten näkemyksiä siitä, mistä hyvä mielenterveys koostuu ja miten sitä voi edistää. Hyvän mielenterveyden koettiin koostuvan itsestä huolehtimisesta, elämän ja arjen haasteista sekä arjen askareista selviytymisestä. Nuoret kokivat mielenterveyden edistämisen kannalta merkityksellisiksi asioiksi fyysisestä kunnosta huolehtimisen, unen, ravitsemuksen ja sosiaaliset suhteet sekä rutiinit. Mielekkäiden asioiden tekeminen ja keskustelu nuorten sekä aikuisten kanssa tukivat mielen hyvinvointia. Nuorten mielestä on tärkeää, että heidän kuulumisiaan kysytään ja he tulevat huomioiduiksi. Nuoret toivovat saavansa tarvittaessa omaa tilaa ja tätä tulisi kunnioittaa.

Nuoret ratkovat huoliaan toinen toistaan tukien

“Ekana juttelen aina kaverin kanssa ja annan hänelle mahdollisuuden kertoa asioista. Kerron mistä voi hakea apua. Kerron, että voin tulla mukaan juttelemaan jonnekin, jos tuntuu vaikealta mennä yksin.”

Mielenterveys- ja päihdeongelmia kohdatessaan nuoret keskustelevat ensin keskenään ja tukevat toisiaan. Kokemusten perusteella myös omille vanhemmille voidaan kertoa asioita ja hakea yhdessä apua omaan tai kaverin tilanteeseen. Joissain tilanteissa aikuisille puhumiseen liittyi pelkoa siitä, että kaverisuhteet kärsivät, minkä vuoksi nuoret saattavat päätyä ratkomaan huolia keskenään ilman aikuisen tukea.

Nuorilla on tiedossa koulussa työskentelevät ammattilaiset ja kenen puoleen voi mielenterveyden haasteissa kääntyä. Henkilökohtaisia asioita nuoret haluavat käydä läpi muun ammattilaisen kuin opettajan kanssa. Ammattilaisista voidaan mainita esimerkiksi kuraattorit, joiden puoleen nuoret voivat asioissaan kääntyä.

Nuorten mielenterveys- ja päihdepalveluissa tulee panostaa saatavuuteen

“Lisää ja parempia palveluita, monet jäävät ilman apua sen takia, kun on niin pitkät jonot kaikkeen”

Palveluiden saatavuuteen ja matalan kynnyksen palvelujen lisäämiseen tulisi kiinnittää huomiota. Tällä hetkellä kaikki nuoret eivät saa apua silloin, kun sille olisi tarvetta. Päihdeongelmiin avun hakemisen pelätään tuovan lisää ongelmia ja sen vuoksi sitä ei välttämättä haeta. Avun hakeminen koetaan liian monimutkaiseksi ja byrokraattiseksi prosessiksi. Nuoret toivovat, että ongelmiin puututtaisiin matalalla kynnyksellä ennaltaehkäisevä näkökulma huomioiden. He kokevat saavansa hyvin tietoa mielenterveyspalveluista, mutta päihdeasioista nuoret kaipaavat enemmän keskustelua.

Tiedottamista digipalveluista tulee lisätä

“Sekaisin-chatissa oon itse asioinut ja monet kaverit myös. Jos en sinne olisi mennyt kertomaan asioista niin en usko, että olisin ikinä ollut tarpeeksi vahva hakemaan muuten sitä apua”.

Nuoret haluavat asioida kasvotusten tai laittamalla viestiä. Nuorille suunnatut kansalliset digipalvelut esimerkiksi sekaisin-chat ovat nuorille tuttuja, ja heillä on kokemusta sen kautta saadusta avusta. Nuoret toivovat, että saatavilla olevista digipalveluista käytäisiin keskustelua ikä- ja kehitystason mukaisesti jo varhaisessa vaiheessa koulutiellä.

Digiraati koettiin mielekkäänä tapana vaikuttaa

Nuorten mielestä keskustelu digiraadissa oli mielekästä. He kokivat tulleensa kuulluiksi ja voivansa keskustella sekä tuoda esiin mielipiteitään anonyymisti. Nuoret olisivat valmiita osallistumaan digiraatiin myös uudelleen.


Alkuperäinen teksti julkaistu Digiraadin verkkosivuilla: https://digiraati.fi/statement/preview/32

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Kun nämä pyöreän pöydän ritarit kohtaavat, keskustelu virtaa ja polveilee. Välillä nauretaan ja sitten liikututaan. Keskusteluissa ovat läsnä ihmisyys, elämä ja kohtaaminen. Pöydässä pohditaan, miten inhimillinen ja merkityksellinen elämä varmistetaan kaikille, läpi elämänkaaren, erilaisista olosuhteista huolimatta. Nämä ritarit ovat kokoontuneet keskustelemaan näistä asioista kulttuurihyvinvoinnin näkökulmasta. Ja on kovin arvokasta – ja etuoikeutettua – saada käydä näitä keskusteluja.


Kaikki hyvä ja uusi syntyy yhdessä

Yksi pyöreä pöytä ei riitä uuden luomiseen. Pyöreitä pöytiä ja niiden ritareita tarvitaan joka puolella ja viereisiin pöytiin huutelu on erittäin sallittua. Asioiden kehittäminen vaatii pysähtymistä, kohtaamista, kuuntelua ja sitten sitä yhdessä tekemistä. Jotta asiat todella kehittyvät, työtä tulee tehdä moniammatillisessa yhteistyössä, osaamista jakaen. Tällä kertaa pyöreän pöydän ääreen ovat kokoontuneena sekä sosiaali- että kulttuurialan ammattilaisia.

Kun nyt lasketaan nämä mystiset ritarin viitat alas, niin paljastuu, että pöydän ääressä on tuikitavallisia, eteläpohjalaisia, keski-ikäisiä naisia. Työpaikkoina meillä ovat Taiteen edistämiskeskus, Etelä-Pohjanmaan liitto sekä Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue. Kaikilla meillä on yksilöllinen työtausta ja samalla tämän pöydän ääressä vahvasti yhteinen päämäärä: mielekkään ja merkityksellisen elämän tukeminen.


Pitkäjänteistä työtä oikeuksien yhdenvertaisen toteutumisen puolesta

Työtä kohtaamisen, kulttuuristen oikeuksien toteutumisen ja kulttuurihyvinvoinnin eteen on tehty tällä alueella jo vuosia.

Kymmenen vuotta sitten käynnistyi Kuningasryhmä. Se oli ensimmäinen seinäjokinen harrastajateatteriryhmä, joka toimi vahvasti inkluusion ajatuksella. Ryhmään olivat tervetulleita kaikki harrastajat ja sinne kutsuttiin erityisesti erityistä tukea tarvitsevia ihmisiä. Pari vuotta myöhemmin käynnistettiin ensimmäisiä ikäihmisten kulttuurihyvinvointiin liittyviä kehittämishankkeita, joissa taidetta ja kulttuuria vietiin osaksi asumispalveluyksiköiden arkea eri puolilla Etelä-Pohjanmaata. Seinäjoella toteutuivat mm. Kohtaaminen-teatteriprojektit, jotka Kulttuurikollektiivi Silta toteutti laaja-alaisessa yhteistyössä paikallisten kulttuuri- ja sotetoimijoiden kanssa.


Lari Fills ja Miia Yli-Kivistö Kuningasroolissa-esityksessä (Kulttuurikollektiivi Silta, Seinäjoen kaupunginteatteri 2017). Kuva: Jukka Kontkanen.

Monituisista kokeiluista huolimatta vielä on matkaa siihen, että kulttuuriset oikeudet toteutuisivat tasapuolisesti kaikille. Silti kymmenessä vuodessa on päästy jo osittain pysyviin malleihin. Esimerkiksi Etelä-Pohjanmaan kulttuurihyvinvointisuunnitelma on hyväksytty osana Etelä-Pohjanmaan alueellista hyvinvointikertomusta ja -suunnitelmaa.  Lue lisää täältä.

Kulttuurihyvinvointisuunnitelman tavoitteena on että:

 1. kulttuurihyvinvoinnin käsite ja merkitys ymmärretään laajasti, ja
 2. kulttuurihyvinvoinnin monipuoliset menetelmät vakiintuvat käyttöön osaksi monialaista yhteistyötä.

Parhaillaan kokeilemme ja kehitämme kansalaisopiston mahdollisuuksia kulttuurihyvinvointityön sisältöjen ja koordinoinnin edistämisessä. Tartumme rakenteisiin, jotka mahdollistavat kulttuurihyvinvointipalvelut jokaisen ulottuville.

Missiomme on saada kulttuurihyvinvointi juurrutettua osaksi strategisia suunnitelmia ja päätöksentekoa, jotta sen toteuttamiselle on parhaat mahdolliset edellytykset. Päämääränä on tarjota jokaiselle mielekäs ja hyvä elämä.

Kymmenen vuoden aikana useat pyöreän pöydän ritarit ovat löytäneet toisensa ja me haluamme osallistaa myös mukaan uusia  kulttuurihyvinvoinnin lähettiläitä. Liittyisitkö joukkoomme? 

Kulttuurihyvinvointi on myös tavallisia arjen tekoja, esimerkiksi:

 • Kuuntelet lempimusiikkiasi. Muista lisätä musiikkitahto OmaKanta-palvelun hoitotahto-kohtaan.
 • Viet lähimmäisesi keikalle tai teatteriin, eli olet mahdollistajana heille, jotka sitä tarvitsevat.
 • Jaat sosiaalipalvelun ammattilaisena asiakkaalle Kaiku-kortin asiakkaalle, jonka avulla hän pääsee veloituksetta kulttuuritoiminnan pariin. Lue lisää täältä.
 • Koet kuvataidetta näyttelytiloissa tai Y-talossa

Kulttuurihyvinvoinnilla tarkoitetaan ihmisen yksilöllistä tai yhteisöllisesti jaettua kokemusta siitä, että kulttuuri ja taide lisäävät hyvinvointia tai ovat yhteydessä siihen.

 


Marja-Leena Mäkelä ja Tanja Huuskonen Vanharoosa-esityksessä (Kulttuurikollektiivi Silta, Seinäjoen kaupunginteatteri 2015). Kuva: Jukka Kontkanen.


Yhteistyöllä pilvilinnoista konkretiaan

Sanotaan, että “haaveilu ei maksa mitään”, mutta kun asiat sanotaan ääneen, ne voivat toisinaan muuttua myös todeksi. Ja toden totta! Tänä vuonna taiteilijaresidenssi mahdollistaa taiteen tekijöiden ja Mahdollisuuksien talon (M-talon) asiakkaiden kohtaamisen, yhteisen ja tuntemattoman vuorovaikutuksen käynnistymisen. Istutetaan siemen, jonka kasvua on mahdoton ennustaa. Istutetaan siemen, joka jättää jälkensä jokaiseen.

Liittyisitkö joukkoomme kulttuurihyvinvoinnin lähettiläänä? Ota yhteyttä allekirjoittaneisiin.

Hanna Hangasluoma
Kulttuuripäällikkö, Etelä-Pohjanmaan liitto
hanna.hangasluoma@etela.pohjanmaa.fi

Venla Korja
Läänintaiteilija, Taiteen edistämiskeskus
venla.korja@taike.fi

Tuula Peltoniemi
Asiantuntija, Tulevaisuuden sote-keskus -hanke,
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue
tuula.peltoniemi@hyvaep.fi

Kirjoitus on ensimmäinen osa kolmen blogikirjoituksen sarjasta, jossa tuodaan kulttuurihyvinvointia tutuksi.  Seuraavat osat julkaistaan 6.9. ja 1.11.

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Taisteletko jatkuvasti jonkin digihaasteen parissa viikoittain tai jopa päivittäin? Haluaisit oppia siitä selviytymään, mutta et tiedä miten. Vai opitko kenties juuri jonkin uuden tavan, miten jonkin digilaitteella tehtävän asian voisi tehdä helpommin? Jaoitko vinkkisi myös työkavereille tai muille tutuillesi? Huomasitko, että joku työkavereistasi, naapureistasi tai läheisistäsi tarvitsisi apua digiasioissa ja saattaisit osata auttaa? Rohkenitko auttaa?

Saatat jo opastaa työkavereita päätyösi ohessa, vapaa-ajalla naapuriasi tai muita tuttujasi käyttämään jotain tiettyä ohjelmaa tai vain hankkia hänelle uutta digiapua, kun et itse osaa auttaa. Myös tällaisessa tilanteessa tuet hänen digirohkeuttaan eli ottamaan uusia digiaskelia eteenpäin. Jokainen meistä on ollut ihan samassa tilanteessa ottaessaan ensiaskelia digimaailmassa.  Sitä ei tule kenenkään unohtaa.

Mitä digirohkeudella tarkoitetaan?

Digirohkeus on yksi tulevaisuuden tärkeistä digiosaamisen osa-alueista.

Koemme ensin arkuutta kohdatessamme itselle ennestään tuntemattoman digitaalisen laitteen, sovelluksen, päivittyneen palvelun tai näihin rinnastettavan asian. Muutumme digirohkeiksi, kun uteliaisuus ottaa vallan ja innostumme kokeilemaan. Tätä uskallusta edesauttavat meidän aiemmat kokemuksemme, miten asia silloin hoidettiin, millainen ympäröivä tilanne silloin oli tai sillä hetkellä on. Kohteella itsessään on myös iso vaikutus kokemaamme. Digirohkeina kykenemme nämä tunteet laittamaan sivuun ja uskaltaudumme kokeilemaan, vaikka olisimme kuinka epävarmoja tahansa ja meillä olisi pelkoja tai huolia onnistumisesta. Uskalluksen myötä meille avautuu uusi tie oppimisen polulle. Tiedostamme polulla eteen tulevat uhat, mutta opimme tapoja vältellä niitä. Digirohkeus auttaa meitä pysymään pelosta huolimatta mukana, vaikka maailma ympärillämme muuttuu jatkuvasti ja teknologinen kehitys sen myötä kiihtyy. Digirohkeus on uskallusta kokeilla ja ottaa käyttöön uusia tai päivittyneitä digitaalisia laitteita ja palveluita tai kehittyä niiden käytössä. Tulevaisuudessa kansalaisten digitaitojen eroja ei määritäkään vain se, minkälaiset digitaidot meillä on, vaan yhä enemmän se, minkälaiset valmiudet meillä on oppia uusia digitaitoja. Näistä valmiuksista ensimmäinen on uskallus yrittää ja kokeilla – digitaalinen rohkeus. Digirohkeudessa ei ole kyse siitä, ettei epävarmuutta, pelkoja tai huolia olisi. Digirohkeus on sitä, että ne kyetään lopulta voittamaan niin, että kokeilemiselle ja oppimiselle tarjoutuu tilaisuus. Digirohkea ihminen ymmärtää, että digilaitteet on tarkoitettu käytettäviksi ja niiden päämäärä on palvella ihmisiä heidän tavoitteissaan – ei toisin päin.

Digi- ja väestötietovirasto julkaisi viime joulukuussa Digitaito-raportin, jonka teemaksi muodostui digirohkeus. Lue lisää: https://dvv.fi/digiosaamisen-tilannekuva

Innostu auttamaan – vahvista digirohkeutta joko omaa tai toisen

Meistä jokainen on varmasti elämänsä aikana ollut tilanteessa, kun ei tiedä miten jollain digilaitteella edetä eteenpäin. Siinä hetkessä olemme tarvinneet digitukea joko lähipiiriltä, kollegalta, naapurilta tai digitukea tarjoavalta organisaatiolta. Olemme saattaneet saada opastusta myös digikursseilla. Kun puhutaan digituesta, digiopastamisesta tai digineuvonnasta, niin kyse on samasta asiasta. Digitukena toimivasta henkilöstä saatetaan käyttää myös nimeä digituen antaja tai digitukija.

Millaista digitukea on tarjolla?

Digituki voi olla lähitukea, etätukea tai koulutusta.

Lähituki on niin kuin nimikin sanoo, lähellä eli vierellä annettavaa opastamista.

Etätuesta on kyse silloin, kun ei olla samassa tilassa vaan matkan päässä. Digitukea voidaan antaa tällöin mm. puhelimitse, sähköpostitse tai videoyhteydellä.

Koulutuksia voidaan järjestää lähikoulutuksina, etäkoulutuksina tai näiden yhdistelmänä. Koulutuksista voidaan puhua myös silloin, kun henkilö opiskelee itsenäisesti jonkin opetusvideon pohjalta jotain uutta asiaa.

Virallisempi määritelmä digituesta löytyy Valtiovarainministeriön Digitalisaation edistämisohjelman 2020-2023 loppuarvioinnista:

Digituki on digitaalisen viranomaisasioinnin, palvelun ja älylaitteen käytön tukea, jonka tarkoituksena on auttaa asiakasta käyttämään älylaitteita ja asioimaan itsenäisesti ja turvallisesti sekä ymmärtämään yleisiä digitaalisten palvelujen periaatteita.

Kuka voi toimia digitukena?

Kuva Hublet-laitteista
Kuvan lähde: gethublet.com

Kuka tahansa voi ja kannattaa toimia digitukena toiselle henkilölle, koska se vahvistaa opastettavan digivalmiuksia ja -rohkeutta sekä digitukijan valmiuksia opastaa.

Digitukea antavat yleisimmin omat perheenjäsenet ja lähipiiri. Työssä käyvät saavat digitukea oman työyhteisönsä kautta työkavereiltaan. Julkisia digitukipalveluita tarjoavia tahoja ovat mm. kirjastojen antamat maksuttomat digineuvontapalvelut sekä erilaiset maksulliset digituet yrityksiltä tai muilta organisaatioilta.

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueella digitukea on saatavilla monista kirjastoista. Digituen lisäksi mm. Seinäjoen Apila-kirjastossa on kotiin saakka lainattavissa Hublet-tabletteja, joiden sisältö on suunnattu ikäihmisille.

Testaa oma digiprofiilisi

Jokaisella meistä on omanlaisensa polku digin parissa. Toiset liikkuvat siellä sujuvasti ja ennakkoluulottomasti, toiset ovat kokeilunhaluisempia, joillekin kauempaa katselu on ominaisempaa ja osa toimii vasta sitten, kun kokee saavansa siitä hyötyä.

Mikä näistä tuntuu tutuimmalta? Käy testaamassa: https://digiprofiili.dvv.fi

Digitukijan osaamismerkki

Kirjoittaja toimii Hyvinvoiva Etelä-Pohjanmaa -hankkeessa digiagenttina. Hän toimii digitukena järjestöille ja ammattilaisille. Hän on kutsuttaessa paikalla järjestöjen, hyvinvointialueen ym. tahojen järjestämissä asiakastilaisuuksissa ja
-tapahtumissa opastamassa alueen asukkaille hyvinvointialueen digipalveluita.

Päivi Kuoppamäki
Digiagentti, Hyvinvoiva Etelä-Pohjanmaa -hanke
paivi.kuoppamaki@hyvaep.fi

Joupin neuvola

Hallituskatu 20