Digipalveluiden kehittäminen

Sujuvaa asiointia digipalveluissa 

Jokaisella asukkaalla on oikeus asioida digitaalisesti hyvinvointialueen palveluissa sekä saada ajasta ja paikasta riippumatonta, oikea-aikaista ja laadukasta palvelua. Digiasiointi on turvallista ja helppoa. 

Sekä asukkaille että ammattilaisille otetaan käyttöön uusia digitaalisia palveluita. Digipalveluita käyttöönottamalla uudistetaan ja yhtenäistetään Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen palvelukokonaisuuksia ja -ketjuja. Digipalvelut toimivat nykyisten palveluiden rinnalla tilanteissa, joissa ei vaadita fyysistä kohtaamista. Digipalveluiden tarjonta vaihtelee palveluittain. Perinteiset palvelut säilyvät, ja jatkossakin voit asioida halutessasi esimerkiksi puhelimitse.  

Digipalveluita käyttöönotetaan ja laajennetaan asteittain Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueella. Kehittämistä tapahtuu sekä alueellisesti että kansallisesti. Etelä-Pohjanmaalla alueellisesti tarjottavia digitaalisia palveluita ovat muun muassa sosiaali- ja terveyspalveluiden chat-palvelu, sähköinen ajanvaraus, asiakaspalautejärjestelmä ja videovastaanotto. Kansalliset digitaaliset palvelut ovat palveluita, joita kehitetään koko Suomen laajuisesti. Kansallisella kehittämisellä turvataan, että ihmisillä on käytössä samat digitaaliset palvelut sosiaali- ja terveyspalveluiden asiointiin paikkakunnasta riippumatta. Kansallisia digipalveluita ovat muun muassa Omaolo ja sähköinen perhekeskus.  

 

Chat-palvelu 

Tavoite 

Matalan kynnyksen yhteydenottokanavien lisääminen ja palveluiden saatavuuden parantuminen.  

Mitä 

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen chat-palvelu muodostuu virtuaaliassistentti Konstista sekä ammattilaischatista, jossa asukkaalla on mahdollista asioida sosiaali- tai terveyspalveluiden ammattilaisen kanssa. 

Virtuaaliassistentti eli chatbot Konsti palvelee hyvaep.fi-verkkosivustolla antaen yleisneuvontaa ja palveluihin ohjausta 24/7. Konstin tarjoama tieto on ammattilaisten kouluttamaa, luotettavaa tietoa sosiaali- ja terveyspalveluista. Mikäli tilanne vaatii ammattilaisen arviota, asukas voi jatkossa ohjautua asioimaan sosiaali- tai terveyspalveluiden ammattilaisen kanssa chatin välityksellä. 

Miten 

Virtuaaliassistentti Konstin tietämystä on tuotettu moniammatillisessa bottikuiskaajien verkostossa. Konstilla on laaja osaaminen sote-palveluista. Se palvelee kaikkia hyvinvointialueen asukkaita. Konstin tietoja päivitetään jatkuvasti ammattilaisten toimesta käytyjä keskusteluja analysoimalla sekä asiakasohjauksesta nousseiden teemojen perusteella. 

Asiakkaan ja ammattilaisen välistä chat-palvelua on kehitetty ammattilaisten kanssa yhteistyössä. Ammattilaisia on osallistettu chat-palvelun kehittämiseen työpajamenetelmää käyttäen. Työpajan tuloksia on hyödynnetty chat-palvelun toiminnan kuvaamisessa ja toteutuksessa.  

Miksi 

Virtuaaliassistentti Konsti toimii asukkaille matalankynnyksen nimettömänä asiointikanavana, jolloin haastaviin elämäntilanteisiin on helppo ja nopea hakea ohjausta ennen kuin ongelmat kasaantuvat. Konstin avulla asiakkaita ohjataan omahoitoon ja itseasiointiin sekä kannustetaan terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen hyödyntäen mm. kansallisia digipalveluita. Konsti voi tarvittaessa ohjata asiakkaan asioimaan myös ammattilaisen kanssa chatin välityksellä. 

Chat-palvelun avulla pyritään vähentämään puhelinpalvelun kautta tulevia yhteydenottoja ja parantamaan palveluiden saatavuutta. Paikasta riippumaton ammattilaischat tarjoaa matalan kynnyksen neuvontaa myös silloin, kun välimatka on pitkä. Chatin kautta on mahdollista hoitaa arkaluontoisiakin asioita ammattilaisen kanssa huomiota herättämättä, vaikka junamatkalla tai kahvilassa.  

Videoyhteys mahdollistaa asian hoitamisen etäyhteyden välityksellä loppuun saakka silloin, kun tilanne ei vaadi fyysistä tutkimusta tai hoitoa. Chat-palvelu toimii myös yhteydenottokeinona asukkaille, joille puhelimitse asiointi ei ole mahdollista (kuulo- ja/tai puhevammaiset).  

 

Lisätietoja: 

Elina Nummikoski  

Hyvinvoiva Etelä-Pohjanmaa -hanke  

elina.nummikoski@hyvaep.fi 

Puh. 050 474 2476 

 

Omaolo  

Tavoite 

Matalan kynnyksen yhteydenottokanavien lisääminen, palveluiden saatavuuden paraneminen. 

Mitä 

Omaolopalvelu tarjoaa asiakkaalle mahdollisuuden asioida silloin, kun tilanne on ajankohtainen, vuorokauden ajasta ja paikasta riippumatta. Voit asioida silloin, kun se sinulle parhaiten sopii. Omaolon avulla voidaan parantaa palveluiden saatavuutta ja madaltaa kynnystä ottaa yhteyttä. Omaolon avulla voidaan vahvistaa asiakkaan roolia oman terveytensä asiantuntijana. Palveluketjuja kehittämällä asiointi on sujuvaa ja asiakas saa tarvitsemansa palvelun oikeasta paikasta, oikeaan aikaan.  

Miten 

  • Ajanvarausintegraatioita toteuttamalla 
  • Ottamalla käyttöön Omaolo-palvelun tuottamat palvelut laajasti 
  • Palvelukokonaisuuksien ja -ketjujen yhtenäistäminen 

Miksi 

Uudistamalla palvelukokonaisuuksia ja -ketjuja voidaan tarjota laadukasta ja tasavertaista palvelua alueen asukkaille sekä hallita kustannusten nousua.  

Lisätietoja 

Elina Nummikoski  

Hyvinvoiva Etelä-Pohjanmaa -hanke  

elina.nummikoski@hyvaep.fi 

Puh. 050 474 2476 

 

 

Sähköinen terveystarkastus  

Tavoite 

Sairauksien ennaltaehkäisy, hyvinvoinnin edistäminen, palveluiden saatavuuden paraneminen, tehokkaampaa elintapaohjausta HYTE-palveluita hyödyntämällä. 

Mitä 

Koronapandemiasta johtuen terveystarkastusten toteuttaminen jäänyt vähäiseksi viime vuosina. FinSote (2020) tutkimuksen mukaan Etelä-Pohjanmaan alueella esiintyy pitkäaikaissairauksia valtakunnan tasoa enemmän kaikissa ikäryhmissä. Etelä-Pohjalaiset myös kokivat terveytensä huonommaksi sekä työkykynsä heikentyneeksi kuin valtakunnallinen keskiarvo. Ylipainoisten osuus on valtakunnallista tasoa korkeampi, kun taas vastaavasti terveysliikuntasuositusten saavuttavien määrä Etelä-Pohjanmaalla on valtakunnallista tasoa alhaisempi. Monet tekijät kuten tupakointi, epäterveellinen ruokavalio, ylipaino sekä vähäinen liikunta altistavat pitkäaikaissairauksille kuten sydän- ja verisuonitaudeille ja diabetekselle. Terveellisillä elämäntavoilla voidaan ehkäistä suurin osa työikäisten kroonisista sairauksista.  

Miten 

Sähköisen terveystarkastuksen avulla asukkaat voivat itse arvioida omaa terveydentilaansa ja saada elintapoihin liittyen ohjausta ja neuvontaa. Hyvinvointivalmennukset tukevat elämäntapojen muutosta ja edistävät hyvinvointia.  Tarvittaessa voidaan puuttua varhaisessa vaiheessa myös ammattilaisten toimesta hyvinvointia uhkaaviin tekijöihin. Sähköisen terveystarkastuksen toimintamallin avulla asukkaat ohjautuvat oikeaan palveluun, oikeaan aikaan. Sähköisen terveystarkastuksen toimintamallissa hyödynnetään Omaolo.fi palveluita. 

Miksi 

Varhaisella puuttumisella sekä tehokkaalla ja motivoivalla elintapaohjauksella voidaan vaikuttaa sairauden etenemiseen ja parhaassa tapauksessa estää sairauden puhkeaminen. Sähköisen terveystarkastuksen toimintamallin avulla pyritään tunnistamaan asiakasryhmiä, jotka eivät muutoin välttämättä riittävän varhaisessa vaiheessa päätyisi elintapaohjauksen piiriin. Toimintamallin avulla asiakas ohjautuu oikeaan palveluun, oikeaan aikaan. Sähköisen terveystarkastuksen toimintamalli myös yhtenäistää alueellisia toimintatapoja ja parantaa näin palveluiden tasalaatuisuutta hyvinvointialueella. 

 Lisätietoja 

Elina Nummikoski  

Hyvinvoiva Etelä-Pohjanmaa -hanke  

elina.nummikoski@hyvaep.fi 

Puh. 050 474 2476 

 

Sähköinen ajanvaraus

Tavoite 

Palveluiden saatavuuden vahvistaminen helposti, kynnyksettömästi ja monikanavaisesti.  

 

Mitä 

 

Sähköisen ajanvarauksen avulla asukas voi itse varata, siirtää tai perua ajan sähköisesti vuorokauden ajasta riippumatta. Lisäksi asukas saa tekstiviestimuistutuksen lähestyvästä ajanvarauksesta.  

 

Miten 

 

Sähköinen ajanvaraus on käytössä vaihtelevasti eri palveluissa. Sähköisen ajanvarauksen käytön laajentamista sosiaali- ja terveyspalveluihin toteutetaan vaiheittain. Tavoitteena on, että sähköinen ajanvaraus otetaan käyttöön kaikissa Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen palveluissa, joissa ei tarvita hoidon- tai palvelutarpeen arviota.  

 

Miksi 

 

Yhtenäinen sähköinen ajanvarausjärjestelmä varmistaa yhdenmukaiset ja yhdenvertaiset asiointipalvelut alueen asukkaille. Yhdenmukaiset käytännöt tulevat lisäksi helpottamaan ja sujuvoittamaan ammattilaisten työtä. 

 

Lisätietoja  

 

Sanna Tikka 

Hyvinvoiva Etelä-Pohjanmaa –hanke 

sanna.tikka@hyvaep.fi