Vaativan kuntoutuksen osasto

Vaativan kuntoutuksen osasto

Vaativan kuntoutuksen osastolla tarjotaan laadukasta ja vaikuttavaa moniammatillista erityistason kuntoutusta sekä hoitoa.

Suurimman kuntoutujaryhmän muodostavat aivoverenkiertohäiriön sairastaneet kuntoutujat. Muita kuntoutujaryhmiä ovat mm. suuremmista tapaturmista toipuvat monivammakuntoutujat, aivovamman tai selkäydinvamman saaneet kuntoutujat, sekä alaraaja-amputaation jälkeen kuntoutukseen tulevat. Kuntoutujat ovat 15 ikävuodesta ylöspäin. Kuntoutujat tulevat osastolle suoraan keskussairaalan muilta osastoilta tai lähetteellä terveyskeskuksista, kotoa ja muista hoitolaitoksista.

Jokaisen kuntoutujan kohdalla arvioidaan yksilölliset kuntoutustarpeet ja kuntoutumisen tavoitteet, jotka vaihtelevat merkittävästi kuntoutujan toimintakyvyn haasteista riippuen. Usein laajempana tavoitteena on toimintakyvyn saavuttaminen, jolla kuntoutuja pärjää omassa arkiympäristössään itsenäisesti tai sopivin avustusjärjestelyin ja apuvälinein. Tämän mahdollistamiseksi saatetaan tavoitella esimerkiksi itsenäistä liikkumista apuvälinein kävellen, pyörätuolin hallintaa ja siihen liittyvät siirtymiset tai vaikka arkikommunikointiin riittävän puhe- ja kommunikointikyvyn saavuttaminen. Tavoitteena voi myös olla palaaminen muutoinkin arkeen: takaisin kouluun tai työelämään.

Osasto toimii ympärivuorokautisesti ja kuntoutuksesta vastaa hyvin moniammatillinen tiimi, johon kuuluu kiinteästi lääkäreitä, sairaanhoitajia, lähi-, perus- ja mielenterveyshoitajia, kuntoutusohjaaja, sosiaalityöntekijä, puheterapeutteja, neuropsykologeja, fysioterapeutteja, toimintaterapeutteja, musiikkiterapeutti, ravitsemusterapeutti, sairaalahuoltajat ja osastonsihteeri. Tarvittaessa myös muut erityistyöntekijät ovat kuntoutumisen tukena. Kokemusasiantuntijoilla ja Olkatoiminnalla on myös olennainen osa moniammatillisessa vaativassa kuntoutuksessa.

Moniammatillisen kuntoutuksen tulokset ovat vaikuttavia ja kuntoutus oikea-aikaisena ja tehokkaasti toteutettuna myös erittäin kustannusvaikuttavaa.

  • Moniammatillisen tiimin keinoin pyritään auttamaan kuntoutujaa tunnistamaan realistiset tavoitteet ja sen saavuttamiseen tarvittavat asiat ja toimenpiteet.
  • Asiantuntijat mahdollistavat oikein toteutetun harjoittelun ja toimintamallien muutokset, kannattelevat kuntoutujan motivaatiota ja sitoutumista sekä varmistavat sujuvan kuntoutumisprosessin eri toimijoiden välillä.
  • Jokaisella kuntoutujalla on yksilöllisesti suunniteltu viikko-ohjelma ” kunnonlukkari”
  • Tuetaan kuntoutujan omia voimavaroja, aktiivista osallistumista päivittäisiin toimiin ja olemaan aktiivinen osallistuja omassa kuntoutumisessa.
  • Kuntoutusjakson päättyessä tehdään jatkokuntoutussuunnitelma ja -suositukset kuntoutumisen jatkumiseksi ja kotona selviytymisen tukemiseksi.

Toimintakykyä ja sen edistymistä arvioidaan kansainvälisesti käytetyllä itsenäisen toimintakyvyn mittarilla (Functional Independenca Measure, FIM) kuntoutusjakson alussa ja sen päättyessä. FIM-mittarin ohella käytetään erittäin monipuolisesti hoitotyön ja eri erityistyöntekijöiden mittareita: puheterapian testejä, neuropsykologisia testejä sekä fysioterapian ja toimintaterapian arviointimenetelmiä.

Yhteystiedot

Toimipisteet

Puhelinnumerot

Vaativan kuntoutuksen osasto

Kuntoutujien hoitoon ja vointiin liittyvät asiat kuntoutusosaston hoitajille.
Ajanvaraukseen liittyvät asiat kuntoutusosaston sihteerille.

Puhelin

Soittoajat

Vaativan kuntoutuksen osasto

Aina auki (24/7)