Kolme aikuista istuvat pöydän äärellä, kirjoittavat ja keskustelevat.

Aikuissosiaalityö ja sosiaaliohjaus

Aikuissosiaalityö ja -ohjaus

Aikuissosiaalityön tavoitteena on sujuvan arjen ja osallisuuden mahdollistaminen kaikille.  Tuen tarpeesi voivat liittyä äkilliseen elämäntilanteen muutokseen tai pitempiaikaisesti haastavan tilanteen ratkaisemiseen.

Aikuissosiaalityö tukee ja ratkaisee kanssasi esimerkiksi toimeentuloon, asumiseen, työhön, yhteiskunnalliseen osallisuuteen, opiskeluun, ihmissuhteisiin, kotoutumiseen, terveyteen, elämänhallintaan ja toimintakykyyn liittyviä asioita.

Palvelutarpeen arvioinnissa kartoitetaan elämäntilannettasi ja arvioidaan yhdessä tuen tarvettasi.  Selvitämme keskustellen tilanteeseesi sopivia tuen tarpeen muotoja ja palveluja.  Halutessasi ottaa läheisesi mukaan arviointiin. Asiakassuunnitelmaan kirjataan tarvitsemasi palvelut.

Aikuissosiaalityön ja -ohjauksen kautta järjestetään erilaisia palveluja tilanteesi ratkaisemiseksi ja koordinoidaan erilaisia tukimuotoja, sekä seurataan ja arvioidaan tilanteesi kehittymistä. Työskentelemme yhdessä asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Toimeentuloon ja talouden haasteisiin liittyviin kysymyksiin haemme vastauksia taloussosiaalityön keinoin, kun taas asumissosiaalityöhön liittyvät palvelut tukevat kotona tai kodinomaisissa olosuhteissa asumista.

Hakeutuaksesi työikäisten palveluihin voit soittaa puhelinaikana sote-keskuksesi työikäisten asiakasohjaukseen tai sosiaalityöntekijään/-ohjaajaan. Vaihtoehtoisesti voit kiireettömässä asiassa jättää itsestäsi tai läheisesi luvalla hänestä sähköisen yhteydenottopyynnön.

Mikäli olet huolissasi täysi-ikäisestä henkilön hyvinvoinnista ja arvioit ettei hän itse pysty vastaamaan huolenpidostaan, terveydestään tai turvallisuudestaan, voit tehdä ilmoituksen sosiaalihuollon tarpeessa olevasta henkilöstä (ns. huoli-ilmoitus) sähköisenä tai tulostettavalla lomakkeella. Tulostettavan lomakkeen voit palauttaa alueesi aikuissosiaalityön toimipaikkaan.

Taloussosiaalityö on talouteen, sen hallintaan ja toimeentuloon liittyvä sosiaalityön osa, jonka tavoitteena on asiakkaan taloudellisen toimintakykyisyyden vahvistaminen. Taloussosiaalityötä toteutetaan suunnitelmallisesti talousohjauksena, moniammatillisessa talousneuvola -palvelussa, toimeentulotuen ja välitystilipalvelun avulla tai sosiaalisen luototuksen kautta.

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Työ on aikuisen ihmisen oikeus. Työ mahdollistaa elintason, itsensä toteuttamisen ja yhteisöllisyyden. Kaikilla tulisi olla oikeus osallistua työelämään kykyjensä ja kuntonsa mukaisesti.

Työllistymistä edistävä sosiaalityö tähtää mahdollisuuksien luomiseen heikossa työmarkkina-asemassa oleville. Pitkittynyt työttömyys ja osatyökykyisyys saattavat tarvita erityisiä tukimuotoja, jotta työllistyminen tai paluu työelämään onnistuu.

Sosiaalityö ja -ohjaus on muiden työllistymistä tukevien toimijoiden (te-palvelut ja kunnat) kumppani. Sillä on lakisääteinen tehtävä olla mukana aktivointisuunnitelmien ja Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) työllistymissuunnitelman laadinnassa. Sosiaalihuollon  palveluina voidaan järjestää muun muassa työtoimintaa, sosiaalista kuntoutusta tai työhönvalmennusta. 

Sosiaalityö ja -ohjaus pyrkii vahvistamaan myös muiden kuin työttömien mahdollisuuksia osallistua toimintaan ja työelämään. Työtoimintaa voidaan myös järjestää tukemaan pitkäaikaissairaan kuntoutumista työkykyiseksi ja mahdollistaa siten aktiivinen osallistuminen yhteiskunnalliseen toimintaan.

Lisää palveluista: Työllistymistä ja osallisuutta edistävät palvelut

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Asumissosiaalityön tavoitteena on mahdollistaa itsenäinen asuminen. Palvelua järjestetään asiakkaille, jotka tarvitsevat erityistä tukea asumisensa järjestämiseksi ja asumisen ylläpitämiseksi.  Asumissosiaalityössä järjestetään palveluja asunnottomuuden ehkäisemiseksi, tilapäisen asumisen tarpeisiin, kotona asumisen tukemiseksi ja palveluasumisen tarpeeseen.

 • Asunnottomuustyö
 • Asumisneuvonta
 • Tilapäinen asuminen
 • Tuettu asuminen
 • Yhteisöllinen asuminen
 • Ympärivuorokautinen asuminen

Lisää palveluista: Työikäisten kotona asumisen tuki ja asumispalvelut

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Sairaus, vamma tai lapsen syntymä voi vaikuttaa monella tavalla arkeen ja elämäntilanteeseesi kuten ihmissuhteisiin, asumiseen, työ- ja toimintakykyyn, toimeentuloon tai taloudelliseen tilanteeseen. Terveydenhuollon sosiaalityö turvaa arkielämän jatkuvuutta osallistumalla potilaan kokonaisvaltaisen hoidon ja kuntoutuksen suunnitteluun.

Jokaiselle osastolle ja poliklinikalle on nimetty sosiaalityöntekijä tai -ohjaaja, jonka kanssa voit keskustella muuttuneesta elämäntilanteestasi, jäsentää elämäntilannetta terveydellisten muutosten ja arkielämän yhteensovittamisessa hyödyntäen sosiaalityön asiantuntemusta ja kokemusta, etsiä keinoja ja ratkaisuja arjessa selviytymiseen ja jaksamiseen sekä keskustella tarkoituksenmukaisista palveluista

Sosiaalityöntekijä antaa psykososiaalista tukea, osallistuu työ- ja toimintakyvyn arviointiin sekä kuntoutuksen suunnitteluun, osallistuu kotiutuksen suunnitteluun, arvioi potilaslähtöisesti sosiaaliturvaetuuksien ja palveluiden tarvetta sekä avustaa niitä vireille, tekee yhteistyötä läheisten kanssa,  hyödyntää laajoja viranomais- ja yhteistyöverkostoja palveluiden saamiseksi sekä toimii asiantuntijana moniammatillisissa työryhmissä ja verkostoissa.

Terveydenhuollossa tavoitat sosiaalityöntekijän arkipäivisin virka-aikana. Palvelut ovat maksuttomia.

Voit ottaa yhteyttä sosiaalityöntekijään henkilökunnan välityksellä tai suoraan hyvinvointialueen puhelinvaihteen kautta (06 415 4111)

 

Yhteystiedot

Seinäjoen keskussairaala, E-osa, 2. kerros Kartta

 

Vastuuyksikköjohtaja/johtava sosiaalityöntekijä

Tarja Seppälä

050 474 4414

tarja.k.seppala@hyvaep.fi

 

Toimistosihteeri

06 415 4593

06 415 5535 (faksi)

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Maahanmuuttajana voit saada neuvontaa ja ohjausta palveluihin, talouteen ja toimeentuloon sekä arkeen liittyvissä asioissa. Mikäli tarvitset alkukartoituksen tai kotoutumissuunnitelman, tulee sinun ottaa yhteyttä oman kotikuntasi viranomaiseen tai TE-palveluihin.

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Nuorten parissa tehtävä sosiaalityö on yleistä sosiaalityötä. Nuoret ja nuoret aikuiset ovat kuitenkin kohderyhmänä haluttu nostaa erityiseksi työorientaation kohteeksi. Nuoruus on herkkä elämänvaihe, jossa tuen tarve voi olla hyvinkin suuri. Nuorten parissa tehtävässä sosiaalityössä korostuvat talouteen, asumiseen, mielenterveyteen ja päihteisiin liittyvät haasteet sekä opiskeluun ja työhön hakeutumiseen liittyvät kysymykset. Sosiaalityössä tehdään laajasti yhteistyötä eri tahojen kanssa, kuten kuntien nuorisotyö, Ohjaamot, etsivä nuorisotyö, nuorten työpajat ja Kelan kuntoutuspalvelut.

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Vanhussosiaalityö eli gerontologinen sosiaalityö on sosiaalityötä yli 65-vuotiaiden asiakkaiden kanssa, jotka tarvitsevat erityistä tukea  esimerkiksi sosiaalisten ja taloudellisten asioidensa selvittelemiseen ja hoitamiseen tai palvelujen järjestämiseen ja joille yleiset ikäihmisten palvelut eivät ole riittävä palvelumuoto.

Ikäihmisten osalta palvelut käynnistyvät yleensä yhteydenotolla ikäihmisten asiakasohjaukseen. Sosiaalityö tulee mukaan tilanteissa, joissa tarvitaan monialaista ja sosiaalisista ongelmista lähtevää selvittelyä. Sosiaalityöntekijä arvio ikääntyneiden asiakkaiden sosiaalista ja taloudellista tilannetta ja tekee tiivistä yhteistyötä hänen verkostojensa kanssa.

 

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Yhteystiedot

Puhelinnumerot

Sosiaalisen luototuksen neuvonta

Sosiaalisen luototuksen tarkoituksena on ehkäistä taloudellista syrjäytymistä ja ylivelkaantumista sekä edistää ihmisen itsenäistä suoriutumista.

Puhelin

Soittoajat

ma 09:00-10:00
ti 09:00-10:00
ke 09:00-10:00
to 09:00-10:00

Sähköinen asiointi

Voit tehdä sähköisesti ilmoituksen sosiaalihuollon tarpeessa olevasta henkilöstä Omapalvelun kautta.

Ilmoitus sosiaalihuollon tarpeesta sähköisesti (Omapalvelu)

Toimipisteet

Puhelinnumerot

Aikuissosiaalityö ja -ohjaus, Alajärvi, Vimpeli ja Lappajärvi

Aikuissosiaalityö ja -ohjaus tukee ja ratkaisee yhdessä asiakkaan kanssa arjen ja osattomuuden haasteita

Puhelin

Soittoajat

Puhelinaika

ma 09:00-10:00
ti 09:00-10:00
ke 09:00-10:00
to 09:00-10:00
pe 09:00-10:00

Sähköinen asiointi

Chat-palvelu, aikuissosiaalityön ohjaus ja neuvonta (OmaEP digipalvelu)

Chat-palvelu, aikuissosiaalityön ohjaus ja neuvonta

Voit tehdä sähköisesti täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotukihakemuksen Omapalvelussa.

Sähköinen täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotukihakemus (Omapalvelu)

Voit ottaa yhteyttä sähköisesti sosiaalihuollosta vastaavaan viranomaiseen.

Sähköinen yhteydenotto sosiaalihuollosta vastaavaan viranomaiseen (Omapalvelu)

Toimipisteet

Puhelinnumerot

Aikuissosiaalityö ja -ohjaus, Alavus

Aikuissosiaalityö ja -ohjaus tukee ja ratkaisee yhdessä asiakkaan kanssa arjen ja osattomuuden haasteita

Puhelin

Soittoajat

ma 09:00-10:00
ti 09:00-10:00
ke 09:00-10:00
to 09:00-10:00
pe 09:00-10:00

Sähköinen asiointi

Voit tehdä sähköisesti täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotukihakemuksen Omapalvelussa.

Sähköinen täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotukihakemus (Omapalvelu)

Voit ottaa yhteyttä sähköisesti sosiaalihuollosta vastaavaan viranomaiseen.

Sähköinen yhteydenotto sosiaalihuollosta vastaavaan viranomaiseen (Omapalvelu)

Toimipisteet

Puhelinnumerot

Aikuissosiaalityö ja -ohjaus, Kauhava ja Evijärvi

Aikuissosiaalityö ja -ohjaus tukee ja ratkaisee yhdessä asiakkaan kanssa arjen ja osattomuuden haasteita.

Puhelin

Soittoajat

Puhelinaika

ma 09:00-11:00
ti 09:00-11:00
ke 09:00-11:00
to 09:00-11:00

Sähköinen asiointi

Chat-palvelu, aikuissosiaalityön ohjaus ja neuvonta (OmaEP digipalvelu)

Chat-palvelu, aikuissosiaalityön ohjaus ja neuvonta

Voit tehdä sähköisesti täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotukihakemuksen Omapalvelussa.

Sähköinen täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotukihakemus (Omapalvelu)

Voit ottaa yhteyttä sähköisesti sosiaalihuollosta vastaavaan viranomaiseen.

Sähköinen yhteydenotto sosiaalihuollosta vastaavaan viranomaiseen (Omapalvelu)

Toimipisteet

Puhelinnumerot

Aikuissosiaalityö ja -ohjaus, Eteläinen alue Kurikka, Ilmajoki, Kauhajoki, Karijoki, Isojoki, Teuva

Aikuissosiaalityön yhteystiedot

Puhelin

 • Asiakasohjaus, keskitetty ajanvaraus, neuvonta ja päivystys ma-to kello 12-13
  +358 406367999
 • Sosiaaliohjaus nuorten aikuisten parissa, alle 30v TYP-työ, aktivointityö, kuntouttava työtoiminta, toimeentulotukityö, taloussosiaalityö
  +358 406367423
 • Yli 30v sosiaalityö,<br>mielenterveyskuntoutujien parissa tehtävä sosiaalityö, erityisen tuen tarpeessa olevat henkilöt
  +358 406367404
 • Jalasjärvi + Ilmajoki / TYP-työ, aktivointityö, kuntouttava työtoiminta
  +358 444525514
 • Ilmajoki / toimistosihteeri
  +358 406367401

Soittoajat

Puhelinaika sosiaalityöntekijälle ja -ohjaajalle ma-to 12-13

ma 12:00-13:00
ti 12:00-13:00
ke 12:00-13:00
to 12:00-13:00

Sähköinen asiointi

Chat-palvelu, aikuissosiaalityön ohjaus ja neuvonta (OmaEP digipalvelu)

Chat-palvelu, aikuissosiaalityön ohjaus ja neuvonta

Voit tehdä sähköisesti täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotukihakemuksen Omapalvelussa.

Sähköinen täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotukihakemus (Omapalvelu)

Voit ottaa yhteyttä sähköisesti sosiaalihuollosta vastaavaan viranomaiseen.

Sähköinen yhteydenotto sosiaalihuollosta vastaavaan viranomaiseen (Omapalvelu)

Toimipisteet

Puhelinnumerot

Aikuissosiaalityö ja -ohjaus, Isojoki, Karijoki, Kauhajoki ja Teuva

Aikuissosiaalityön yhteystiedot

Puhelin

Soittoajat

Puhelinaika ma-to 9-11. Perjantaisin suljettu.

ma 09:00-11:00
ti 09:00-11:00
ke 09:00-11:00
to 09:00-11:00

Sähköinen asiointi

Chat-palvelu, aikuissosiaalityön ohjaus ja neuvonta (OmaEP digipalvelu)

Chat-palvelu, aikuissosiaalityön ohjaus ja neuvonta

Voit tehdä sähköisesti täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotukihakemuksen Omapalvelussa.

Sähköinen täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotukihakemus (Omapalvelu)

Voit ottaa yhteyttä sähköisesti sosiaalihuollosta vastaavaan viranomaiseen.

Sähköinen yhteydenotto sosiaalihuollosta vastaavaan viranomaiseen (Omapalvelu)

Toimipisteet

Sosiaalipalvelut, Seinäjoki
Alvar Aallon katu 9 C
Sosiaalipalvelut, Isokyrö
Pohjankyröntie 136

Puhelinnumerot

Aikuissosiaalityö ja -ohjaus, Isokyrö

Aikuissosiaalityö ja -ohjaus tukee ja ratkaisee yhdessä asiakkaan kanssa arjen haasteita. Noudatathan puhelinaikoja. Ei asiointia tekstiviestein.

Puhelin

Soittoajat

Puhelinaika

ma 09:00-11:00
ti 09:00-11:00
ke 09:00-11:00
to 09:00-11:00

Sähköinen asiointi

Chat-palvelu, aikuissosiaalityön ohjaus ja neuvonta (OmaEP digipalvelu)

Chat-palvelu, aikuissosiaalityön ohjaus ja neuvonta

Voit tehdä sähköisesti täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotukihakemuksen Omapalvelussa.

Sähköinen täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotukihakemus (Omapalvelu)

Voit ottaa yhteyttä sähköisesti sosiaalihuollosta vastaavaan viranomaiseen.

Sähköinen yhteydenotto sosiaalihuollosta vastaavaan viranomaiseen (Omapalvelu)

Toimipisteet

Puhelinnumerot

Aikuissosiaalityö ja -ohjaus, Isojoki, Karijoki, Kauhajoki ja Teuva

Aikuissosiaalityön yhteystiedot

Puhelin

Soittoajat

Puhelinaika ma-to 9-11. Perjantaisin suljettu.

ma 09:00-11:00
ti 09:00-11:00
ke 09:00-11:00
to 09:00-11:00

Sähköinen asiointi

Chat-palvelu, aikuissosiaalityön ohjaus ja neuvonta (OmaEP digipalvelu)

Chat-palvelu, aikuissosiaalityön ohjaus ja neuvonta

Voit tehdä sähköisesti täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotukihakemuksen Omapalvelussa.

Sähköinen täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotukihakemus (Omapalvelu)

Voit ottaa yhteyttä sähköisesti sosiaalihuollosta vastaavaan viranomaiseen.

Sähköinen yhteydenotto sosiaalihuollosta vastaavaan viranomaiseen (Omapalvelu)

Toimipisteet

Puhelinnumerot

Aikuissosiaalityö ja -ohjaus, Isojoki, Karijoki, Kauhajoki ja Teuva

Aikuissosiaalityön yhteystiedot

Puhelin

Soittoajat

Puhelinaika ma-to 9-11. Perjantaisin suljettu.

ma 09:00-11:00
ti 09:00-11:00
ke 09:00-11:00
to 09:00-11:00

Sähköinen asiointi

Chat-palvelu, aikuissosiaalityön ohjaus ja neuvonta (OmaEP digipalvelu)

Chat-palvelu, aikuissosiaalityön ohjaus ja neuvonta

Voit tehdä sähköisesti täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotukihakemuksen Omapalvelussa.

Sähköinen täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotukihakemus (Omapalvelu)

Voit ottaa yhteyttä sähköisesti sosiaalihuollosta vastaavaan viranomaiseen.

Sähköinen yhteydenotto sosiaalihuollosta vastaavaan viranomaiseen (Omapalvelu)

Toimipisteet

Puhelinnumerot

Aikuissosiaalityö ja -ohjaus, Kauhava ja Evijärvi

Aikuissosiaalityö ja -ohjaus tukee ja ratkaisee yhdessä asiakkaan kanssa arjen ja osattomuuden haasteita.

Puhelin

Soittoajat

Puhelinaika

ma 09:00-11:00
ti 09:00-11:00
ke 09:00-11:00
to 09:00-11:00

Sähköinen asiointi

Chat-palvelu, aikuissosiaalityön ohjaus ja neuvonta (OmaEP digipalvelu)

Chat-palvelu, aikuissosiaalityön ohjaus ja neuvonta

Voit tehdä sähköisesti täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotukihakemuksen Omapalvelussa.

Sähköinen täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotukihakemus (Omapalvelu)

Voit ottaa yhteyttä sähköisesti sosiaalihuollosta vastaavaan viranomaiseen.

Sähköinen yhteydenotto sosiaalihuollosta vastaavaan viranomaiseen (Omapalvelu)

Toimipisteet

Puhelinnumerot

Aikuissosiaalityö ja -ohjaus, Kuortane ja Soini

Kuortaneen ja Soinin aikuissosiaalityön yhteystiedot

Puhelin

Soittoajat

ma 09:00-10:00
ti 09:00-10:00
ke 09:00-10:00
to 09:00-10:00
pe 09:00-10:00

Aikuissosiaalityö ja -ohjaus, Alavus

Aikuissosiaalityö ja -ohjaus tukee ja ratkaisee yhdessä asiakkaan kanssa arjen ja osattomuuden haasteita

Puhelin

Soittoajat

ma 09:00-10:00
ti 09:00-10:00
ke 09:00-10:00
to 09:00-10:00
pe 09:00-10:00

Sähköinen asiointi

Voit tehdä sähköisesti täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotukihakemuksen Omapalvelussa.

Sähköinen täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotukihakemus (Omapalvelu)

Voit ottaa yhteyttä sähköisesti sosiaalihuollosta vastaavaan viranomaiseen.

Sähköinen yhteydenotto sosiaalihuollosta vastaavaan viranomaiseen (Omapalvelu)

Toimipisteet

Puhelinnumerot

Kurikan aikuissosiaalityön yhteystiedot

Asiakasohjaus, keskitetty ajanvaraus, neuvonta ja päivystys

Puhelin

Sähköinen asiointi

Chat-palvelu, aikuissosiaalityön ohjaus ja neuvonta (OmaEP digipalvelu)

Chat-palvelu, aikuissosiaalityön ohjaus ja neuvonta

Voit tehdä sähköisesti täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotukihakemuksen Omapalvelussa.

Sähköinen täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotukihakemus (Omapalvelu)

Voit ottaa yhteyttä sähköisesti sosiaalihuollosta vastaavaan viranomaiseen.

Sähköinen yhteydenotto sosiaalihuollosta vastaavaan viranomaiseen (Omapalvelu)

Toimipisteet

Puhelinnumerot

Aikuissosiaalityö ja -ohjaus, Alajärvi, Vimpeli ja Lappajärvi

Aikuissosiaalityö ja -ohjaus tukee ja ratkaisee yhdessä asiakkaan kanssa arjen ja osattomuuden haasteita

Puhelin

Soittoajat

Puhelinaika

ma 09:00-10:00
ti 09:00-10:00
ke 09:00-10:00
to 09:00-10:00
pe 09:00-10:00

Sähköinen asiointi

Chat-palvelu, aikuissosiaalityön ohjaus ja neuvonta (OmaEP digipalvelu)

Chat-palvelu, aikuissosiaalityön ohjaus ja neuvonta

Voit tehdä sähköisesti täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotukihakemuksen Omapalvelussa.

Sähköinen täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotukihakemus (Omapalvelu)

Voit ottaa yhteyttä sähköisesti sosiaalihuollosta vastaavaan viranomaiseen.

Sähköinen yhteydenotto sosiaalihuollosta vastaavaan viranomaiseen (Omapalvelu)

Toimipisteet

Puhelinnumerot

Aikuissosiaalityö ja -ohjaus, Lapua

Aikuissosiaalityö ja -ohjaus tukee ja ratkaisee yhdessä asiakkaan kanssa arjen haasteita. Puhelinaika arkisin klo 9-10.

Puhelin

Soittoajat

ma 09:00-10:00
ti 09:00-10:00
ke 09:00-10:00
to 09:00-10:00
pe 09:00-10:00

Työikäisten palvelut, Lapua

Työllistymistä tukevien palveluiden yhteystiedot.

Puhelin

Soittoajat

ma 09:00-15:00
ti 09:00-15:00
ke 09:00-15:00
to 09:00-15:00
pe 09:00-13:00

Sosiaalipalveluiden neuvonta, Lapua

Sosiaalikeskuksen puhelinpalvelu.

Puhelin

Soittoajat

ma 09:00-15:00
ti 09:00-15:00
ke 09:00-15:00
to 09:00-15:00
pe 09:00-13:00

Sähköinen asiointi

Chat-palvelu, aikuissosiaalityön ohjaus ja neuvonta (OmaEP digipalvelu)

Chat-palvelu, aikuissosiaalityön ohjaus ja neuvonta

Voit tehdä sähköisesti täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotukihakemuksen Omapalvelussa.

Sähköinen täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotukihakemus (Omapalvelu)

Voit ottaa yhteyttä sähköisesti sosiaalihuollosta vastaavaan viranomaiseen.

Sähköinen yhteydenotto sosiaalihuollosta vastaavaan viranomaiseen (Omapalvelu)

Toimipisteet

Sosiaalipalvelut, Seinäjoki
Alvar Aallon katu 9 C

Puhelinnumerot

Aikuissosiaalityö ja -ohjaus, Seinäjoki

Aikuissosiaalityö ja -ohjaus tukee ja ratkaisee yhdessä asiakkaan kanssa arjen haasteita. Noudatathan puhelinaikoja. Ei asiointia tekstiviestein.

Puhelin

 • Toimeentulotuen käsittelyyn liittyvät asiat, asiakkuudessa olevat
  +358 504659932
 • Asiakas- ja palveluohjaus, uudet asiakkaat ja viranomaiskonsultaatio
  +358 407748293

Soittoajat

ma 09:00-11:00
ti 09:00-11:00
ke 09:00-11:00
to 09:00-11:00

Sähköinen asiointi

Chat-palvelu, aikuissosiaalityön ohjaus ja neuvonta (OmaEP digipalvelu)

Chat-palvelu, aikuissosiaalityön ohjaus ja neuvonta

Voit tehdä sähköisesti täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotukihakemuksen Omapalvelussa.

Sähköinen täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotukihakemus (Omapalvelu)

Voit ottaa yhteyttä sähköisesti sosiaalihuollosta vastaavaan viranomaiseen.

Sähköinen yhteydenotto sosiaalihuollosta vastaavaan viranomaiseen (Omapalvelu)

Toimipisteet

Puhelinnumerot

Aikuissosiaalityö ja -ohjaus, Kuortane ja Soini

Kuortaneen ja Soinin aikuissosiaalityön yhteystiedot

Puhelin

Soittoajat

ma 09:00-10:00
ti 09:00-10:00
ke 09:00-10:00
to 09:00-10:00
pe 09:00-10:00

Aikuissosiaalityö ja -ohjaus, Alavus

Aikuissosiaalityö ja -ohjaus tukee ja ratkaisee yhdessä asiakkaan kanssa arjen ja osattomuuden haasteita

Puhelin

Soittoajat

ma 09:00-10:00
ti 09:00-10:00
ke 09:00-10:00
to 09:00-10:00
pe 09:00-10:00

Sähköinen asiointi

Voit tehdä sähköisesti täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotukihakemuksen Omapalvelussa.

Sähköinen täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotukihakemus (Omapalvelu)

Voit ottaa yhteyttä sähköisesti sosiaalihuollosta vastaavaan viranomaiseen.

Sähköinen yhteydenotto sosiaalihuollosta vastaavaan viranomaiseen (Omapalvelu)

Toimipisteet

Puhelinnumerot

Aikuissosiaalityö ja -ohjaus, Isojoki, Karijoki, Kauhajoki ja Teuva

Aikuissosiaalityön yhteystiedot

Puhelin

Soittoajat

Puhelinaika ma-to 9-11. Perjantaisin suljettu.

ma 09:00-11:00
ti 09:00-11:00
ke 09:00-11:00
to 09:00-11:00

Sähköinen asiointi

Chat-palvelu, aikuissosiaalityön ohjaus ja neuvonta (OmaEP digipalvelu)

Chat-palvelu, aikuissosiaalityön ohjaus ja neuvonta

Voit tehdä sähköisesti täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotukihakemuksen Omapalvelussa.

Sähköinen täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotukihakemus (Omapalvelu)

Voit ottaa yhteyttä sähköisesti sosiaalihuollosta vastaavaan viranomaiseen.

Sähköinen yhteydenotto sosiaalihuollosta vastaavaan viranomaiseen (Omapalvelu)

Toimipisteet

Puhelinnumerot

Aikuissosiaalityö ja -ohjaus, Alajärvi, Vimpeli ja Lappajärvi

Aikuissosiaalityö ja -ohjaus tukee ja ratkaisee yhdessä asiakkaan kanssa arjen ja osattomuuden haasteita

Puhelin

Soittoajat

Puhelinaika

ma 09:00-10:00
ti 09:00-10:00
ke 09:00-10:00
to 09:00-10:00
pe 09:00-10:00

Sähköinen asiointi

Chat-palvelu, aikuissosiaalityön ohjaus ja neuvonta (OmaEP digipalvelu)

Chat-palvelu, aikuissosiaalityön ohjaus ja neuvonta

Voit tehdä sähköisesti täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotukihakemuksen Omapalvelussa.

Sähköinen täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotukihakemus (Omapalvelu)

Voit ottaa yhteyttä sähköisesti sosiaalihuollosta vastaavaan viranomaiseen.

Sähköinen yhteydenotto sosiaalihuollosta vastaavaan viranomaiseen (Omapalvelu)

Toimipisteet

Puhelinnumerot

Aikuissosiaalityö ja -ohjaus, Ähtäri

Aikuissosiaalityö ja -ohjaus tukee ja ratkaisee yhdessä asiakkaan kanssa arjen ja osattomuuden haasteita.

Puhelin

Soittoajat

ma 09:00-10:00
ti 09:00-10:00
ke 09:00-10:00
to 09:00-10:00
pe 09:00-10:00

Aikuissosiaalityö ja -ohjaus, Alavus

Aikuissosiaalityö ja -ohjaus tukee ja ratkaisee yhdessä asiakkaan kanssa arjen ja osattomuuden haasteita

Puhelin

Soittoajat

ma 09:00-10:00
ti 09:00-10:00
ke 09:00-10:00
to 09:00-10:00
pe 09:00-10:00

Sähköinen asiointi

Voit tehdä sähköisesti täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotukihakemuksen Omapalvelussa.

Sähköinen täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotukihakemus (Omapalvelu)

Voit ottaa yhteyttä sähköisesti sosiaalihuollosta vastaavaan viranomaiseen.

Sähköinen yhteydenotto sosiaalihuollosta vastaavaan viranomaiseen (Omapalvelu)