Psykiatrian osastohoito

Psykiatrian osastohoito

Hoitoperiaatteitamme ovat yksilöllisyys ja perhe- ja verkostokeskeisyys. Potilaan kanssa laaditaan yhdessä hoito-suunnitelma. Hoito tapahtuu yksilöllisen hoitosuunnitelman mukaisesti potilaan, lääkärin, omahoitajan sekä eri ammattiryhmien ja omaisten kanssa. Vertaistukea potilaat saavat tarvittaessa kokemusasiantuntijoilta. Perhe ja läheiset ovat tärkeä osa potilaan hyvinvointia ja he ovat tiiviisti mukana hoidon suunnittelussa ja toteutuksessa.

Osastohoidon aikana pidetään tiiviisti yhteyttä potilaan hoidon kannalta tärkeisiin verkostoihin (esim. sos. palvelut, kolmas sektori, perusterveydenhuolto). Avohoidon kanssa tehdään mahdollisimman varhaisessa vaiheessa yhteistyötä ja jatkohoidon suunnittelua.

Toimintaamme ohjaavat sairaanhoitopiirin arvot, ihmisarvon kunnioittaminen ja vastuullisuus. Pyrimme aina toimimaan potilaan kanssa yhteistyössä hänen itsemääräämisoikeuttaan kunnioittaen. Psykiatristen osastojen toimintaa ohjaa mielenterveyslaki ja osaa potilaista hoidetaan vasten heidän tahtoaan. Potilaalla on aina oikeus olla yhteydessä potilasasiamieheen. Tarvittaessa henkilökunta antaa tietoa ja ohjausta potilaan oikeuksista.

Yhteystiedot

Toimipisteet

Puhelinnumerot

YA4 geropsykiatrian osasto

Geropsykiatristen potilaiden osasto

Puhelin

Aikuispsykiatrian osastot, puhelinasiointi

Psykiatristen potilaiden osastot M41 ja M42

Puhelin