Nuorisopsykiatrian poliklinikka ja osasto

Nuorisopsykiatrian poliklinikka ja osasto

Nuorisopsykiatrian erikoissairaanhoito toteutetaan ensisijaisesti avohoidossa, johon tullaan lääkärin lähetteellä. Avohoito toteutuu erikoislääkärin johtamassa moniammatillisessa työryhmässä yhteistyössä lapsen tai nuoren, hänen perheensä ja muiden hoitoon osallistuvien tahojen kanssa. Avohoidon poliklinikat ottavat potilaita vastaan pääsääntöisesti virka-aikaan ja ajanvarauksella.

Tavallisesti nuorisopsykiatrian erikoissairaanhoitoon ohjaudutaan masennuksen, ahdistuksen, psykoosioireiden, traumaperäisten oireiden, syömishäiriöin, vaikeiden käytöshäiriöiden tai kehityksellisten neuropsykiatristen häiriöiden, kuten ADHD tai autismin kirjon häiriöiden takia.

Nuorisopsykiatrian poliklinikka

Nuorisopsykiatrian poliklinikalla arvioidaan, tutkitaan ja hoidetaan 13–18-vuotiaita nuoria. Perheen ja verkoston aktiivinen osallistuminen lapsen tutkimukseen ja hoitoon on tärkeää. Nuorisopsykiatrian poliklinikalle ohjataan nuori, jonka oireilu on niin vakavaa, etteivät perustason palvelut ole riittäviä.

Nuorisopsykiatrian osasto

Nuorisopsykiatrian osastolle ohjautuvat hoitoa tarvitsevat 13–18-vuotiaat nuoret, joille avohoitopalvelut eivät riitä. Hoito tapahtuu yksilöllisen hoitosuunnitelman mukaisesti nuoren, lääkärin, omahoitajan sekä eri ammattiryhmien ja omaisten kanssa. Perhe ja läheiset ovat tärkeä osa nuoren hyvinvointia ja he ovat tiiviisti mukana hoidon suunnittelussa ja toteutuksessa. Osastohoidon aikana pidetään tiiviisti yhteyttä nuoren hoidon kannalta tärkeisiin verkostoihin (esim. koulu, lastensuojelu). Avohoidon kanssa tehdään mahdollisimman varhaisessa vaiheessa yhteistyötä ja jatkohoidon suunnittelua.

Yhteystiedot

Toimipisteet

Puhelinnumerot

Nuorisopsykiatrian osasto, hoitajien kanslia

Nuorisopsykiatrian osasto (13-18 vuotiaat)

Puhelin

Nuorisopsykiatrian osasto, ylilääkäri (toimintayksikköjohtaja)

Nuorisopsykiatrian osasto

Puhelin

Nuorisopsykiatrian osasto, osastonhoitaja

Nuorisopsykiatrian osaston osastonhoitaja

Puhelin

Lasten- ja nuorisopsykiatrian poliklinikat

Tutkimme ja hoidamme psyykkisesti oireilevia 3–12-vuotiaita lapsia ja heidän perheitään.

Puhelin

Syömishäiriöpoliklinikka, puhelinasiointi

Syömishäiriöpoliklinikan toimintaan kuuluu polikliiniset vastaanotot ja päiväosastohoito.

Puhelin

Ajankohtaista

Itsetuhoisuuden puheeksi ottamisen koulutus