Kolme naista keskustelee pöydän ympärillä

Opiskeluhuolto

Opiskeluhuollolla tarkoitetaan oppilaan ja opiskelijan hyvän oppimisen, psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä kouluyhteisössä.

Opiskeluhuolto

Opiskeluhuollon perustana on oppilas- ja opiskelijahuoltolaki. Opiskeluhuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä ja koko kouluyhteisöä tukevana yhteisöllisenä opiskeluhuoltona. Tavoitteena on edistää kouluyhteisön ja opiskeluympäristön hyvinvointia, terveellisyyttä ja turvallisuutta, esteettömyyttä, yhteisöllistä toimintaa sekä kodin ja koulun välistä yhteistyötä.

Lakisääteisiä opiskeluhuollon palveluja ovat psykologi- ja kuraattoripalvelut sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon terveydenhoitajan ja lääkärin palvelut.

Varhaisen tuen turvaaminen ja ongelmien ehkäisy on tärkeää. Lähtökohtana on oppilasta arvostava, hänen mielipiteitään kuunteleva ja luottamusta rakentava vuorovaikutus. Oppilailla on lakisääteinen oikeus yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon, jolla tarkoitetaan oppilaalle annettavia kouluterveydenhuollon palveluja, psykologi- ja kuraattoripalveluja sekä yksittäistä oppilasta koskevaa monialaista opiskeluhuoltoa. Opiskeluhuoltoa toteutetaan  yhteistyössä opiskelijan ja hänen huoltajansa kanssa.

Oppilaalla on oikeus päästä keskustelemaan psykologin tai kuraattorin kanssa viimeistään seitsemäntenä oppilaitoksen työpäivänä sen jälkeen, kun oppilas on tätä pyytänyt. Kiireellisissä tilanteissa keskustelumahdollisuus on järjestettävä jo samana tai seuraavana työpäivänä myös esim. huoltajan tai muun henkilön yhteydenoton perusteella. Asian kiireellisyyden arvioi opiskeluhuollon ammattihenkilö. Koulun henkilökunnalla on velvollisuus ohjata oppilasta hakemaan tarvitsemiaan opiskeluhuollon palveluja. Pyrkimyksenä on, että opiskeluhuollon palvelut toteutuvat yhteistyössä huoltajien kanssa, Oppilaalla on kuitenkin oikeus saada tarvitsemiaan palveluja vanhempien mielipiteistä riippumatta.

Yksilökohtaisessa opiskeluhuoltotyössä käsiteltävät asiat ovat luottamuksellisia ja työssä noudatetaan tietojen luovuttamista ja salassapitoa koskevia säännöksiä.

Yksilökohtaisessa opiskeluhuollossa voidaan koota monialainen asiantuntijaryhmä yksittäisen oppilaan tuen tarpeen selvittämiseksi ja opiskeluhuollon palvelujen järjestämiseksi. Ryhmän monialainen kokoonpano perustuu tapauskohtaiseen harkintaan ja käsiteltävään asiaan ja se suunnitellaan yhteistyössä oppilaan ja huoltajien kanssa. Jäsenten nimeäminen edellyttää oppilaan ja/tai tarvittaessa huoltajan suostumusta.

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Yhteisöllinen opiskeluhuolto on tärkeä osa koulun toimintakulttuuria. Sen tavoitteena on ensisijaisesti ennaltaehkäisevä ja koko koulua tukeva työ, jossa ehkäisemään ongelmien syntyä, niiden varhaista tunnistamista ja tarvittavan opiskeluhuollollisen tuen järjestämistä. Yhteisöllisen opiskeluhuollon lähtökohtana on oppilaiden ja huoltajien osallisuus ja kuulluksi tuleminen. Yhteisöllinen opiskeluhuolto vahvistaa oppilaiden hyvinvointia luomalla kouluun yhteenkuuluvuuden, avoimen vuorovaikutuksen ja huolenpidon ilmapiirin, jossa kaikilla on hyvä olla ja opiskella.

Yhteisöllinen opiskeluhuoltoryhmä on monialainen. Ryhmää johtaa koulun rehtori. Rehtorin lisäksi ryhmän muita jäseniä ovat psykologi, kuraattori, kouluterveydenhoitaja, opettajakunnan jäsen tai jäseniä, opinto-ohjaaja, laaja-alainen erityisopettaja tai erityisopettaja sekä joissakin kouluissa opetustoimen omat terapeutit. Lisäksi ryhmään voidaan kutsua oppilaiden, oppilaskunnan, huoltajien edustaja/edustajia sekä muiden yhteistyökumppaneiden edustajia (esim. nuorisopalvelut). Yhteisöllinen opiskeluhuoltoryhmä kokoontuu säännöllisesti ja ennalta sovitun aikataulun mukaisesti. Kokouksissa käsitellään asioita yleisellä ja yhteisöllisellä tasolla.

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Ajankohtaista