Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos kieltää kaiken avotulen teon ja kulotuksen alueellaan

  • Tiedote
  • 22.5.2024 klo 13.46 (Muokattu: 23.5.2024 klo 08.02)

Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos kieltää kaiken avotulen teon alueellaan, mukaan lukien kulotuksen (Pelastuslaki 379/2011, 6 § 3 mom.).

Kielto on voimassa, kunnes maastopaloindeksin arvo laskee alle 5,6. Kiellon purkamisesta tiedotetaan erikseen.

Lisäksi toiminnanharjoittajien edellytetään kiinnittävän huomiota kaikkeen sellaiseen toimintaan, josta saattaa aiheutua kipinöintiä. Toiminnan harjoittajan vastuulla on huolehtia, ettei toiminnasta aiheudu maastopalon vaaraa (Pelastuslaki 379/2011, 14 § 2 mom.)

Metsät ja maasto ovat tällä hetkellä niin kuivia, että suuren maastopalon todennäköisyys on erittäin suuri ja maastopaloindeksi on tällä hetkellä 5,7.
Pelastuslain 6 § 1 momentin mukaisesti avotulta ei saa sytyttää Ilmatieteenlaitoksen antaman maastopalovaroituksen aikana tai jos olosuhteet kuivuuden, tuulen tai muun syyn takia ovat sellaiset, että maastopalon tai muun tulipalon vaara on ilmeinen.
Pelastuslain 6 § 3 momentin mukaisesti hyvinvointialueen pelastusviranomainen voi perustellusta syystä kieltää avotulen teon hyvinvointialueella tai osassa sitä määräajaksi. Päätöksestä tulee tiedottaa tarpeellisessa laajuudessa.

Pelastuslaissa avotulella tarkoitetaan nuotion lisäksi muuta vastaavaa tulenkäyttöä, josta tulen on mahdollista päästä irti maapohjan kautta tai kipinöinnin kautta.
Avotuleksi ei katsota maapohjasta eristettyjä grillejä, tiilistä tai kiviaineksesta valmistettuja tulisijoja sekä edellisiä vastaavia laitteita, joista tuli ei voi päästä leviämään maapohjan kautta tai kipinöinnin vuoksi.
Kevytrakenteisten, suoraan maapohjalle asetettavien ja helposti tuulessa kaatuvien grillien ja vastaavien muiden tulisijojen käyttö katsotaan pelastuslaissa tarkoitetuksi kielletyksi avotulen teoksi tulipalovaaran ollessa ilmeinen.

maastopalovaara