Blogikirjoitus: Turvassa sijaishuollossa, kuka valvoo?

  • Tiedote
  • 17.10.2023 klo 08.31 (Muokattu: 18.10.2023 klo 08.06)
Lapsi katsoo horisonttiin

Lapsikohtaisen valvonnan kehittämisessä on välttämätöntä nostaa kuuluville sijoitettujen lasten ja nuorten oma ääni. Keväällä 2023 Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hanke ja Pesäpuu ry järjestivät Etelä-Pohjanmaalla Salapoliisipäivän ja Nuorten foorumin valvontaan liittyvien kysymysten äärellä. Parhaillaan työstämisen alla olevassa perhehoidon valvontamallinnuksessa tullaan huomioimaan Salapoliisipäivässä ja Nuorten Foorumissa lasten ja nuorten tuottama tieto ja kokemukset.

Lapsille ja heidän perhehoitajilleen järjestetyssä kehittämis- eli Salapoliisipäivässä työstettiin turvallisen perhehoidon teemaa. Lasten kanssa teemaa käsiteltiin leikkien, keskustellen ja rakentaen muun muassa hyvää ilmapiiriä tuovia laitteita. Lapset saivat käsitellä teemaa ulkoistamalla ja auttamalla Salapoliisi Mäyrä -käsinukkea, joka asuu lasten tavoin sijaisperheessä.

Lapsilla olikin teemasta paljon sanottavaa. He esimerkiksi kertoivat mistä lapsille tulee turvallinen olo ja miten lapsista tulisi pitää huolta sijaisperheessä. Heillä oli myös monia keinoja, miten voisi rohkaistua kertomaan myös mieltä vaivaavista asioista aikuisille. Lapset saivat myös laatia aikuisille hyvän kohtelun säännöt.

Lasten mielestä on tärkeää, että sosiaalityöntekijä kuuntelee ja tapaa lapsia, jotta voi varmistua, että lapsella on turvallinen olo. Sosiaalityöntekijälle voi myös kertoa vaarallisia asioita ja esittää toiveen, jos haluaisi nähdä omia vanhempia useammin, kun tulee ikävä. On myös tärkeää, että työntekijältä voi kysyä mieltä painavista asioista.

Nuorten foorumiin ”Kuka valvoo” osallistui sijaishuollossa asuvia ja jo sieltä itsenäistyneitä nuoria, jotka pääsivät jakamaan kokemuksiaan sijaishuollon valvonnasta sekä tuomaan oman panoksensa lapsikohtaisen valvonnan kehittämiseen. Nuoret sanoittivat tilanteita, joissa lapsikohtainen valvonta on ollut puutteellista. Vaikka lapsikohtainen valvonta on lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän vastuulla, nuoret kokevat, että kaikki aikuiset, joita he kohtaavat ovat valvontavastuussa. He mieltävät ilmoitusvelvollisuuden ja inhimillisen välittämisen jokaisen aikuisen tehtäväksi, kuten se onkin. Kun odotukset ja luottamus on saatu, olisi sitä ensisijaisen tärkeää ylläpitää sekä vaalia näkyvän toiminnan keinoin. Suurimpana odotuksena ja tehtävänä aikuisille nuoret nimeävät heidän kuulemisensa, sekä aikuisten velvoitteen luottaa nuorten kertomaan. Jälleen kerran, nuoret eivät pyydä kuuta taivaalta, vain sitä, että tulisivat kohdatuiksi. He odottavat, että heidän jakamattomia oikeuksiaan kunnioitetaan ja kasvu turvataan.

Valitettavasti nuoret toivat esille epävarmuuksia siitä, kuinka oman sosiaalityöntekijän tavoittaa ja kuinka toimia, jos hän ei ole tavoitettavissa. Tieto siitä, kuinka voisi ja kuuluisi tulla kuulluksi omaan elämään suurella tavalla vaikuttavista asioista puuttui useammalta nuorelta. (kts. Lsl 20§, 32a§). Sijaishuoltoon sijoitettuina olleet nuoret olivat saaneet vaihtelevasti tietoa oikeuksistaan sijaishuollossa. Heillä, joiden oli ollut tarpeen käyttää valitusoikeuttaan, oli ollut haasteita tavoittaa valvovaa viranomaista ja saada asiaansa ratkaisu oikea-aikaisesti.

Nuoret toivoivat myös, että sosiaalityöntekijä tapaa heitä enemmän sijaishuoltopaikassa. Valvontavastuun toteuttaminen edellyttääkin sosiaalityöntekijöiltä lapsen tapaamista hänen asuinpaikassansa tai muussa arjen ympäristössä riittävän usein. Kohtaaminen ja luottamuksen rakentuminen edellyttää suhteen luomista.

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueella on edessään työtä saavutettavan tiedon tuottamisessa sijoitetuille lapsille ja nuorille heidän oikeuksistaan sijaishuollossa sekä oikeusturvakeinoista. Sijoitetun lapsen ja nuoren kanssa on tärkeää palata teemaan riittävän usein, kuulla lasta ja nuorta ja luottaa hänen kertomaansa.

Salapoliisipäivään ja Nuorten Foorumiin osallistuneiden lasten ja nuorten päällimmäisenä toiveena on, että heitä kuullaan heidän ideoistaan, elämästään ja odotuksistaan. Lasten ja nuorten toiveista viranomaisille sijaishuollon valvontaan kuullaan tarkemmin Lastensuojelun valvonta tilaisuudessa 10.11.2023 jolloin lapsikohtaisen valvonnan lisäksi saadaan tietoa hyvinvointialueen ohjaus- ja valvontapalveluista sekä aluehallintoviraston roolista sijaishuollon valvonnassa.

Fanny Nortamo, asiantuntija Tulevaisuuden sote-keskus -hanke
Sari-Anne Paaso, kehittämispäällikkö Pesäpuu ry
Petta Porko, asiantuntija Tulevaisuuden sote-keskus -hanke


Lähteet:

https://bit.ly/Salapoliisiuutiset-2-2023
Lastensuojelulaki 13.4.2007/417

Linkkejä:
Kaikkein tärkeimmät asiat – Nuoren oikeus oikeuksiaan koskevaan tietoon sijaishuollossa (lskl.fi)
Kiitos että pidätte huolta, että asiat olisi minulla hyvin. Kysy ja kuuntele-hankkeen loppuraportti. (julkari.fi)
Meidan_oma_valvontasuunnitelma.pdf (lskl.fi)
Noja – Nuoren oikeudet ja asema sijaishuollossa (oikeudetsijaishuollossa.fi)
Sijaishuollon lapsikohtaisen valvonnan malli (julkari.fi)

Palvelua tai kokonaisuutta koskevat tiedotteet ja uutiset

OmaEP mobiilisovellus on julkaistu sovelluskaupoissa

Maastopalovaroitus on voimassa