Nuorisopsykiatrian osasto, ylilääkäri (toimintayksikköjohtaja)