Hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen teemalliset neuvottelut: Julkisten toimijoiden järjestöyhteistyö

Julkaistu: 11.6.2024 klo 07.40 (Muokattu: 12.6.2024 klo 16.54)
12.9.2024
klo 09.00–15.00

Aika: Torstaina 12.9. klo 9:00-15:00

Paikka: Seinäjoki Areena, Seminaaritila 270A, Kirkkokatu 23.

Laissa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä (612/2021) 7§:ssä säädetään hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen neuvotteluista. Hyvinvointialueen on lain mukaan neuvoteltava kuntien sekä muiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä tekevien toimijoiden kanssa hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä koskevista tavoitteista, toimenpiteistä, yhteistyöstä ja seurannasta vähintään kerran vuodessa.

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueella neuvotteluiden järjestämisestä vastaa yhdyspintatyön sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta. Lautakunta päätti 22.2., että vuonna 2024 neuvottelut järjestetään teemallisina ja 18.4.2024 vahvisti hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen neuvotteluiden teemaksi: Julkisten toimijoiden järjestöyhteistyön.

Neuvotteluista halutaan vastaus seuraaviin kysymyksiin:

  • Mihin kohdennamme niukkenevat resurssit järjestöyhteistyössä, jotta asukkaiden hyvinvointi- ja osallisuus turvataan?
  • Mitkä ovat julkisten toimijoiden ja järjestöjen strategiset yhteiset tavoitteet ja toimenpiteet suhteessa voimassa olevaan hyte-suunnitelmaan?
  • Miten varmistamme niiden toimeenpanon?

 

Kutsuminen: Neuvotteluihin kutsuttaville tahoille lähetetään kutsut.

Osallistujille lähetetään ennakkotehtävä, johon on mahdollisuus saada ohjeistusta ti 27.8. klo 12–13 Teamsissa Hyte-neuvotteluiden etkoilla. Osallistuminen etkoille on vapaaehtoista.

Asialista 12.9.2024

Sisältö

9:00-9:20          Kokouksen järjestäytyminen

1§ Kokouksen avaus, Yhdyspintatyön, hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen lautakunnan puheenjohtaja

2§ Läsnäolijoiden toteaminen ja esittelyt

3§ Asialistan hyväksyminen

4§ Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

9:20-11:00          Yhteinen tilannekuva ja tietopohja

5§ Järjestöyhteistyö osana hyvinvointialueen strategiaa, järjestöyhteistyön nykyiset rakenteet ja palveluiden tarpeet järjestöyhteistyölle, Hyvinvointialueen viranhaltijat, asiantuntijat

6§ Järjestöjen keskeiset tarpeet julkisten toimijoiden tuelle ja yhteistyölle, Järjestöjen edustajat

7§ Kuntien hyvät käytänteet järjestöyhteistyölle, Seinäjoen kaupungin ja Evijärven kunnan edustajat

8§ Yhteisenä tavoitteena hyvinvoiva ja osallistuva kuntalainen – työpajan alustus, Hyvinvointialueen viranhaltijat

11:00–12:00         LOUNAS (omakustanteinen)

12:00-13:30         Työpaja

Kokouksen välissä on työpajat kolmessa eri sisältöä käsittelevässä työryhmässä. Työryhmien tehtävä on neuvotellen laatia päätösesitys, johon liittyy 1–3 toimenpide-ehdotusta. Sisällöt on valittu ilmoittautumisten yhteydessä. Osallistujat osallistuvat vain yhteen ryhmään. Työpajaan osallistumista edeltää ennakkotehtävä.

13:30-13:45         Kahvi

13:45–14:45        Yhteiset tavoitteet ja jatkotoimenpiteet

9§ Yhteiset tavoitteet, vastuut ja sovitut yhteistyön toimintamallit

Edellisessä työpajassa syntyneet päätösesitykset (3) toimenpiteineen on tuotu ja täydennetty asialistalle kohdiksi a, b ja c.

Neuvottelukunta päättää joko esityksen mukaisesti tai keskustelee ja sopii muutoksista.

10§ Järjestöyhteistyön ja julkisten toimijoiden yhteistyön foorumit jatkossa

14:45-15:00         Yhteenveto neuvottelupäätösten siirtämisestä eteenpäin ja kokouksen päätös

12§ Kokouksen päättäminen

Päätöspöytäkirja toimitetaan kokouksen jälkeen osallistuville organisaatioille, joissa se etenee tarvittaviin päätöksentekoelimiin.