Psykososiaaliset menetelmät

Terapianavigaattori

Terapianavigaattori on digitaalinen apuväline mielenterveys- ja riippuvuusongelmien kartoittamista varten. Sen käyttäminen on asiakkaalle usein vointia ja elämätilannetta jäsentävä apu. Asiakas vastaa kysymyksiin, joiden vastausten avulla terveydenhuollon ammattilainen voi ohjata asiakkaan tälle sopivaan psykososiaaliseen hoitoon.

Terapianavigaattoriin on sisällytetty kansallisesti käytettyjä ja suositeltuja oiremittareita yleisimpien mielenterveyden ongelmien kartoittamiseen. Terapianavigaattori koostuu monivalintakysymyksistä, oirekyselyistä ja lyhyistä avoimista tekstikentistä.  Kysymykset kartoittavat asiakkaan oireiden ja ongelmien luonnetta sekä hoitoon liittyviä tarpeita ja toiveita.

Terapianavigaattori ei kysy täyttäjältään nimeä, henkilötunnusta eikä muuta tietoa, josta vastaajan henkilöllisyyden voisi selvittää. Kyselyn päätteeksi vastaaja ottaa talteen kahdeksan -merkkisen koodin, joka on vain hänen tiedossaan.

Luovuttamalla koodin vastaanotolla ammattilaiselle, voidaan kyselyn tulokset purkaa yhdessä asiakkaan kanssa ammattilaisen ohjauksessa ja yhteisesti sopia hoidon alkamisesta.

Terapianavigaattori (linkki aukeaa uuteen välilehteen)

Ohjattu omahoito

Ohjattu omahoito on hoitomuoto, johon asiakas voi hakeutua perusterveydenhuollon palveluihin monessa haastavassa tilanteessa ilman lähetettä. Hoito voidaan toteuttaa läsnä- tai etämuotoisesti. Lyhytkestoisella hoidolla moni asiakas saa tarvitsemansa avun.

Ohjattu omahoito voidaan aloittaa ensimmäisellä tapaamisella terveydenhuollon ammattilaisen kanssa ja asiakas saa heti apua tilanteeseensa. Hoito sisältää ammattilaisen tukea ja ohjausta. Hoidon tavoite määritetään yhdessä asiakkaan ja ammattilaisen kanssa ottaen huomioon asiakkaan tilanteen.

Omahoito-ohjelman ja ammattilaisen tarjoaman tuen kautta asiakas omaksuu uusia näkökulmia omiin ajatuksiinsa, tunteisiinsa ja toimintaansa. Asiakas saa keinoja hyvinvointisi lisäämiseen.

Kognitiivinen lyhytterapia (KLT)

Kognitiivinen lyhytterapia on hoitomuoto, johon voit hakeutua perusterveydenhuollon palveluista. Kognitiivinen lyhytterapia on terveydenhuollon ammattilaisen ja asiakkaan yhteistyötä yhdessä määriteltyä tavoitetta kohden.

Hoito rakentuu sekä ammattilaisen että potilaan aktiivisen työskentelyn varaan. Hoito perustuu siihen, että asiakas tulee tilanteensa kanssa kohdatuksi ja ymmärretyksi.

Hoidon aikana asiakas oppii paljon mielenterveydestään ja itsestään. Mielen taitoja voi harjoitella samalla tavalla kuin muitakin taitoja. Asiakas saa käsityksen, miten omat ajatukset, tunteet ja toiminta ovat toisiinsa yhteydessä.

Hoidossa asiakas pääsee tekemään erilaisia harjoituksia, jotka ovat suunniteltu helpottamaan oireita. Harjoitukset ovat todettu tehokkaiksi ja ne perustuvat tutkittuihin toimintatapoihin. Hoito perustuu kognitiivisen psykoterapian työskentelymalleihin.