Kotona asumisen tukipalvelut

Tukipalvelut on tarkoitettu tukemaan asiakkaan kotona asumista ja päivittäistä selviytymistä. Myöntäminen perustuu palvelutarpeenarviointiin.

Kotona asumisen tukipalvelut

Sosiaalihuoltolain (1301/2014) § 23 mukaan Esteetön ja toimiva julkinen joukkoliikenne mukaan lukien kutsu- ja palveluliikenne on ensisijainen tapa järjestää kaikille soveltuva liikkuminen. Liikkumista tukevia palveluja järjestetään henkilöille, jotka eivät kykene itsenäisesti käyttämään julkisia liikennevälineitä sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen toimintakykyä alentavan syyn takia ja jotka tarvitsevat palvelua asioimisen tai muun jokapäiväiseen elämään kuuluvan tarpeen vuoksi.

Sosiaalihuoltolain mukaista liikkumista tukevaa palvelua (kuljetuspalvelua) järjestetään Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueella vahvistetun talousarvion ja siinä varattujen määrärahojen puitteissa. Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen aluehallitus on tehnyt päätöksen kotihoidon myöntämisen perusteista ja kotona asumista tukevien tukipalveluiden myöntämistä ohjaavista periaatteista 31.10.2022 § 324. Kuljetuspalvelun oikean kohdentamisen vuoksi sosiaalihuoltolain mukainen liikkumista tukeva palvelu myönnetään asiakkaan kokonaistilanne huomioiden ja se perustuu yksilölliseen palvelutarpeen arviointiin. Palvelu voidaan osoittaa henkilölle, joka ei saa kulkemiseen tukea muun lainsäädännön nojalla, jolla on ikääntymisen, sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen toimintakykyä alentavan syyn vuoksi huomattavia liikkumisvaikutuksia ja joka ei kykene käyttämään julkisia joukkoliikennevälineitä tai asiointi- tai palveluliikennepalveluita ja lisäksi palvelussa noudatetaan tulo- ja varallisuusharkintaa.

Yksilöllisiä kuljetuspalveluja ei järjestetä henkilölle, joka on oikeutettu kuljetuksiin tai niiden kustannusten korvaamiseen muun lain nojalla.

Ota tarvittaessa yhteyttä oman alueesi ikäihmisten asiakasohjaukseen.

 

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Hyvinvointialueen järjestämä kotiin kuljetettava ateriapalvelu on tarkoitettu kotona asuville asiakkaille, jotka eivät pysty sairauden tai alentuneen toimintakyvyn vuoksi valmistamaan aterioitaan itsenäisesti, läheisten turvin tai ruokailemaan kodin ulkopuolella.   

Kotiin kuljetettujen aterioiden tilausmäärä tulee olla vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) ateriaa viikossa. Palvelun toteutuessa ainoana palveluna ruoan lämmityksestä ei voi syntyä kotihoidon asiakkuutta. Tällöin tulee pohtia muita vaihtoehtoja.  

 

Ateriamaksut toimintayksikössä   

Asiakkaalta peritään joko kaikki ateriat (ateriapäivän hinta) tai yksilöllisesti hänen tilaamansa ateriat. Ympärivuorokautisen palveluasumisen osalta ateriamaksu sisältyy asiakkaan kuukausimaksuun.  Jos asiakas on kokonaan enteraalisessa ravitsemuksessa (letkuruokinta), niin ateriamaksua ei peritä.     

Ota tarvittaessa yhteyttä oman alueesi ikäihmisten asiakasohjaukseen.

 

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Kauppapalvelu sisältää päivittäistavaroiden tilaamisen kaupasta ja kauppatavaroiden kuljetuksen kaupasta kotiin. Palvelun tuottamisen tavassa voi olla aluekohtaisia eroja. Yhteistyökumppaneina toimivat kaupat huolehtivat kauppatavaroiden keräämisestä. Ensisijaisesti toivotaan kaupan huolehtivan myös tavaroiden kotiin kuljettamisesta. Ellei kuljetus toteudu, voidaan kuljetus järjestää hyvinvointialueen organisoimana.  

Kauppapalvelu on tarkoitettu kotihoidon palveluiden piirissä oleville asiakkaille. 

Ota tarvittaessa yhteyttä oman alueesi ikäihmisten asiakasohjaukseen.

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Asiointipalvelulla tarkoitetaan mm. asiakkaan vaateostoksista tai apteekkiasioinneista huolehtimista ensisijaisesti yhdessä asiakkaan kanssa. Asioinnit hoidetaan ensisijaisesti lähipiirin toimesta. Pankki ja raha-asiat hoitaa asiakas itse tai hänen läheisensä tai edunvalvoja. Kotihoito ei vastaanota asiakkaan maksukorttia tai käteistä rahaa.   

Palvelu voidaan myöntää vasta kun kaikki muut auttavat tahot on kartoitettu, eikä niitä ole. Palvelua myönnettäessä otetaan huomioon asiakkaan kokonaistilanne ja palvelut voidaan myöntää myös määräaikaisena.   

Asiointipalvelu on tarkoitettu kotihoidon palveluiden piirissä oleville asiakkaille.   

Ota tarvittaessa yhteyttä oman alueesi ikäihmisten asiakasohjaukseen.

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Asiakkaalla on mahdollisuus saada tukipalveluna peseytymispalvelua, mikäli hänellä ei ole asianmukaisia peseytymistiloja tai hänen toimintakykynsä estää pääsyn oman kodin tai taloyhtiön pesutiloihin tai asiakkaalla on jokin erityistarve esimerkiksi sairaus, jonka vuoksi oman kodin peseytymistilojen käyttö ei ole asianmukaista. Palvelu sisältyy tarvittaessa kotihoidon palveluun tai voidaan myöntää harkinnanvaraisesti omaishoitajuuteen liittyvänä tukipalveluna. Palvelu voidaan myöntää erityisellä harkinnalla myös ilman kotihoidon asiakkuutta. Palvelu tuotetaan kodin ulkopuolella.  

Ota tarvittaessa yhteyttä oman alueesi ikäihmisten asiakasohjaukseen.

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Vaatehuoltopalvelu voidaan myöntää tukipalveluna silloin kun se suoritetaan muualla kuin asiakkaan kotona tai kodin yhteydessä olevassa pyykkitilassa. Vaatehuollolla tarkoitetaan asiakkaiden käyttövaatteiden, vuodetekstiilien ja pyyhkeiden pyykinpesua, kuivausta ja viikkaamista. Vaatehuolto ei sisällä silittämistä, mankelointia. Vaatehuolto sisältyy ainoastaan kotihoidon palvelun piirissä oleville asiakkaille ja palvelu voi olla myös määräaikainen. Palveluun eivät sisälly sisustustekstiilien, juhlavaatteiden, mattojen, huopien tai erityistä huoltoa vaativien tekstiilien pesemistä.  

Mikäli asiakkaan vaatehuoltopalvelu järjestetään pesulapalveluna, pesula laskuttaa ko. palvelun suoraan asiakkaalta.  

Ota tarvittaessa yhteyttä oman alueesi ikäihmisten asiakasohjaukseen.

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Turva-auttamispalvelu tarkoittaa turvapuhelinta ja turvaranneketta, jolla asiakas voi hälyttää apua, mikäli hän sitä tarvitsee terveydentilastaan tai muusta syystä johtuen. Palveluun oikeutettuja ovat ensisijaisesti kotihoito- , omaishoito- ja vammaispalveluasiakkaat ja erityisellä harkinnalla myös muut asiakkaat. Palvelu voidaan myöntää myös määräajaksi. Asiakkaan hälyttäessä auttajakäynnit tekee ensisijaisesti asiakkaan läheinen tai muu sovittu henkilö. Asiakkaan turva-auttamispalveluun on mahdollista liittää erilaisia lisälaitteita, kuten ovihälytin, palo-, savu – ja häkähälytin.  Ne myönnetään osana turva-auttamispalvelua ja niitä voidaan myöntää asiakkaalle vain, jos hänellä on turvapuhelin tukipalveluna. Erillisenä ilman turvapuhelinta voidaan myöntää GPS-paikannin/paikantava turvakello.

Turva-auttamispalvelun myöntäminen perustuu palvelutarpeen arvioon. Turva-auttamispalvelu ja paikanninlaitteet ovat maksullisia.

Ota tarvittaessa yhteyttä oman alueesi ikäihmisten asiakasohjaukseen.

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Veteraanien palvelut

Rintamaveteraanipalveluihin ovat oikeutettuja Suomessa asuvat rintamaveteraanit, jotka ovat osallistuneet vuosien 1939–1945 sotiin ja joille on myönnetty rintamasotilas-, rintamapalvelus- tai rintamatunnus. Rintamaveteraaneille myönnettävät palvelut perustuvat yksilölliseen palvelutarpeen arviointiin ikäihmisten palvelujen asiakasohjaajan toimesta, yhdessä veteraanin ja tarvittaessa läheisten ja muiden toimijoiden kanssa. Palvelut tarkistetaan määräajoin ja tarvittaessa.

Sotainvalidien palvelut

Valtion korvaamiin avopalveluihin oikeutettuja ovat vähintään 10 prosentin sotainvalidit. Sotilasvammalain mukaan avopalvelut voidaan korvata myös asevelvollisena tai rauhanturvaajana ennen vuotta 1991 vahingoittuneelle tai sairastuneelle. Heidän osaltaan raja on 20 %. Kotona asumista tukevat palvelut perustuvat yksilölliseen palvelutarpeen arviointiin. Palvelut tarkistetaan määräajoin ja tarvittaessa.

Ota tarvittaessa yhteyttä oman alueesi ikäihmisten asiakasohjaukseen.

Lisätietoa yllä olevista aiheista www.valtiokonttori.fi

Joupin neuvola

Hallituskatu 20