Kolme henkilöä istuvat pöydän äärellä ja täyttävät lomaketta.

Psykologipalvelut erityistasolla

Psykologipalvelut erityistasolla

Sinut ohjataan psykologille, kun sinulla on hoitosuhde Seinäjoen keskussairaalassa ja hoitavassa yksikössä on yhdessä kanssasi todettu, että voisit hyötyä psykologin tarjoamasta palvelusta.

Psykologille ei voi varata aikaa suoraan, vaan hoitavan yksikön henkilökunta huolehtii ajanvarauksesta. Ota psykologin vastaanotolle mukaan mahdollisesti tarvitsemasi apuvälineet, silmälasit ja kuulokojeet.

Sinulle tarjottu psykologipalvelu voi olla keskustelukäyntejä, erilaisia harjoitteita tai psykologin tutkimuksiin liittyvien tehtävien tekoa. Psykologit pitävät myös yksilö-, pari- ja perhevastaanottoja sekä ohjaavat erilaisia ryhmiä niin potilaille kuin heidän läheisilleen.

Psykologit ja neuropsykologit työskentelevät keskussairaalan eri poliklinikoilla ja osastoilla yhteistyössä muiden ammattilaisten kanssa.

Aikuispsykiatrian osastoilla sekä poliklinikoilla psykologi tekee psykologisia tutkimuksia ja tilannearviota sekä osallistuu moniammatilliseen työhön. Tutkimuksen tavoitteena on oireiden syiden ja psyykkisen tilanteen selvittely sekä potilaan itseymmärryksen ja -tuntemuksen tukeminen.

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Psykologi tapaa potilasta ja hänen läheisiään sairauden eri vaiheissa tarjoten tukea erilaisissa sairastumiseen ja sairastamiseen liittyvissä kriiseissä ja hoitotasapainoon liittyvissä ongelmatilanteissa. Keskeistä on potilaan omien voimavarojen, tavoitteiden, motivaation, minäpystyvyyden ja itseohjautuvuuden tukeminen. Apuna voi olla psyykkisen tilanteen selvittely, terapeuttiset keskustelut sekä ohjaus- ja neuvontakeskustelut.

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Geriatrisella poliklinikalla ikäihminen voi saada psykologin tekemän neuropsykologisen tutkimuksen. Tavoitteena on selvittää ikäihmisen kognitiivista toimintakykyä ja arvioida mahdollisia muutoksia mm. muistissa, päättelyssä, tarkkaavuudessa ja toiminnanohjauksessa sekä käyttäytymisessä ja tunne-elämässä. Neuropsykologinen tutkimus toimii yhtenä osana muistisairauksien erotusdiagnostista selvittelyä.

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Lastentautien yksikössä psykologi tukee potilaan somaattista hoitoa. Lastentautien alueeseen kuuluvat vastasyntyneitten teho-osasto, lasten ja nuorten osasto, lasten päiväsairaala, kotisairaala sekä poliklinikat. Työ on perhekeskeistä.

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Lastenneurologian yksikössä psykologi tekee lasten ja nuorten neuropsykologisia tutkimuksia ja osallistuu työryhmän jäsenenä kuntoutuksen ja tukitoimien suunnitteluun. Neuropsykologisessa tutkimuksessa selvitetään laaja-alaisesti ja ikään sopivalla tavalla lapsen tai nuoren tiedonkäsittelyn toimintojen ja oppimisen sekä esimerkiksi tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen vahvuuksia ja vaikeuksia.

Kuntoutukselliset tukitoimet suunnitellaan yhteistyössä perheiden kanssa. Tarvittaessa psykologi suosittelee varhaiseen kuntoutukseen, päivähoitoon ja koulunkäyntiin liittyviä tukitoimia. Neuropsykologisen kuntoutuksen tarvetta arvioidaan neuropsykologisen tutkimuksen perusteella. Perheen kanssa voidaan myös kartoittaa perheen muuta tuen tarvetta.

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Neurologian poliklinikalla ja neurologian akuuttiosastolla neuropsykologi tekee aikuisväestön neuropsykologisia tutkimuksia. Poliklinikalla neuropsykologi tekee myös neuropsykologista kuntoutusta. Lisäksi neuropsykologi ohjaa ja neuvoo potilaita ja omaisia, osallistuu moniammatilliseen yhteistyöhön ja tiimityöhön sekä kouluttaa ja konsultoi.

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Erikoissairaanhoidon vaativan kuntoutuksen osastolla annetaan neuropsykologista yksilökuntoutusta aikuisille osana moniammatillista subakuuttivaiheen osastojaksoa. Tällöin kuntoutus toteutuu yleensä noin kolme kertaa viikossa. Kuntoutus tehdään tiiviissä yhteistyössä muiden erikoisalojen terapeuttien kanssa.

Neuropsykologi tekee osastolla tarvittaessa neuropsykologisia tutkimuksia kuntoutuksen suunnittelun pohjaksi ja osallistuu tiiviisti kuntoutujien jatkokuntoutussuunnitelmien laatimiseen sekä moniammatillisiin verkostopalavereihin. Lisäksi neuropsykologi tekee kuntoutujien läheisten yksilöllistä ohjausta ja neuvontaa sekä konsultointia.

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Kuntoutustutkimuspoliklinikalla arvioidaan moniammatillisena yhteistyönä asiakkaan työ- ja toimintakykyä, voimavaroja ja kuntoutumisedellytyksiä. Psykologi tekee laajan psykologisen tutkimuksen, joka sisältää yleensä sekä kognitiivisen toimintakyvyn että psyykkisten voimavarojen arvioinnin.

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Kipupsykologi työskentelee niiden potilaiden kanssa, joiden kipu on kroonistunut. Aluksi kartoitetaan kuntoutujan elämäntilannetta haastattelun ja erilaisten itsearviointilomakkeiden avulla. Kipupsykologi arvioi mm. kuntoutumista edesauttavia ja hidastavia tekijöitä sekä kuntoutujan psyykkisiä voimavaroja. Arvion jälkeen suunnitellaan yhdessä kuntoutujan kanssa kipupsykologisen tuen tarvetta ja painopisteitä.

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Yhteystiedot

Maria Heikkilä

Johtava psykologi

Anne Varsaluoma

Sihteeri