Ilotulitteiden käytön rajaaminen Seinäjoen kaupungin alueella 31.12.2023 - 1.1.2024

  • Tiedote
  • 20.12.2023 klo 09.18 (Muokattu: 27.12.2023 klo 08.14)

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen pelastusviranomainen kieltää yksityiseen käyttöön tarkoitettujen ilotulitteiden käytön Seinäjoella 31.12.2023 – 1.1.2024 seuraavasti:

Ilotulitteiden ilkivaltaisen käytön sekä yleisen turvallisuuden ja järjestyksen vaarantumisen takia ilotulitteiden käyttöä rajoitetaan Seinäjoen keskustassa, sairaalanmäellä ja teollisuusalueella vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta säädetyn lain (390/2005) nojalla.

Ilotulitteiden käyttöä koskeva kieltoalue ei koske ilotulitusnäytöksiä, joihin järjestäjä on hakenut luvan poliisilta. Lupaan liittyen poliisi voi antaa erillisiä määräyksiä ja rajoituksia (390/2005 97 §).

Kieltoalue: 

Kartta kieltoalueesta löytyy verkkosivuilta https://pelastustoimi.fi/etela-pohjanmaa/ajankohtaista

Päätöksen perusteet:
Vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain (390/2005) 91 §:n mukaan ilotulitteita on käytettävä siten, ettei niiden käytöstä aiheudu henkilö- ja omaisuusvahinkojen vaaraa. Lain 92 §:n perusteella pelastusviranomainen voi antaa ilotulitteiden käyttöä koskevia paikallisista olosuhteista johtuvia, pelastustoimen aluetta tai sen osaa koskevia yleisiä määräyksiä. Näissä määräyksissä pelastusviranomainen voi kieltää ilotulitteiden käytön pelastustoimen alueella sellaisissa paikoissa, joissa käytön voidaan katsoa aiheuttavan erityistä vaaraa.

Lain (390/2005) 125§ kohdan 12. mukaan räjähdesäädösten rikkomisesta on tuomittava, jollei teosta muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, räjähdesäännösten rikkomisesta sakkoon. Määräyksen noudattamista valvoo poliisi muiden tehtäviensä ohessa.

Muilla kuin edellä rajatulla alueella ilotulitteiden käyttö on sallittu ilman erillistä ilmoitusta pelastusviranomaiselle ajalla 31.12.2023 klo 18.00 – 1.1.2024 klo 2.00. 

Ilotulitteiden käytössä tulee noudattaa niistä annettuja turvallisuusohjeita.

Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos

ilotulituskieltoalue kartalla