Tietotuotanto

Tietotuotannon yhtenäistämisen päätavoitteena on yhdenmukaistaa sosiaali- ja terveydenhuollon tiedon tuotantoa ja tietopohjaa palveluiden johtamisen ja ohjauksen tueksi. Tietopohjan yhdenmukaistaminen vahvistaa tiedolla johtamista ja mahdollistaa alueellisten tietojen vertailtavuuden. Myös kansallinen vertailtavuus paranee yhteisen tietopohjan avulla. Jatkossa olemassa olevaa tietoa tulee hyödyntää entistä paremmin. Myös tiedon laatua tulee kehittää ja laajentaa tietopohjaa erityisesti vaikuttavuustietojen osalta.

Edistämme sosiaalihuollon kirjaamiskäytäntöjen yhtenäistämistä. Yhtenäinen kirjaustapa ja yhteinen käsitteiden määrittely helpottavat kirjatun tiedon hyödyntämistä asiakastyössä. Yhtenäisten kirjausten avulla parannamme asiakastyön tilastointia, arviointia ja kehittämistä. Näillä mahdollistetaan yhä laadukkaammat palvelut asiakkaille.

Kirjaamisen kehittämisessä huomioidaan monialainen yhteistyö. Monialaisen kirjaamisen avulla vahvistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön yhteistyötä sote-integroituvissa palveluissa. Monialaisen kirjaamisen tueksi on laadittu opas Kirjaaminen monialaisessa yhteistyössä. Oppaassa kuvataan monialaisen yhteistyön käytäntöjä ja tiedonhallintaa voimassa olevien säädösten valossa ja opas tukee monialaisen yhteistyön ja sen tiedonhallinnan kehittämistä.

Monialainen ammattilaisten kokemustiedon keruu

Osana sosiaali- ja terveydenhuollon raportoinnin kokonaisuutta on kehitetty systemaattinen toimintamalli ammattilaisten kokemustiedonkeruun keräämiselle. Kokemustiedon keruun juuret ovat vahvasti rakenteellisessa sosiaalityössä. Ammattilaisten kokemustiedonkeruu tuottaa asiakastyön yhteydessä noussutta ilmiötietoa hyvinvointialueen ja kuntien käyttöön palvelujen suunnittelun, kehittämisen, päätöksenteon sekä strategiatyön tueksi. Tavoitteena on, että ammattilaisten kokemustiedon kerääminen ja raportointi auttavat eri toimijoita löytämään uudentyyppistä tiedontuotannon ja tiedon hyödyntämisen kumppanuutta tulevissa sote-keskuksissa.

Ammattilaisten kokemustiedonkeruu ja raportointi nostaa esiin asioita/ilmiöitä, mahdollisia juurisyitä ja jopa ratkaisu- ja toimenpide-ehdotuksia. Jatkossa esimerkiksi sosiaalityöntekijä, terveydenhuollon ammattilainen sekä hyte-koordinaattori voivat toimia vastinparina/tiiminä tuoden tarvittaville toimijafoorumeille nousseita ilmiöitä yhteiseen käsittelyyn konkreettisten toimenpiteiden ja vastuutahojen määrittelyä varten.

Vuonna 2021 monikanavainen tiedonkeruu on toteutettu Etelä-Pohjanmaan SO-TE-SI -ammattilaisille sekä asiakastyön pinnassa toimiville järjestöille ja ev.lut. seurakunnille.