Palvelukokonaisuudet ja palveluketjut sekä asiakasohjaus

Tavoite

Palveluiden saatavuus, oikea-aikaisuus ja jatkuvuus.

Mitä

Asiakkaan palvelut voivat muodostua useista eri palvelukanavista ja kokonaisuuksista. Palveluiden saatavuutta ja liikkuvuutta kehitetään esimerkiksi laajentamalla palveluaikoja sekä kehittämällä sähköisiä palveluita ja digitaalisia välineitä, jotka hyödyntävät asiakkaiden eri palvelutarpeiden mukaisia asiointi- ja omahoitopalveluja. Erityistä huomioita kiinnitetään digitaalisten ja sähköisten palveluiden saavutettavuuteen ja käytettävyyteen sekä henkilöihin, joilla ei ole osaamista tai mahdollisuutta käyttää noita palveluita.

Palvelukokonaisuuksien osalta keskitytään vammaishuollon palveluiden yhtenäisen toimintamallin kehittämiseen. Yhtenäinen toimintamalli yhdenmukaistaa asiakkaille tarjottavien palvelujen myöntämistä asuinpaikkakunnasta riippumatta. Toimintamallin avulla varmistamme alueen asiakaslähtöiset, oikea-aikaiset ja saumattomat palvelupolut.

Ikäihmisten asiakasohjausta kehitetään edelleen ja suunnitellaan yleinen asiakasohjauksen malli, joka on monistettavissa esimerkiksi kunnissa toimiviin perhekeskuksiin.

Hoito- ja palveluketjujen kuvaamiseen hankitaan uusi sähköinen alusta, joka toimii sairaanhoitopiirin verkkosivuilla kaikille avoimena täyttäen saavutettavuusdirektiivin ehdot. Hoito- ja palveluketjut antavat asiakkaille ajantasaista tietoa, tasalaatuistavat annettavia palveluja sekä antavat ammattilaisille työkaluja työn tekemiseen ja selkeyttävät eri ammattilaisten välistä työnjakoa.

Miten

  • Asiakas- ja palveluohjauksen sekä hoidon ja palvelutarpeen arvioinnin yhdenmukaistaminen
  • Palveluketjujen ja -kokonaisuuksien käyttöönotto yhteisen määrittelyn mukaisesti

Miksi

Uudistamalla toimintatapoja ja kehittämällä ihmislähtöisiä palvelukokonaisuuksia kavennetaan terveys- ja hyvinvointieroja sekä hallitaan kustannusten nousua. Sujuvat ja tarpeenmukaiset palvelupolut asiakkaille.

Muistisairaan palveluketju

Työssä on koostettu monialaisen ja -ammatillisen maakunnallisen työryhmän toimesta kaikille avointa maakunnallista yhtenäistä sähköisessä muodossa olevaa Muistisairaan palveluketjua. Työskentelyssä on ollut mukana myös muistisairaita ja heidän läheisiään. Sähköisessä muodossa oleva palveluketju on julkaistu maaliskuussa 2022. Vuoden 2022 aikana palveluketjua juurrutettiin ja koulutettiin alueen ammattilaisille käytännöntyöhön työvälineeksi. Lisäksi sitä markkinoidaan ja pidetään esillä, jotta palveluketju tulisi tutuksi myös kenelle tahansa alueen asukkaalle.

Yhtenäisellä palveluketjulla edistetään mm. aivoterveyttä ja muistisairauden riskien vähentämistä, varhaista tunnistamista ja arvostavaa kohtaamista. sekä tarjotaan tietoa ja tukea muistipotilaille, läheisille ja ammattilaisille. Lisäksi ammattilaiset saavat työkaluja, joita hyödyntää omassa työssään. Tarkoituksena on, että maakunnan joka alueella jokaisella muistisairaalla ja läheisellä olisi samanlaiset mahdollisuudet saada tukea ja tietoa muistisairauden eri vaiheissa. Tavoitteena on muistipotilaan hyvä elämänlaatu, toimintakyky ja tarkoituksenmukaiset palvelut.

Lisätietoja:

Anna Nurmela
050 594 0273
anna.nurmela@hyvaep.fi

Virve Rinne
050 474 2146
virve.rinne@hyvaep.fi

Mari Vuorenmäki
050 599 1259
mari.vuorenmaki@hyvaep.fi