Ilmoitus yksityisten sosiaalipalveluiden tuottamisesta

Miten teen ilmoituksen Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueelle ja hakeudun tukipalvelutuottajarekisteriin?

Uusi valvontalaki 1.1.2024 (741/2023) ja lakiin perustuva Soteri-rekisteri muuttavat palveluntuottajien lupa- ja rekisteröintikäytäntöjä. Muutokset koskevat yksityisiä ja julkisia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajia, yksityisiä varhaiskasvatuspalvelujen palveluntuottajia sekä terveydenhuollon itsenäisiä ammatinharjoittajia.

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue neuvoo palvelujen tuottajaa siirtämään rekisteröintihakemuksen
tekemisen vuodelle 2024, jolloin palvelujen tuottaja voi tehdä rekisteröintihakemuksen suoraan aluehallintoviraston sähköisessä asioinnissa.

Mikäli palvelujen tuottaja ei halua siirtää ajankohtaa, hyvinvointialue toimii nykyisen lainsäädännön mukaan ja antaa ilmoitukseen lausuntonsa ja lähettää lausunnon ja ilmoituksen liitteineen aluehallintovirastolle. Marraskuun jälkeen saapuneiden ilmoitusten osalta käsittely voi viivästyä, mikä palveluntuottajan on hyvä tiedostaa.

13.11.2023 mennessä toimitetut hakemukset käsitellään hyvinvointialueen toimesta nykykäytännön mukaisesti.

Aluehallintoviraston ilmoituslomake (pdf)

Aluehallintoviraston ohje ilmoituslomakkeen täyttöä varten (pdf)

Liitä mukaan hakemukseen

 • ilmoituslomake (pdf)
 • ajantasainen kaupparekisteriote tai jäljennös elinkeinoilmoituksesta
 • jos hakijana on yhtiö, muu yhteisö tai säätiö, jäljennös yhtiösopimuksesta, yhtiöjärjestyksestä tai säännöistä
 • toimintasuunnitelma, josta selviää toiminnan sisältö ja sen suunniteltu laajuus; käytetyt alihankkijat, selvitys asiakaskunnasta, henkilöstösuunnitelma ja -rakenne
 • jäljennös palvelujen vastuuhenkilön tutkintotodistuksesta/-todistuksista ja selvitys työkokemuksesta nimikirjan ote tai jäljennökset työtodistuksista
 • asiakas- ja potilasrekisterinpitoa koskeva lomake tai seloste käsittelytoimista
 • todistus maksetuista veroista.
 • todistus toiminnan edellyttämistä vakuutuksista.
 • omavalvontasuunnitelma.

Toimintayksikköä koskevat liitteet

Jos palveluita tuotetaan palveluntuottajan tiloissa, toimita myös toimintayksikköä koskevat liitteet:

 • toiminnassa käytettävien huonetilojen ajantasainen pohjapiirustus ja käyttösuunnitelma
 • pelastussuunnitelma ja poistumisturvallisuusselvitys
 • pelastusviranomaisen lausunto
 • terveydensuojeluviranomaisen lausunto
 • hyvinvointialueen sosiaalihuollosta vastaavan toimielimen tai sen määräämän viranhaltijan lausunto
 • muu lisäselvitys (esim. selvitys asiakkaiden toimintakyvystä ja palveluiden tarpeesta tai lääkehoitosuunnitelma).

Päätöksen tekeminen ja tiedon saaminen

Palvelusta vastaava viranomainen tekee hallintopäätöksen ei -rekisteröitävistä ilmoituksenvaraisista palveluista. Päätöksestä ilmenee, onko kyseessä sosiaalihuoltolain mukainen palvelu. Näin asia tulee riittävästi dokumentoiduksi, mikä helpottaa muun muassa palvelujen arvonlisäverokohtelun arvioimista. Lisäksi hallintopäätöksen tekeminen varmistaa palvelujen tuottajan oikeusturvaa, sillä päätökseen voi tarvittaessa hakea muutosta hallinto-oikeudelta.

Palveluntuottaja saa hyväksymisestä sähköisen ilmoituksen.

Näitä palveluntuottajien tietoja ei toimiteta eikä tallenneta yksityisten palvelujen antajien rekisteriin Valveriin. Näistä yksityisiä sosiaalipalveluja koskevista ilmoituksista, joita ei merkitä yksityisten palvelujen antajien rekisteriin (Valveri), muodostuu Etelä- Pohjanmaan hyvinvointialueen ylläpitämä tukipalvelutuottajarekisteri. Lue lisää tukipalvelutuottajarekisteristä täältä. Tukipalvelutuottajarekisteriä ylläpidetään parastapalvelua.fi- järjestelmässä.

Tarvittaessa lisätietoja antaa toimistosihteeri Maija Hakala 040 661 2119 (ma-to).