Ilmoitus yksityisten sosiaalipalveluiden tuottamisesta

Miten teen ilmoituksen Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueelle ja hakeudun tukipalvelutuottajarekisteriin?

 • Palveluntuottajaksi voi ilmoittautua / hakeutua jatkuvasti ja hakeutuminen tapahtuu parastapalvelua.fi– verkkopalvelun kautta. Palvelun käyttö on palveluntuottajalle maksutonta. Ohjeet sähköisestä hakeutumisesta löytyvät järjestelmästä.
 • Tallenna alla oleva lomake itsellesi myöhempää käyttöä varten ja täytä lomake.

Aluehallintoviraston ilmoituslomake (pdf)

Aluehallintoviraston ohje ilmoituslomakkeen täyttöä varten (pdf)

Parastapalvelua.fi vaadittavat liitteet

Liitä mukaan hakemukseen

 • ilmoituslomake (pdf)
 • ajantasainen kaupparekisteriote tai jäljennös elinkeinoilmoituksesta
 • jos hakijana on yhtiö, muu yhteisö tai säätiö, jäljennös yhtiösopimuksesta, yhtiöjärjestyksestä tai säännöistä
 • toimintasuunnitelma, josta selviää toiminnan sisältö ja sen suunniteltu laajuus; käytetyt alihankkijat, selvitys asiakaskunnasta, henkilöstösuunnitelma ja -rakenne
 • jäljennös palvelujen vastuuhenkilön tutkintotodistuksesta/-todistuksista ja selvitys työkokemuksesta nimikirjan ote tai jäljennökset työtodistuksista
 • asiakas- ja potilasrekisterinpitoa koskeva lomake tai seloste käsittelytoimista
 • todistus maksetuista veroista.
 • todistus toiminnan edellyttämistä vakuutuksista.
 • omavalvontasuunnitelma.

Toimintayksikköä koskevat liitteet

Jos palveluita tuotetaan palveluntuottajan tiloissa, toimita myös toimintayksikköä koskevat liitteet:

 • toiminnassa käytettävien huonetilojen ajantasainen pohjapiirustus ja käyttösuunnitelma
 • pelastussuunnitelma ja poistumisturvallisuusselvitys
 • pelastusviranomaisen lausunto
 • terveydensuojeluviranomaisen lausunto
 • hyvinvointialueen sosiaalihuollosta vastaavan toimielimen tai sen määräämän viranhaltijan lausunto
 • muu lisäselvitys (esim. selvitys asiakkaiden toimintakyvystä ja palveluiden tarpeesta tai lääkehoitosuunnitelma).

Päätöksen tekeminen ja tiedon saaminen

Palvelusta vastaava viranomainen tekee hallintopäätöksen ei -rekisteröitävistä ilmoituksenvaraisista palveluista. Päätöksestä ilmenee, onko kyseessä sosiaalihuoltolain mukainen palvelu. Näin asia tulee riittävästi dokumentoiduksi, mikä helpottaa muun muassa palvelujen arvonlisäverokohtelun arvioimista. Lisäksi hallintopäätöksen tekeminen varmistaa palvelujen tuottajan oikeusturvaa, sillä päätökseen voi tarvittaessa hakea muutosta hallinto-oikeudelta.

Päätöksen tekemisen jälkeen palveluntuottaja hyväksytään myös parastapalvelua.fi:ssä. Palveluntuottaja saa hyväksymisestä sähköisen ilmoituksen.

Näitä palveluntuottajien tietoja ei toimiteta eikä tallenneta yksityisten palvelujen antajien rekisteriin Valveriin. Näistä yksityisiä sosiaalipalveluja koskevista ilmoituksista, joita ei merkitä yksityisten palvelujen antajien rekisteriin (Valveri), muodostuu Etelä- Pohjanmaan hyvinvointialueen ylläpitämä tukipalvelutuottajarekisteri. Lue lisää tukipalvelutuottajarekisteristä täältä. Tukipalvelutuottajarekisteriä ylläpidetään parastapalvelua.fi- järjestelmässä.