Osallisuus

Tavoitteena hyvinvointialueen osallisuusmalli

Hyvinvointialueen osallisuutta ja osallisuusmallia edistävä ryhmä aloitti toimintansa 13.12.2021. Ryhmään on kutsuttu eri sektoreilta niitä toimijoita, jotka edistävät asukkaiden osallisuutta oman roolinsa ja tehtävänsä kautta (mm. Järjestöneuvostosta, kokemusasiantuntijatoiminnan koordinaatiosta ja asiakasraatien edustajia).

Tarkoituksena on varmistaa asiakkaiden ja heidän läheistensä näkökulman huomioiminen kaikissa sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä niiden suunnittelussa, kehittämisessä ja arvioinnissa. Näin voidaan saada asukkaiden tarpeita vastaavia asiakaslähtöisiä palveluja. Monitoimijainen ryhmä haluaa keskittyä erityisesti niihin käytännönläheisiin toimiin, joilla asiakasosallisuutta voidaan lisätä ja parantaa. Tavoitteena on luoda hyvinvointialueelle pysyvä tapa osallisuuden turvaamiseksi – systemaattinen, yhdessä tehty ja kaikilla tiedossa oleva osallisuusmalli.

Järjestöt mukana uudistuksessa

Jokaisessa Etelä-Pohjanmaan 18:ssa kunnassa on kunnan nimeämä järjestöyhdyshenkilö/-henkilöt. Järjestöyhdyshenkilöt kutsuvat järjestöjä säännöllisesti koolle ja vievät järjestöjä koskevia asioita kunnassa eteenpäin. Järjestöyhdyshenkilöt valmistelevat hyvinvointikertomusta ja -suunnitelmaa yhdessä järjestöjen kanssa. Järjestöyhdyshenkilöt auttavat järjestötiedon kokoamisessa (vuosittainen järjestökysely) yhdessä Leader-toimijoiden ja Järjestötalon kanssa.

Etelä-Pohjanmaan sote-uudistuksen työryhmissä on mukana tällä hetkellä 27 eri järjestötoimijaa 25:stä eri järjestöstä/yhdistyksestä. Koulutettuja kokemusasiantuntijoita on kehittämistyössä 13:ssa eri työryhmässä.

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueella on aloittanut toimintansa väliaikainen valmistelutoimielin (VATE). VATE vastaa Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmistelusta siihen saakka, kunnes aluevaltuusto on valittu ja aluevaltuuston asettama aluehallitus on aloittanut toimintansa. VATE:n yhdyspintajaoston järjestöedustajaksi on valittu järjestöasiantuntija Niina Salo-Lehtinen, Järjestöjen sote-muutostuki, SOSTE ja palvelujaoston järjestöedustajaksi toiminnanjohtaja Minna Huhtamäki-Kuoppala, Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistys ry.

Järjestöt ovat järjestäytyneet Etelä-Pohjanmaalla

Etelä-Pohjanmaalle perustettiin 22.9.2021 ensimmäinen monialainen maakunnallinen Järjestöneuvosto. Järjestöneuvosto on järjestöjen ja julkisen sektorin yhteistyötä rakentava toimielin jonka tärkein tehtävä saada eri toimintasektorien toimijat kohtaamaan yhteisen tavoitetyön parissa. Järjestöneuvoston toimintaohjeet, järjestökategoriat, jäsenet ja varajäsenet 2022–2023 sekä kokousmuistiot löytyvät Järjestötalon verkkosivuilta.

Järjestöneuvostolla tulee olemaan vahva rooli järjestötietoraportin tuottamisesta alueelliseen hyvinvointikertomukseen, jonka tiedonkeruusta vastaavat yhteistyössä järjestöyhdyshenkilöt, Leader-toimijat sekä Järjestötalo.

Kuntien ja järjestöjen yhteistyötä vahvistettu

Osallistava kumppanuuspöytätoimintamalli on käytössä koko Etelä-Pohjanmaalla. Kevään 2021 aikana järjestettiin 11 virtuaalista kumppanuuspöytää. Paikallisia asukkaita, yhdistystoimijoita, kunnallisia toimijoita sekä yrityksiä kutsuttiin keskustelemaan aiheista millainen on järjestöystävällinen kunta ja kuntayhtymä sekä miten palveluja voitaisiin parantaa ja yhteistyötä tiivistää. Tilaisuuksissa oli yhteensä 478 osallistujaa. Kumppanuuspöytien muistiot löytyvät kuntien verkkosivuilta ja täältä, jossa on myös Leadereiden tekemä kumppanuuspöytäraportti.

Jatkossa kunnat koollekutsuvat asukkaita ja järjestöjä kumppanuuspöytiin vähintään kerran vuodessa, tästä vastaavat kunnan järjestöyhdyshenkilöt yhdessä Leader-toimijoiden kanssa. Pöytien teemat nousevat paikallisista tarpeista.

Uusien verkostojen ja toimintamallien myötä on noussut tarve kuntien ja järjestöjen yhteistyön edelleen kehittämiselle. Järjestöyhdyshenkilöistä, järjestötoimijoista ja kokemusasiantuntijoista koostuva työryhmä yhdessä soteuudistus-hankkeiden kanssa on valmistanut kuntajärjestöyhteistyön käsikirjan. Käsikirja on suunnattu kunnissa toimiville työntekijöille sekä järjestöjen toimijoille yhteistyötapojen kirkastamiseksi. Tarkoituksena on, että yhteistyön tavat ovat yhtenäisemmät kunnasta riippumatta. Käsikirjan sisältö tarkistetaan ja päivitetään vuosittain kunnan järjestöyhdyshenkilöiden ja Järjestöneuvoston yhteistyönä.

 

Asiakasraatitoiminta ja asiakkuuskertomukset

Etelä-Pohjanmaalla on kartoitettu asiakasraatitoimintaa, joka lakisääteisten vaikuttamistoimielinten (vanhus- ja vammaisneuvostot sekä nuorisovaltuustot) lisäksi tarjoaa kuntalaisille osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksia. Voit tutustua, minkälaisia ja missä ovat alueemme 14 asiakasraatia. Tarkoituksena on löytää toimintatapoja, joilla raatien ja vaikuttamistoimielinten palautteet, kokemukset ja tiedot kerätään järjestelmällisesti kuntien kehittämistyön ja palveluiden parantamisen tueksi aina asiakkuuskertomuksiin saakka.

Kokemustoimintaa yhtenäisemmäksi

Kokemustoimintaa yhtenäistetään sekä koulutusten että välitystoiminnan osalta. Palkkioperustaiset Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kouluttamat kokemusasiantuntijat sekä järjestötaustaiset kokemustoimijat ovat nyt tilattavissa yhden luukun kautta, näin kokemustietoa saadaan paremmin ammattilaisten sekä maakunnan asukkaiden käyttöön. Lisäämällä koulutusten täydennys- ja muuntomahdollisuuksia pystytään hyödyntämään kokemustoiminnan resursseja enemmän ja monipuolisemmin.

Laajenevalle kokemustoiminalle on nyt perustettu ohjausryhmä. Ohjausryhmän jäsenet koostuvat henkilöistä, jotka tekevät keskeisesti töitä kokemusasiantuntijuuden ja kokemustoimijuuden parissa.