Tulevaisuuden sote-keskus -hanke

Hankkeen tausta

Hankehakemus valmisteltiin ja hyväksyttiin yhteistyössä kuntien ja kuntayhtymien, Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin, tuki- ja osaamiskeskus Eskoon, Perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisen yksikkö Aksilan sekä Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan osaamiskeskus SONet BOTNIAn kanssa. Hankkeen valmistelussa hyödynnettiin aikaisemman sote-valmistelun tavoiteasettelua ja materiaalia.

Hankkeen tarkoituksena on yhdenmukaistaa ja vahvistaa mukana olevien kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukokonaisuutta toimintaympäristön muutosten sekä väestö- ja palvelutarpeen ennusteiden mukaisesti. Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskuksessa painottuvat palvelujen liikkuvuus, saavutettavuus, sähköiset ja digitaaliset palvelut, kotona käytettävyys sekä palvelun käyttäjien ja kuntalaisten osallisuus.

Etelä-Pohjanmaalla Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hankkeen hallinnoija on ollut Seinäjoen kaupunki. 1.1.2023 alkaen hankkeen hallinnoija on Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue.

Keskeisimmät tavoitteet ja toteutus

Sote-uudistuksen valtakunnallisina painopisteinä ovat:

 • palveluiden yhdenvertaisen saatavuuden, oikea-aikaisuuden ja jatkuvuuden parantaminen
 • toiminnan painotuksen siirtäminen raskaista palveluista ehkäisevään ja ennakoivaan työhön
 • palveluiden laadun ja vaikuttavuuden parantaminen
 • palveluiden monialaisuuden ja yhteen toimivuuden varmistaminen
 • edellisten toteutuessa kustannusten nousun hillitseminen.

Etelä-Pohjanmaan tulevaisuuden sote-keskuksen hankevalmistelussa yhteisiksi tavoitteiksi on sovittu:

 • kiireettömään hoitoon ja palveluun pääsee 7 vuorokaudessa. Hoidon ja palvelun jatkuvuus on turvattu
 • kotona asuminen on turvattu
 • lasten, nuorten ja perheiden palvelut ovat yhtenäiset ja riittävät
 • ennaltaehkäisevät palvelut ovat yhtenäisiä, systemaattisia ja kattavia
 • johtaminen on strategista ja perustuu tiedolla johtamiseen alueen toimintaympäristössä
 • alueella on riittävä, osaava ja ammattitaitoinen henkilöstö.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden käytäntöjä ja palveluja yhdenmukaistetaan siten, että alueellinen tasa-arvo toteutuu. Asiakas saa tarvitsemansa tuen ja palvelun elämäntilanteeseensa oikea-aikaisesti yhdellä yhteydenotolla. Erityistä huomiota kiinnitetään paljon palveluja tai erityistä tukea tarvitsevien ihmisten palveluiden kehittämiseen. Palvelun ja hoidon jatkuvuus turvataan.

Kotiin vietäviä palveluita kehitetään asiakkaiden palvelutarpeen mukaisesti. Kehitetään sähköisiä palveluita ja digitaalisia välineitä, erityistä huomiota kiinnitetään palveluiden saavutettavuuteen ja käytettävyyteen sekä henkilöihin, joilla ei ole osaamista tai mahdollisuutta käyttää noita palveluita. Kaikenikäisille on tarjolla matalan kynnyksen palveluita ja palvelupisteitä.

Toiminnan lähtökohtana on asiakasosallisuuden, monialaisen sekä monitoimijaisen yhteistyön vahvistaminen.

Tutkimus- ja kehittämistoimintaa tehdään osana perustyötä, ja ammattilaiset pääsevät käyttämään osaamistaan laaja-alaisesti. Kun osaajajoukko on laaja-alainen, keskinäinen yhteistyö asiakkaan asioiden hoitamiseksi on mutkatonta. Kehittämistyössä huomioidaan julkisia sote-palveluita täydentävät muut toimijat, kuten yritykset, järjestöt ja oppilaitokset.

Lisärahoituksella on täydennetty vuonna 2020 rahoitettua hankekokonaisuutta

Kuntoutus on osa sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuutta ja siinä on toimivat palvelukokonaisuudet ja palveluketjut. Päihde- ja mielenterveyspalveluja tuotetaan perustasolla lapsille, nuorille ja muun ikäisille sekä päihde- ja mielenterveyspalveluja vahvistetaan ja tarjotaan matalalla kynnyksellä. Maksuton ehkäisy laajennetaan kuulumaan alueille, missä se on järjestetty puutteellisesti. Asiakasohjausta laajennetaan koskemaan eri palveluita, kuten perhekeskus, vammaisten palvelut ja laaja-alainen sote-keskus. Lastensuojelu tuodaan osaksi lapsiperheiden palveluita ja vahvistetaan osaamista lapsiperhepalveluissa. Valvonta-ohjaus ja asiakaspalaute yhdenmukaistetaan. Rakenteellinen sosiaalityö on osa kehittämistyötä ja sosiaalityö on vahvasti mukana moni-alaisessa sote-keskuksessa ja päihde- ja mielenterveyspalveluiden kehittämisessä.

Hankkeen organisoituminen

Tulevaisuuden sote-keskus -hanke aloitti toimintansa 1.9.2020. Hankkeen toimeenpanoa ohjaa poliittinen ohjausryhmä ja strateginen ohjausryhmä. Sosiaali- ja terveysministeriö myönsi 20.12.2021 hankkeelle täydentävän rahoituksen. Hanke kestää vuoden 2023 loppuun saakka.