IkäKoti-hanke

Hankkeen taustaa

 • Kotiin annettavien palvelujen vahvistaminen ja kotihoidon resurssien riittävä turvaaminen on hallituksen yksi keskeinen tavoite ikäihmisten palvelujen toimenpidekokonaisuutta.
 • Palvelujärjestelmän taloudellisen ja sosiaalisen kestävyyden turvaaminen (ikäohjelma vuoteen 2030), kotihoito on tässä keskeisessä roolissa.
 • Ikäihmisten palvelujen lainsäädännön toinen vaihe koskee erityisesti kotihoitoa.
 • Kansallisella ohjauksella varmistetaan, että iäkkäiden palvelussa on käytössä kansallisesti yhtenäisiä ja asukkaiden tarpeisiin vastaavia toimintamalleja.

Yhteys Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelmaan

 • Iäkkäät ovat merkittäviä sote -keskuspalvelujen käyttäjiä, palvelut tulee järjestää osana sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuutta.
 • Tulevaisuuden sote-keskusohjelmaan on kirjattu, että hallitusohjelmaan sisältyvät kotihoidon resurssien riittävyyteen liittyvät kehittämistoimet toteutetaan erillisenä hankkeena, joka on osa muuta iäkkäiden palvelujen kehittämisen kokonaisuutta ja jolla on yhteys perustason palvelujen kehittämiseen.
 • Hankkeen valmistelu ja toteuttaminen tulee sovittaa yhteen Tulevaisuuden sote-keskusohjelman kanssa.

Hankkeen kansallinen tavoite ja sisältö

 • Hankkeessa tuetaan hyvinvointialueita iäkkäiden kotiin annettavien palveluiden kehittämisessä eli sote-uudistuksen toimeenpanossa.
 • Hankkeen tavoitteena on luoda hyvinvointialueelle iäkkäiden kotona asumista tukevien palvelujen toimintamalli. 
 • Keskeisenä välineen on ikäihmisten palvelujen Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi vuosille 2020–2023
  • palvelujen tulee olla asiakaslähtöisiä
  • oikeat palvelut oikeaan aikaan
  • riittävä ja osaava henkilöstö
  • palvelujen laatu varmistetaan järjestelmällisellä seurannalla

Etelä-Pohjanmaan hankkeen tavoitteet

 • Ajanmukaiset ja toimintaan soveltuvat ICT- ja teknologiaratkaisut ovat käytössä.
 • Ikäihmisten asiakasohjauksen toiminta ja prosessit ovat yhteneväiset, palvelutarpeen arviointi on tasapuolista ja moniammatillisen yhdyspintatyön prosessit on kuvattu ja luodut toimintamallit ovat käytössä.
 • Kotihoidon prosessit ovat yhteneväiset ja tiedolla johtamisen välineitä hyödynnetään suunnitelmallisesti ja systemaattisesti.
 • Kotihoidon lääkäripalvelujen prosessit on kuvattu ja palvelut ovat saatavilla 24/7.
 • Kotona asuvat iäkkäät saavat kuntoutusta oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa.
 • Muistisairaiden palveluketju toimii ja palvelut ovat asiakaslähtöisiä.
 • Gerontologisen sosiaalityön asema ja osaaminen on vahvistunut osana ohjausta, neuvontaa, palvelutarpeen arviointia ja palvelujen toteuttamista.
 • Ikäihmisille suunnattu vapaaehtoistoiminnan koordinaatiomalli toimii hyvinvointialueella.