Ohjaus- ja valvontapalvelut

Sosiaali- ja terveyspalvelujen ohjaus ja valvonta

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaalla on oikeus turvalliseen ja laadukkaaseen palveluun ja hoitoon. Hyvinvointialueella on vastuu huolehtia siitä, että alueen asukkaat saavat tarpeidensa mukaiset sosiaali- ja terveyspalvelut. Palvelujen tulee olla yhdenvertaisia, turvallisia ja laadukkaita. Valvonta kohdistuu sekä yksityisiin, ostopalveluihin että hyvinvointialueen itse tuottamiin palveluihin.

Omavalvonta

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen valvonnassa korostuu hyvinvointialueen ja palveluntuottajien oma vastuu toiminnan asianmukaisuudesta ja tuottamiensa palvelujen laadusta sekä asiakas- ja potilasturvallisuudesta. Hyvinvointialueen ja palveluntuottajien pitää valvoa, seurata ja arvioida oman toimintansa palvelujen laatua, lainmukaisuutta ja turvallisuutta omavalvonnan keinoin. Omavalvonta on ensisijainen valvonnan muoto. Omavalvonta on ennakoivaa ja aktiivista toimintaa ja siihen kuuluu riskitilanteiden tunnistaminen ja epäkohtiin puuttuminen.

Hyvinvointialueen omavalvontaohjelma 2023

Hyvinvointialueen valvontasuunnitelma 2023

Omavalvonta – Valvira.fi

Ohjauksen ja valvonnan toteuttaminen

Ohjauksen ja valvonnan tavoitteena on turvata asiakkaille yhdenvertaiset ja turvalliset palvelut siten, että asiakkaiden lakisääteiset oikeudet toteutuvat. Hyvinvointialueen ohjaus- ja valvontatehtäviin sisältyvät sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajien ohjaus, neuvonta ja koulutus. Ohjausta ja valvontaa toteutetaan ennakollisen ja suunnitelmallisen valvonnan keinoin. Ennakollinen valvonta on palvelun suunnitteluun liittyvää ohjausta ja valvontaa. Suunnitelmallista valvontaa toteutetaan ohjaus- ja valvontakäyntien sekä asiakirjavalvonnan avulla.

Mikäli palveluiden toiminnassa ja  laadussa ilmenee epäkohtia, niihin reagoidaan viipymättä. Tällöin tilannetta selvitetään yhdessä palveluntuottajan kanssa ja sovitaan toimenpiteet asian kuntoon saattamiseksi. Asian selvittämiseksi voidaan tehdä valvontakäynti myös ennalta ilmoittamatta.

Ensisijainen vastuu ohjauksesta ja valvonnasta on hyvinvointialueella. Ohjaus- ja valvontapalvelut tekevät yhteistyötä Aluehallintoviraston (AVI:n) ja Valviran kanssa.

Työntekijällä on lakisääteinen ilmoitusvelvollisuus

Sosiaalihuollon henkilöstöllä on sosiaalihuoltolain 48 § mukainen velvollisuus ilmoittaa, jos hän tehtävissään huomaa epäkohdan tai sen uhan. Ilmoitus tehdään ensisijaisesti yksikön toiminnasta vastaavalle henkilölle. Ilmoituksen voi tehdä myös hyvinvointialueelle vapaamuotoisella ilmoituksella ja lähettää se kirjaamo@hyvaep.fi

Ilmoituslomake (pdf)

Anna palautetta palvelusta

Ohjaus- ja valvontapalvelut hyödyntävät erilaisia palautekanavia valvonnan kohdistamiseen. Palautteesi palveluista on tervetullutta ja erittäin tärkeää. Ensisijaisesti toivomme, että annat palautetta suoraan palvelua/hoitoa antaneelle työntekijälle ja hänen esihenkilölleen.

Jos palvelussa on havaittavissa asiakas- ja potilasturvallisuuteen vaikuttavia seikkoja, jotka eivät ole annetusta palautteesta huolimatta parantuneet, asiasta kannattaa olla yhteydessä Ohjaus- ja valvontapalveluihin.

Mikäli huomaamasi asia aiheuttaa vakavan riskin asiakas- ja potilasturvallisuudelle, tulee asiasta ilmoittaa mahdollisimman pian työntekijän / yksikön esihenkilöille ja hyvinvointialueen ohjaus- ja valvontapalveluihin.

Jokainen palaute selvitetään ja sovitaan mahdollisista toimenpiteistä epäkohdan korjaamiseksi. Halutessaan palautteen antaja voi pyytää asian käsittelyä nimettömänä.

Terveydenhuollon tai sosiaalihuollon asiakkaan ollessa tyytymätön saamaansa palveluun, hoitoon tai kohteluun, hän voi tehdä muistutuksen terveydenhuollon toimintayksikön vastuuhenkilölle tai sosiaalihuollon johtavalle viranhaltijalle.

Potilaan ja asiakkaan oikeudet – hyvaep.fi

Yhteystiedot

Valvontaan liittyvät yhteydenotot: valvonta@hyvaep.fi tai etunimi.sukunimi@hyvaep.fi

Huomioithan, että sähköposti on suojaamaton. Ethän kirjoita yhteydenottopyyntöön henkilötunnusta tai   muuta arkaluontoista tietoa.

Valvontapäällikkö Marita Kojola p. 044 425 5306


Valvontakoordinaattorit:

Puhelinaika maanantaisin klo 9.00-11.00

Lastensuojelu 

Mervi Talja p. 040 636 7208

Jaana Rasi p. 040 636 7801

Ikäihmisten palvelut 

Maarit Laitala p. 050 434 4983

Katri Koivulahti p. 050 464 2998

Anu Alatalo p. 040 636 7802

Vammaispalvelut 

Pia Hameed p. 044 438 4755

Heidi Stüber Pakkala p. 050 474 6747, heidi.pakkala@hyvaep.fi

Työikäisten palvelut / mielenterveys –ja päihdepalvelut 

Johanna Eväsoja p. 050 474 2946

Terveydenhuolto 

Sirpa Myllymäki p. 040 636 7212, sirpa.h.myllymaki@hyvaep.fi