Ohjaus- ja valvontapalvelut

Hyvinvointialueen tulee huolehtia järjestämisvastuulleen kuuluvan palvelutuotannon ohjauksesta ja valvonnasta. Ohjauksen ja valvonnan tavoitteena on turvata asiakkaille yhdenvertaiset ja turvalliset palvelut siten, että asiakkaiden lakisääteiset oikeudet toteutuvat.

Oikeus turvalliseen palveluun on henkilön perusoikeus. Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä vastuussa olevilla hyvinvointialueilla on järjestämistehtävänsä mukaisesti vastuu huolehtia siitä, että alueen asukkaat saavat tarpeidensa mukaiset sosiaali- ja terveyspalvelut. Palvelujen tulee olla palvelujen käyttäjille yhdenvertaisia, turvallisia ja laadukkaita.

Valvonnan organisaatio:

Ohjauksen ja valvonnan asiantuntijapalvelut sijoittuvat Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen organisaatiossa hallinto- ja strategiapalvelujen toimialueelle, hallinnon palvelualueelle. Ohjauksen ja valvonnan asiantuntijapalveluiden alla organisaatiossa ovat ohjaus- ja valvonta; sekä järjestäjän omavalvonta. Hyvinvointialueen ja yksityisten palveluntuottajien omavalvonnan varmistaminen sekä hyvinvointialueen omiin ja yksityisiin palveluntuottajiin kohdistuva valvonta tulee erottaa toisistaan.

Järjestäjän ohjaus- ja valvontatehtäviin sisältyvät sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajien ohjaaminen, neuvominen ja kouluttaminen. Lisäksi yksikön tehtävänä on suunnitelmallinen-, jälkikäteinen- ja sopimusvalvonta, sekä valvonnasta raportoiminen erillisen ohjeistuksen mukaisesi hyvinvointialueen johdolle, Järjestäjän omavalvontaan sisältyvät mm. hyvinvointialueen ja palveluntuottajien omavalvonnan varmistaminen, asiakas- ja potilasturvallisuuden valvominen ja asiakasosallisuudesta huolehtiminen.

Ohjaus- ja valvontapalvelujen henkilöstö:

Valvontapäällikkö Marita Kojola

Valvontakoordinaattorit:

  • Valvontakoordinaattori Maarit Laitala, p. +358 50 4344983. Puhelinaika ma klo 10-12.

Jos potilas tai sosiaalihuollon asiakas kokee tulleensa sosiaali- tai terveydenhuollon palveluissa väärin kohdelluksi, hän voi selvitellä tilannettaan potilasasiamiehen tai sosiaaliasiamiehen kanssa.

Potilasasiamies

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista edellyttää, että jokaisessa terveydenhuollon toimintayksikössä on nimetty potilasasiamies.

Potilasasiamieheen voi ottaa yhteyttä, jos asia koskee esimerkiksi

  • ongelmia tiedonsaannissa
  • potilasasiakirjoissa olevan tiedon korjaamista
  • potilas- tai lääkevahinkoepäilyä
  • tietosuojaa
  • tyytymättömyyttä hoitoon tai kohteluun

Yhteyden saa puhelimitse, jolloin varataan myös aika mahdollista käyntiä varten. Potilasasiamiehen palvelut ovat luottamuksellisia ja maksuttomia.

Katso täältä potilasasiamiehen yhteystiedot.

Sosiaaliasiamies

Sosiaaliasiamiehen tehtävänä on tuottaa asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (812/2000) mukaista sosiaaliasiamiestoimintaa Etelä-Pohjanmaalla.

Sosiaaliasiamiehen tehtävänä on mm.

  • neuvoa asiakkaita asemaan ja oikeuksiin liittyvissä kysymyksissä
  • avustaa asiakasta tarvittaessa muistutuksen ja muiden oikeusturvakeinojen käytössä (muutoksenhaut)
  • tiedottaa asiakkaan oikeuksista ja toimia eri tavoin asiakkaiden oikeuksien toteutumiseksi
  • Sosiaaliasiamiehellä ei ole itsenäistä toimivaltaa sosiaalihuollon asioissa. Hän ei tee päätöksiä, eikä voi muuttaa kunnan viranhaltijan tekemiä päätöksiä. Tehtäviin ei myöskään kuulu sosiaalivakuutukseen liittyvät asiat (esim. Kelan etuudet)

Katso täältä sosiaaliasiamiehen yhteystiedot.

Asiakaspalautteet, epäkohtailmoitukset, reklamaatiot ja muistutukset

Ohjauksen ja valvonnan asiantuntijapalvelut hyödyntävät erilaisia palautekanavia valvonnan kohdistamiseen. Palautteet saattavat koskea esim. asiakas- ja potilasturvallisuuteen, henkilöstömitoitukseen, työturvallisuuteen ja tietoturvaan liittyviä havaintoja. Mikäli asiakas ei ole tyytyväinen palveluyksikössä saamaansa palveluun tai muuhun sosiaali- ja terveydenhuollon palveluun, hänen tulee reklamoida siitä ensisijaisesti kyseiselle palvelun tuottajalle.

Terveydenhuollon tai sosiaalihuollon asiakkaan ollessa tyytymätön saamaansa palveluun, hoitoon tai kohteluun, hän voi tehdä muistutuksen terveydenhuollon toimintayksikön vastuuhenkilölle tai sosiaalihuollon johtavalle viranhaltijalle.